​​Jedinstveni digitalni pristupnik​

Porez na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV): informiranje o općim pravilima, stopama i izuzećima, registracija u sustavu PDV-a i plaćanje PDV-a, ostvarivanje povrata   

Zakon o PDV-u propisuje sljedeća izuzeća od plaćanja PDV-a:

 • oslobođenja za određene djelatnosti od javnog interesa 
 • oslobođenja za ostale djelatnosti 
 • oslobođenja za isporuke dobara unutar Europske unije (dalje u tekstu :EU) 
 • oslobođenja za stjecanje dobara unutar EU 
 • oslobođenja za određene usluge prijevoza 
 • oslobođenja pri uvozu
 • oslobođenja pri izvozu 
 • oslobođenja kod obavljanja usluga na pokretnoj imovini 
 • oslobođenja u vezi s međunarodnim prijevozom 
 • oslobođenja za određene isporuke koje su izjednačene s izvozom 
 • oslobođenja za usluge posredovanja 
 • oslobođenja za transakcije koje se odnose na međunarodnu trgovinu 
Oslobođenja za određene isporuke koje su izjednačene s izvozom obuhvaćaju, između ostalog, isporuke dobara ili obavljanje usluga u okviru diplomatskih i konzularnih sporazuma, isporuke dobara i obavljanje usluga EU, Europskoj zajednici za atomsku energiju, Europskoj središnjoj banci ili Europskoj investicijskoj banci ili organizacijama koje je osnovala EU, isporuke dobara ili obavljanje usluga međunarodnim tijelima koja kao takve priznaje Republika Hrvatska (dalje u tekstu: RH) Diplomati

Ako se isporuka dobara odnosi na dobra koja u osobnoj prtljazi iznose putnici, oslobođenje se primjenjuje isključivo uz sljedeće uvjete:
a) da putnik nema prebivalište ni uobičajeno boravište na području EU,
b) da je ukupna vrijednost isporuke veća od 740,00 kuna uključujući PDV,
c) da su dobra prevezena izvan EU prije isteka roka od tri mjeseca nakon mjeseca u kojem je obavljena isporuka i
d) da postoji dokaz o izvozu, odnosno račun i obrazac koji je potvrdila carinarnica na čijem području su dobra iznesena iz EU. 

Registracija u sustavu PDV-a i plaćanje PDV-a, ostvarivanje povrata

Upis u registar obveznika PDV-a

 • Pravne osobe sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizičke osobe s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ili tekućoj godini prijeđe iznos od 300.000,00 kuna,
 • Porezni obveznici bez sjedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili uobičajenog boravište u tuzemstvu kada im se dodjeljuje PDV ID broj u RH.
Prijava i plaćanje PDV-a
 • PDV se prijavljuje putem prijave PDV-a koja se podnosi do 20-tog u mjesecu koji slijedi po proteku razdoblja oporezivanja (mjesečnog ili tromjesečnog), 
 • PDV se plaća do posljednjeg dana u mjesecu koji slijedi po proteku razdoblja oporezivanja (mjesečnog ili tromjesečnog).
Povrat PDV-a
 • Porezni obveznik koji u razdoblju oporezivanja ima pravo na odbitak pretporeza, čiji je iznos veći od njegove porezne obveze, ima pravo na povrat te razlike ili može iznos preplaćenog PDV-a prenijeti u sljedeće razdoblje oporezivanja. Ako porezni obveznik zahtijeva povrat preplaćenog PDV-a, Porezna uprava obvezna je vratiti tu razliku u roku od 30 dana od dana predaje prijave PDV-a, a najkasnije u roku od 90 dana od dana pokretanja poreznog nadzora.
 • Porezni obveznik koji na području EU nema sjedište, stalnu poslovnu jedinicu iz koje su obavljene isporuke, prebivalište ili uobičajeno boravište ima pod propisanima uvjetima pravo na povrat PDV-a zaračunatog za pokretna dobra i usluge koje su mu obavili drugi porezni obveznici u RH ili koji mu je zaračunan prilikom uvoza dobara u RH.
 • Porezni obveznik koji nema sjedište u RH, već ima sjedište u drugoj državi članici, ima pravo na povrat zaračunatog PDV-a za dobra i usluge koja su mu isporučili ili obavili drugi porezni obveznici u tuzemstvu ili za dobra uvezena u tuzemstvo, pod propisanim uvjetima.
Oporezivanje usluga obavljenih osobama koje nisu porezni obveznici i prodaja dobara na daljinu
Od 1. srpnja 2021. godine u primjeni su odredbe o sljedećim posebnim postupcima oporezivanja:

 • Posebni postupak oporezivanja za usluge koje obavljaju porezni obveznici bez sjedišta unutar Europske unije
 • Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu unutar Europske unije, za isporuke dobara unutar države članice koje obavljaju elektronička sučelja koja omogućuju te isporuke i za usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar Europske unije, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje
 • Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja
 • Posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz.

Korisne poveznice:

​Najam motornog vozila​

Napomena: Od 1.1.2019. ukinut je vrijednosni prag u iznosu od 400.000,00 kuna vezano za odbitak 50% pretporeza kod osobnih automobila, a izraz: „prijevozna sredstva“ promijenjen je u izraz: „osobni automobili“.

 • mjesto obavljanja usluge iznajmljivanja prijevoznih sredstava
Mjestom obavljanja usluga kratkotrajnog iznajmljivanja prijevoznih sredstava, prema odredbama članka 23. Zakona o PDV-u, smatra se mjesto gdje se ta prijevozna sredstva stvarno stavljaju na raspolaganje primatelju usluge. Kratkotrajnim iznajmljivanjem smatra se neprekidno posjedovanje ili korištenje prijevoznog sredstva tijekom razdoblja koje traje najviše 30 dana. U tom slučaju nije bitno tko je primatelj usluge i ako se prijevozno sredstvo primatelju stavlja na raspolaganje u RH, mjestom obavljanja usluge smatra se RH te ista podliježe oporezivanju u RH.
Mjesto iznajmljivanja prijevoznih sredstava, osim kratkotrajnog iznajmljivanja, osobi koja nije porezni obveznik je mjesto gdje ta osoba ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište. Stoga, ako primatelj usluge dugoročnog najma prijevoznog sredstva (preko 30 dana) nije porezni obveznik i nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u RH, usluga se smatra obavljenom i oporezuje se tamo gdje primatelj ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište.

 • odbitak pretporeza
Propisano je ograničenje prava na odbitak 50% pretporeza obračunanog za nabavu ili najam osobnih automobila, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima. Osobnim automobilima smatraju se motorna vozila namijenjena za prijevoz osoba koja, osim sjedala za vozača, imaju najviše osam sjedala (motorna vozila kategorije M1).
Navedeno ograničenje se ne primjenjuje ako se radi o osobnim automobilima koji se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju te motornim vozilima kategorije N1 koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife i nisu predmet oporezivanja prema posebnom propisu o posebnom porezu na motorna vozila.

 • ​Kupnja i prodaja motornog vozila u drugoj državi članici
Prikaz poreznih obveza stjecatelja novih i rabljenih prijevoznih sredstava iz drugih država članica EU te vozila koja se ne smatraju prijevoznim sredstvima: Porezne obveze stjecatelja

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo financija, Porezna uprava

Boškovićeva 5

10 000 Zagreb

+385 1 480 9000

Info: pisitenam.porezna-uprava.hr ​​​

Z​akon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 148/13,143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22), Zakon o porezu na dodanu vrijednost​
Datum ažuriranja: 1. travnja 2022.​