​​​​​​​​​PREDAJA I POPUNJAVANJE OBRASCA ZPP-DOH

PREDAJA OBRASCA ZPP-DOH

Građani na koje se primjenjuje poseban postupak ako žele iskoristiti ili odustati od prava propisanih Zakonom o porezu na dohodak za 2022. godinu mogu do 28. veljače 2023​. godine​​​ podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH).​ 

Obrazac se može ponijeti i putem elektroničkih usluga Porezne uprave - ​​ePorezna​, prijavom putem ​​sustava NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav):

- vjerodajnicom sigurnosne razine 3 (npr. mToken, Fina Soft certifikat, token/m-token uređaji banaka koje su povezane sa sustavom NIAS) ili

​- vjerodajnicom sigurnosne razine 4 (npr. eOI-elektronička osobna iskaznica).​​


Prava koja se mogu ostvariti su:

- na uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu

- stupanj i vrstu utvrđene invalidnosti (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djecu) i/ili 

- prebivalište na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u potpomognuta područja I. skupine prema posebnom propisu i području Grada Vukovara i/ili 

- pravo na uvećanje osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja​.

Obrazac ZPP-DOH podnose i oni obveznici:

- koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu

- koji su platili porez na dohodak u inozemstvu i žele da im se uračuna u tuzemni porez na dohodak

- koji žele isplatu povrata više plaćenog poreza na određeni račun (ukoliko ih ima više)

- nasljednici u ime ostavitelja.


POPUNJAVANJE OBRASCA ZPP-DOH

I./II. ​Podaci o nadležnoj ispostavi Porezne uprave i podnositelju zahtjeva:

I. Podaci o nadležnoj ispostavi Porezne uprave
1. Područni ured 
2. Ispostava 
II. Podaci o poreznom obvezniku/podnositelju zahtjeva
1. Ime i prezime 
2. OIB 
3. Adresa  
4. Broj telefona ​

Upisuje se nadležni područni ured i ispostava Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

Ako je porezni obveznik tijekom godine mijenjao prebivalište ili uobičajeno boravište između općina ili gradova u Republici Hrvatskoj, mjerodavnim prebivalištem ili uobičajenim boravištem za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, smatra se ona općina ili grad u kojemu je imao prebivalište ili uobičajeno boravište veći odnosno pretežiti dio godine.

Upisuje se ime i prezime poreznog obveznika/podnositelja zahtjeva; osobni identifikacijski broj; adresa prebivališta ili uobičajenog boravišta (mjesto, ulica i kućni broj) poreznog obveznika te broj telefona.


III.1. Prebivalište i boravište na potpomognutom području i području grada Vukovara

Potpomognuta područja i područje grada Vukovara (zaokružiti):     DA      NE
promjena prebivališta/uobičajenog boravišta tijekom godine

R.

br.

RAZDOBLJEDRŽAVA

 

MJESTO

ULICA I KUĆNI BROJPOTPOMO-GNUTA PODRUČJA I GRAD VUKOVAR
 1.od                  do    
 2.od                  do    
 3.od                  do    
Rezident koji je imao prebivalište i boravio na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu potpomognutih područja po stupnju razvijenosti prema posebnom zakonu i području grada Vukovara zaokružuje "DA", a ostali "NE".

Ako je porezni obveznik tokom godine mijenjao adresu boravišta ili prebivališta upisuje razdoblje od kada do kada je boravio na određenoj adresi (državu, mjesto, ulicu i kućni broj, te obveznik za potpomognuto područje i grad Vukovar oznaku „P1“). 

​​Promjene o adresi važno je unijeti u obrazac (osobito poreznom obvezniku koji nije istu izmjenu promijenio na vrijeme tokom godine na poreznoj kartici) jer se prilikom obrade ZPP-DOH obrasca računa prosječna stopa prireza. U slučaju promjene adrese unutar mjeseca i gradova sa različitom stopom prireza, u korist obvezika računa se manja stopa prizeza za cijeli taj mjesec u kojem je promjena izvršena.


