​UMANJENJA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK OSOBAMA DO 30 GODINA ŽIVOTA​

Umanjenje godišnjeg poreza na dohodak fizičkim osobama do 25 godina života

Fizičkoj osoba do 25 godina života koja ostvari dohodak od nesamostalnog rada (plaću) godišnji porez na dohodak umanjuje se za 100% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na dio godišnje porezne osnovice od 47.780,28 eura (360.000,00 kn u 2022.g.) ​a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada (plaću).

Umanjenje se koristi u godišnjem obračunu poreza na dohodak za cijelo porezno razdoblje u kojem obveznik navršava određenu godinu života.


POREZNO

RAZDOBLJE:

Godine rođenja mladih fizičkih osoba koje imaju pravo na umanjenje u pojedinom poreznom razdoblju:

DO 25 GODINA – 100% UMANJNJE POREZA I PRIREZA
2020.
1995., 1996., 1997. …
2021.
1996., 1997., 1998. …
2022.1997., 1998., 1999. …
2023.1998., 1999., 2000. …
2024.1999., 2000., 2001. …
2025.2000., 2001. 2002. …

Umanjenje godišnjeg poreza na dohodak fizičkim osobama od 26 do 30 godina života

Fizičkoj osoba od 26 do 30 godina života koja ostvari dohodak od nesamostalnog rada (plaću) godišnji porez na dohodak umanjuje se za 50% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na dio godišnje porezne osnovice od 47.780,28 eura​ (360.000,00 kn u 2022.g.)​ a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada (plaću).

Umanjenje se koristi u godišnjem obračunu poreza na dohodak za cijelo porezno razdoblje u kojem obveznik navršava određenu godinu života.


POREZNO

RAZDOBLJE:

Godine rođenja mladih fizičkih osoba koje imaju pravo na umanjenje u pojedinom poreznom razdoblju:
OD 26 DO 30 GODINA – 50% UMANJNJE POREZA I PRIREZA
2020.1990., 1991., 1992., 1993. i 1994.
2021.1991., 1992., 1993., 1994. i 1995.
2022.1992., 1993., 1994., 1995. i 1996.
2023.1993., 1994., 1995., 1996. i 1997.
2024.1994., 1995., 1996., 1997. i 1998.
2025.1995., 1996., 1997., 1998. i 1999.

Ova umanjenja priznaju se prije umanjenja predujma poreza na dohodak za 50% rezidentu koji ima prebivalište i boravi na potpomognutim područjima I. skupine i području Grada Vukovara. ​