​​​​UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK

GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK​

Godišnji porez na dohodak utvrđuje se prema poreznoj osnovici te se tako utvrđen godišnji porez umanjuje za 50% razmjernog dijela porezne obveze koja se odnosi na mirovinu ili za 50% razmjernog dijela porezne obveze koja se odnosi na ostali dohodak od nesamostalnog rada ako porezni obveznik ima prebivalište i boravi na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu​ po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i/ili na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara.

Godišnji porez na dohodak umanjuje se i fizičkim osobama do 30 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada.

Od utvrđenog i umanjenog godišnjeg poreza na dohodak odbijaju se iznosi plaćenog predujma poreza po svim iskazanim dohocima te se utvrđuje razlika za uplatu ili povrat poreza.

Obveznicima poreza na dohodak porez se utvrđuje poreznim rješenjem, osim ako je Zakonom o porezu na dohodak drukčije uređeno.

Porez na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja poreznom obvezniku.

Ako je porezni obveznik tijekom poreznog razdoblja platio veći predujam od poreza na dohodak utvrđenog rješenjem, više plaćeni porez vraća se poreznom obvezniku.

 

UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA

Poslodavac i isplatitelj primitaka i mirovina obvezan je za radnike i druge fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada izvršiti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u mjesecu prosincu tekuće godine, a najkasnije do 31. prosinca, ako tijekom godine dohodak od nesamostalnog rada nije redovito mjesečno isplaćivan pa nije iskorišten osobni odbitak ili je po toj osnovi porezno opterećenje u pojedinim mjesecima bilo različito pa je porez uplaćen u većem iznosu.

Poslodavac i isplatitelj primitaka i mirovina obvezan je izvršiti godišnji obračun za radnike i fizičke osobe koji su kod njega ostvarivali plaću, mirovinu ili primitke u cijelom poreznom razdoblju, a nisu mijenjali prebivalište ili uobičajeno boravište između gradova i općina koje su propisale plaćanje prireza porezu na dohodak.

Poslodavac i isplatitelj primitaka obvezan je postupiti na ovaj način ako je radnik i druga fizička osoba koja ostvaruje primitke u tijeku poreznog razdoblja koristila pravo na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, bolovanje iznad 42 dana ili drugi dopust za koji se prema posebnim propisima isplaćuje naknada plaće na teret sredstava obveznih osiguranja, osim ako je to pravo koristila svih 12 mjeseci poreznog razdoblja, odnosno u svim ostalim slučajevima kada je porezno opterećenje u poreznom razdoblju bilo različito te bi na temelju godišnjeg obračuna radnik i druga fizička osoba ostvarila razliku za povrat preplaćenog poreza ili za uplatu manje uplaćenog poreza zbog ravnomjernoga godišnjeg oporezivanja, odnosno izravnanja porezne osnovice.

Poslodavac i isplatitelj primitaka i mirovina u godišnjem obračunu isključivo koristi podatke kako su iskazani na poreznoj kartici uzimajući u obzir od kada vrijede iskazani podaci.

 ​ ​