III.2. Vlastita invalidnost/tjelesno oštećenje

R. br.RAZDO-BLJE INVALI-DNOSTI

RAZDO-BLJE INVALI-DNOSTI
HRVI DA/NE
OZNAKA INVALI-DNOSTI 
(zaokružiti)
​OZNAKA INVALI-DNOSTI (zaokružiti)
POSTOTAK INVALI-DNOSTI (ispunjava HRVI)
1.od  do II* 
2.od do II* 

Upisuju se podaci o:

- razdoblju utvrđene invalidnosti (npr.  od 1.1. do 31.12. ili ako je rješenje donijeto tijekom godine npr. od 1.4. do 31.12. i sl.) ​

- kod invalidnosti hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata upisuje se "DA" ili ako to nije slučaj "NE"


- oznaku invalidnosti je potrebno zaokružiti ovisno o vrsti:

I za primjenu koeficijenata osobnog odbitka 0,4 osnovnoga osobnog odbitka za poreznog obveznika ako je osoba s invaliditetom manjim od 100%, ili

I* za primjenu koeficijenata osobnog odbitka 1,5 osnovnoga osobnog odbitka za poreznog obveznika, ako je osoba kojoj je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost po jednoj osnovi 100% i/ili koja radi invalidnosti ima, na temelju posebnih propisa, pravo na doplatak za pomoć i njegu, odnosno pravo na osobnu invalidninu 

- postotak invalidnosti utvrđen rješenjem ako se radi o hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata.​


- TABLICA KOEFICIJENATA I IZNOSA OSNOVNOG OSOBNOG ODBITKA I UVEĆANJA OSNOVNOG OSOBNOG ODBITKA -


​III.3. Uzdržavani članovi uže obitelji i/ili djeca i njihove invalidnosti/tjelesna oštećenja

R. br.IME I PREZIME
/SRODSTVO

OIB

 

INVALID

(I ili I*)

RAZDOBLJE KORIŠTENJA OD/DO
OSOBNI ODBITAK DIJELI SE S OSOBOM​OSOBNI ODBITAK DIJELI SE S OSOBOM

OIBPOSTOTAK OSOBNOG ODBITKA
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      ​

Upisuju se podaci o uzdržavanim članovima uže obitelji/djeci: njihova imena i prezimena, oznaka srodstva  (npr.: suprug, supruga, majka, otac, prvo dijete/D1, drugo dijete/D2 itd.), osobni identifikacijski broj građana, oznaka invalidnosti i to:

I za primjenu koeficijenata osobnog odbitka 0,4 osnovnoga osobnog odbitka za svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe s invaliditetom ili tjelesnim oštećenjem, ili


I* za primjenu koeficijenata osobnog odbitka 1,5 osnovnoga osobnog odbitka za svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe kojima je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost po jednoj osnovi 100% i/ili koji radi invalidnosti imaju, na temelju posebnih propisa, pravo na doplatak za pomoć i njegu odnosno pravo na osobnu invalidninu.

​U polje razdoblja korištenja upisuje se razdoblje korištenja osobnog odbitka za uzdržavane članove u godini. Razdoblje korištenja može biti cijela godina, ili dio godine (npr. od 1.1. do 31.12. ili od 1.6. do 31.12. i sl.).

U stupcima „Osobni odbitak dijeli se s osobom“ upisuje se:

- OIB osobe s kojom se dijeli uzdržavani član (npr. OIB supružnika / roditelja djeteta s kojim se dijeli odbitak; ili u slučaju da djeca dijele odbitak za roditelja kao uzdržavanog člana upisuje se OIB brata/sestre; ili u slučaju preraspodijele odbitka​ za npr. dijete koje je bilo na poreznoj kartici majke, a putem ovog obrasca roditelji žele drukčiji obračun upisuje se OIB oca i sl.)

- postotak osobnog odbitka (upisuje se npr. 50% ili 100% ili dr. postotak odbitka za uzdržavanog člana koji će koristiti uzdržavatelj čiji OIB je upisan u stupac „Osobni odbitak dijeli se s osobom“).


III.4. Plaćeni doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje i dana darovanja

PLAĆENI DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  U TUZEMSTVU 
DANA DAROVANJA 
UKUPNO  

Porezni obveznik upisuje iznos (u kunama i lipama):

- uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ako nije drukčije osiguran, do visine propisanoga obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje,

- danih darovanja u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiroračun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u tekućoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak ili je proveden posebni postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak. Iznimno, osobni odbitak se uvećava za darovanja dana iznad propisane visine, pod uvjetom da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovnu djelatnost primatelja darovanja.


