​​​​​Jedinstveni digitalni pristupnik

Porez na dohodak: informiranje o općim pravilima, stopama, poreznom obvezniku i  podnošenju godišnje prijave poreza na dohodak 

Porezni obveznik:

 • izička osoba koja ostvaruje dohodak,
 • nasljednik za sve porezne obveze koje proizlaze iz dohotka što ga je ostavitelj ostvario do svoje smrti. Nasljednik je istodobno i porezni obveznik za dohodak koji mu pritječe iz naslijeđenih izvora dohotka.

Izvori dohotka

 • dohodak od nesamostalnog rada (plaće i mirovine),
 • dohodak od samostalne djelatnosti,
 • dohodak od imovine i imovinskih prava,
 • dohodak od kapitala,
 • drugi dohodak.

Rezident

 • rezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište,
 • rezident je i fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prebivalište ni uobičajeno boravište, a zaposlen je u državnoj službi Republike Hrvatske i po toj osnovi prima plaću.

Nerezident

 • fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a u Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak koji se oporezuje prema odredbama Zakona o porezu na dohodak.

Osnovica poreza na dohodak rezidenta

 • je ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala i drugog dohotka, koji rezident ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu (načelo svjetskog dohotka).

Osnovica poreza na dohodak nerezidenta

 • je ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala i drugog dohotka, koji nerezident ostvari u tuzemstvu (načelo tuzemnog dohotka).

Rezident i nerezident

​Dohodak od samostalne djelatnosti, koji rezident ostvari u tuzemstvu i inozemstvu, a nerezident u tuzemstvu, umanjuje se:

 • za iznos plaća novozaposlenih osoba,
 • za iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te za naukovanja za obrtnička zanimanja prema posebnim propisima,
 • za iznos izdataka za istraživanje i razvoj,
 • i za preneseni gubitak, nakon umanjenja iz prethodnih navoda, koji je rezident po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti ostvario u tuzemstvu i inozemstvu, a nerezident u tuzemstvu.

​Stope poreza na dohodak

 • 20% do 360.000,00 kn godišnje (do 30.000,00 kn mjesečno)
 • 30% iznad 360.000,00 kn godišnje  (iznad 30.000,00 kn mjesečno)
Osobni odbitak

 • ​​​Osobni odbitak poreznog obveznika je neoporezivi dio dohotka, a osnovica osobnog odbitka iznosi 2.500,00 kn. Osobni odbitak prikazan je u tablici Osobni ​odbitak.

Godišnja prijava poreza na dohodak

 • godišnju prijavu (Obrazac DOH) podnosi porezni obveznik koji ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti, pomorac po osnovi ostvarenog dohotka od nesamostalnog rada koji ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi, fizička osoba koju je Porezna uprava zatražila da istu podnese. Porezni obveznici dužni su podnijeti poreznu prijavu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
 • Porezna uprava također provodi poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza za one obveznike koji u poreznom razdoblju (godini) ostvare dohodak od nesamostalnog rada i drugi dohodak koji se ne smatra konačnim.
 • u slučaju kada Porezna uprava nema podataka na temelju kojih se mogu ostvariti propisana prava na umanjenje dohotka zbog čega bi građani ostvarili pravo na povrat više plaćenog poreza, isti mogu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu podnijeti Zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku (ZPP-DOH), te priložiti vjerodostojnu dokumentaciju.

​​Računi poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za gradove/općine prikazani su ovdje.  ​​

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo financija, Porezna uprava

Boškovićeva 5

10 000 Zagreb

+385 1 480 9000

Info: pisitenam.porezna-uprava.hr ​​​

Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20), Zakon o porezu na dohodak

Datum ažuriranja: 10. veljače 2021.