​​​DIO OSOBNOG ODBITKA ZA UZDRŽAVANJE ČLANOVA UŽE OBITELJI I DJECE

Uz zadovoljene uvjete uzdržavani članovi uže obitelji smatraju se:

- bračni drug (odredbe koje se primjenjuju na bračnog druga primjenjuju se i na izvanbračnog druga, životnog partnera i neformalnog životnog partnera), 

- roditelji poreznog obveznika, 

- maćehe odnosno očusi koji punoljetno pastorče uzdržava, 

- djeca nakon prvog zaposlenja te

- punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom. 


Uzdržavanim djetetom smatra se dijete kojega roditelji, maćehe odnosno očusi, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju a zadovoljava propisane uvjete​.

U slučaju posvojene ili udomljene djece odnosno djece dodijeljene na skrb prema posebnom propisu biološki roditelji ne mogu koristiti uvećanje osnovnog osobnog odbitka po toj osnovi.

Djetetom se smatra i dijete nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja.

Prvim zapošljavanjem smatra se rad u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vrijeme prema posebnim propisima.

Ako radni odnos prestane, pod uvjetima u kojima oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom na godišnjoj razini ne prelaze 15.000,00 kn, dijete se smatra uzdržavanim članom uže obitelji i porezni obveznik za uzdržavanog člana uže obitelji ima pravo na osobni odbitak (koeficijent 0,7).

Porezni obveznik može koristiti dio osobnog odbitka za dijete (koeficijent 0,7 za prvo dijete; 1,0 za drugo dijete; 1,4 za treće dijete itd…) ako je dijete nakon prestanka radnog odnosa nastavilo redovno školovanje ili ako dijete u tijeku redovnog školovanja u poreznom razdoblju obavlja sezonske poslove, pod uvjetima u kojima oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom na godišnjoj razini ne prelaze 15.000,00 kn. 


- TABLICA KOEFICJENATA I IZNOSA OSNOVNOG OSOBNOG ODBITKA I UVEĆANJA OSNOVNOG OSOBNOG ODBITKA -


Uzdržavani članovi uže obitelji/dijete koji žive u inozemstvu

Ako bračni ili izvanbračni drug, odnosno životni ili neformalni životni partner, djeca i drugi uzdržavani članovi uže obitelji i/ili djeca rezidenta imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u inozemstvu tada se uvjeti za korištenje osobnog odbitka moraju dokazati potvrdama mjerodavnih inozemnih tijela (ne smiju biti starije od 6 mjeseci).

Navedene isprave rezident je obvezan priložiti svojoj godišnjoj poreznoj prijavi odnosno ako godišnju poreznu prijavu nije obvezan podnijeti, dostaviti na uvid najkasnije do kraja veljače tekuće za prethodnu godinu nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu koja izdaje poreznu karticu – Obrazac PK, ako za te članove uže obitelji koristi osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada.

Ove potvrde moraju sadržavati sljedeće:

- osobne podatke o bračnom ili izvanbračnom drugu, odnosno životnom ili neformalnom životnom partneru, djeci i uzdržavanim članovima uže obitelji, uz naznaku stupnja srodstva,

- podatke o primicima uzdržavanih osoba, na osnovi kojih se može procijeniti mogu li se smatrati uzdržavanim članovima,

- rješenja o možebitnoj invalidnosti članova uže obitelji.


Rezident  je obvezan svaku promjenu u svezi sa uzdržavanim članovima uže obitelji i/ili djece i/ili invalidnosti koja utječe na visinu osobnog odbitka prijaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu i izmijeniti poreznu karticu​ - Obrazac PK. ​