ZAJEDNIČKI  STANDARD NA PODRUČJU AUTOMATSKE RAZMJENE INFORMACIJA O FINANCIJSKIM RAČUNIMA

 
 
U skladu sa međunarodnim kretanjima i sprječavanjem međunarodnih prijevara i poreznih utaja, Europska unija usvojila je Direktivu Vijeća 2014/107/EU od 09. prosinca 2014. godine o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu automatske razmjene informacija u području oporezivanja, kojom se proširuje obuhvat automatske razmjene informacija na financijske račune, odnosno usvaja zajednički standard izvješćivanja (eng. CRS-Common Reporting Standard) koji je izradio OECD. Države članice EU podatke će razmjenjivati do 30. rujna 2017., osim Austrije koja će podatke razmjenjivati do 30. rujna 2018. godine.
 
Globalni standard obuhvaća zajednički standard izvješćivanja odnosno pravila izvješćivanja i dubinske analize koje će primjenjivati izvještajne financijske institucije kako bi prikupile i dostavile podatke Ministarstvu financija Poreznoj upravi (dalje u tekstu: Poreznoj upravi). Podaci će se dostavljati elektroničkim putem jednom godišnje na jedinstvenom CRS XML formatu.
 
Nadalje, Europska unija usvojila je Direktivu Vijeća 2015/2060 od 10. studenog 2015. o stavljanju izvan snage Direktive 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamate na štednju. Zbog preklapanja područja primjene Direktive 2003/48/EZ sa Direktivom Vijeća 2014/107/EU prva se stavlja izvan snage uz određena prijelazna razdoblja.
 
Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza („Narodne novine“, br. 115/16, 130/17) prenose se odredbe Direktive Vijeća 2014/107/EU te stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 2003/48/EZ. Pravilnik o automatskoj razmijeni informacija u području poreza („Narodne novine“, br. 18/17) propisuje definicije pojmova, pravila izvješćivanja i dubinske analize za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima.
 
Izvještajne financijske institucije obvezne su prikupljati podatke u skladu s  pravilima izvješćivanja i dubinske analize za informacije o financijskim računima i dostaviti Poreznoj upravi do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Prvi rok za dostavu podataka je 30. lipnja 2017. godine.
 
Republika Hrvatska je također, 29. listopada 2014. godine u Berlinu potpisala Mnogostrani sporazum nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima („Narodne novine“, Međunarodni ugovori, 6/15)  na temelju kojeg će, kada isti stupi na snagu, razmjenjivati informacije sa trećim zemljama.

 

Popis država članica EU i drugih jurisdikcija za koje su izvještajne financijske institucije obvezne dostaviti podatke na temelju članka 26. Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza pogledajte ov​d​j​e​​​​. 

Popis država sa kojima je aktivirana razmjena informacija možete pronaći​ ovd​je​.
 
Tekst Mnogostranog sporazuma koji je potpisala Hrvatska možete pronaći​ ovdje.
 
Tekst komentara na Mnogostrani sporazum pogledajte ovdje