​​​​​​Jedinstveni digitalni pristupnik​

Porez na dobit: informiranje o općim pravilima, stopama, poreznom obvezniku, porezu po odbitku i podnošenju prijave poreza na dobit  

 ​Porezni obveznik:

 •  trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske (dalje u tekstu: RH) koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi,
 • tuzemna poslovna jedinica inozemnog poduzetnika (nerezident),
 • fizička osoba koja utvrđuje dohodak na način propisan za samostalne djelatnosti prema propisima o oporezivanju dohotka ili koja počinje obavljati takvu samostalnu djelatnost ako izjavi da će plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak,
 • fizička osoba koja utvrđuje dohodak na način propisan za samostalne djelatnosti prema propisima o o​porezivanju dohotka ako izjavi da će plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak, ako u prethodnom poreznom razdoblju ostvari ukupni primitak veći od 7.500.000,00 kuna,
 • iznimno, tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave, Hrvatska narodna banka, državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fundacije, ako obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, obveznici su poreza na dobit za tu djelatnost,
 • svaki onaj poduzetnik ili njegov pravni sljednik koji se ne ubraja u poduzetnike prethodno  nabrojane, a koji nije obveznik poreza na dohodak prema propisima o oporezivanju dohotka i čija se dobit ne oporezuje drugdje.

Porez na dobit po odbitku

 • ​obveznik poreza na dobit po odbitku je isplatitelj koji plaća kamate, dividende, udjele u dobiti, autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva (prava na reprodukciju, patente, licencije, zaštitni znak, dizajn ili model, proizvodni postupak, proizvodne formule, nacrt, plan, industrijsko ili znanstveno iskustvo i druga slična prava) inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe i koji plaća usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja i revizorske usluge inozemnim osobama.
 • porezna osnovica poreza na dobit po odbitku je bruto iznos naknade koju tuzemni isplatitelj (ili inozemni za nastupe inozemnih izvođača) plaća nerezidentu – inozemnom primatelju.

Porezna osnovica

 • ​je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit.

​Stope poreza na dobit

 • 10% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 7.500.000,00 kuna, ili
 • 18% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi jednaki ili veći od 7.500.000,01kuna.

​Stope porez na dobit po odbitku

 • 15% osim za dividende i udjele u dobiti na koje se porez po odbitku plaća po stopi od 10%.
 • 20% na sve usluge te na sve vrste naknada oporezivih, kada se plaćaju osobama koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave odnosno nadzora poslovanja u državama koje se nalaze na EU popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe, a s kojima Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
 • ​10% za nastupe inozemnih izvođača. 

Prijava poreza na dobit

 • Porezni obveznik podnosi prijavu poreza na dobit (Obrazac PD) za porezno razdoblje i plaća porez na dobit najkasnije četiri mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja za koje se utvrđuje porez na dobit.

 Računi poreza na dobit za gradove/općine prikazani su ovdje.

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo financija, Porezna uprava

Boškovićeva 5

10 000 Zagreb

+385 1 480 9000

Info: pisitenam.porezna-uprava.hr ​​​

Zakon o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20), Zakon o porezu na dobit

 Datum ažuriranja: 1. travnja 2022​.​​