IV. POKRETANJE POSEBNOG POSTUPKA UTVRĐIVANJA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK U IME I ZA RAČUN OSTAVITELJA

IV.1. Podaci o poreznom obvezniku/ostavitelju

R. br.IME I PREZIMEOIBDATUM SMRTI
1.   

IV.2. Podaci o nasljednicima

R. br.IME I PREZIMEOIBIBAN BROJ RAČUNA  NASLJEDNIKA UDIO U NASLJEĐENOM DIJELU
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
Prema podacima iz rješenja o nasljeđivanju upisuju se podaci onih nasljednika koji sukladno rješenju o nasljeđivanju imaju pravo na neutvrđeni iznos možebitnog potraživanja temeljem godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak. Upisuju se njihova imena, prezimena, OIB, IBAN broj računa i udio u naslijeđenom dijelu.

V. URAČUNAVANJE POREZA PLAĆENOG U INOZEMSTVU U POSEBNOM POSTUPKU

V.1. Podaci o inozemnom dohotku i porezu plaćenom u inozemstvu

R.

br.

IZVOR DOHOTKADRŽAVA IZVORA

 IZNOS DOHOTKA

IZNOS DOHOTKA

 IZNOS UPLAĆE-NOG POREZA U INOZE-MSTVU

 

IZNOS UPLAĆE-NOG POREZA U INOZE-MSTVU
u stranoj valutiu kunama
u stranoj valutiu kunama
1.      
2.      
3.      
4.      

Obveznici koji žele da im se porez plaćen u inozemstvu u posebnom postupku uračuna u tuzemni porez na dohodak upisuju izvor dohotka i državu izvora; iznos dohotka i iznos uplaćenog poreza u inozemstvu u stranoj valuti i kunama.


VI. PRILOZI I  NAPOMENE ​

VI.1. ZAHTJEVU PRILAŽEM SLJEDEĆE VJERODOSTOJNE ISPRAVE


1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

Ovdje se upisuju nazivi priloga koje prilažete uz obrazac ZPP-DOH, primjerice:

- potvrde o prebivalištu i boravku na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara (za III.1.)

- rješenja o invalidnosti donesena u skladu s posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju te  drugim propisima kojima je utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje i/ili koji zbog invalidnosti ili tjelesnog oštećenja imaju pravo na doplatak za pomoć i njegu ( za III.2.)

- potvrde o usvojenju djeteta i skrbništvu, pravomoćne sudske odluke, javne i ovjerovljene isprave, rješenja suda o plaćanju alimentacije za bivšeg bračnog i izvanbračnog druga/ životnog i neformalnog životnog partnera, izjave o omjeru (postotku) raspodjele osobnog odbitka, potvrde mjerodavnih tijela u inozemstvu za dokazivanje uvjeta za korištenje osobnog odbitka i dr.  (za III.3.)

- preslike naloga o doznaci u novcu i/ili ugovora odnosno potvrda o danim darovanjima u drugim dobrima i uslugama, preslike naloga o uplati doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje plaćenih u tuzemstvu (za III.4.)

- pravomoćno rješenje o nasljeđivanju (za IV.)

- dokaz o ostvarenom dohotku i plaćenom porezu u inozemstvu i isprave iz kojih je vidljiv datum (potvrde inozemnog poreznog tijela o uplaćenom porezu u inozemstvu ili potvrde za to ovlaštene osobe o uplaćenom porezu u inozemstvu) (za V.1.)

-ostalo.


Uz predani obrazac ZPP-DOH nije potrebno prilagati vjerodostojne isprave i to: izvatke i potvrde iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih, izvatke i potvrde iz registra životnog partnerstva budući da Ministarstvo financija, Porezna uprava ima uvid u iste, osim na zahtjev Porezne uprave u daljnjem poreznom postupku.

Kada se obrazac ZPP-DOH podnosi putem elektroničkih usluga Porezne uprave - ePorezna, prilozi se dostavljaju na način da se najprije pošalje obrazac naredbom „Pošalji“ i tek nakon uspješno poslanog obrasca (nakon što se na ekranu pojavi potvrda o poslanom obrascu) aktivira se polje „Prilozi“ putem kojeg se odabire i dostavljaju prilozi.


VI.2. NAPOMENE:


_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________


U polje napomene može se upisati ili objasniti nešto vezano uz sam obrazac. Ako se obrazac ponosi putem elektroničkih usluga Porezne uprave - ePorezna u polju: 

RAČUN ZA IZVRŠENJE POVRATA izabire se tip broja računa u tuzemstvu ili broj računa u inozemstvu i upisuje IBAN broj računa za povrat više plaćenog poreza.
Ako se podnosi papirnati obrazac vlastoručno se potpisuje i upisuje datum predaje u Poreznu upravu ili pošti.


__________________, ____________ god. ____________________________________                  

      (potpis poreznog obveznika/podnositelj zahtjeva)
​​