​​​POSEBNE OLAKŠICE

1. Za umirovljenike

Umirovljenicima  se obračunani predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada umanjuje za 50% po osnovi ostvarenog dohotka od mirovine.

Ako se radi o fizičkim osobama kojima je po posebnom propisu rješenjem utvrđen status hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata, umanjenje obračunatog poreza na dohodak od nesamostalnog rada za postotak utvrđene invalidnosti priznaje se prije umanjenja predujma poreza na dohodak za 50%.

 Umirovljenicima u smislu poreznih propisa smatraju se fizičke osobe koje ostvaruju primitke od:

- mirovine ostvarene na temelju prijašnjih uplata doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje,

- mirovine koje isplaćuju osiguravatelji na temelju prijašnjih uplata poslodavca za dokup dijela mirovine svojim radnicima u vrijeme njihovog umirovljenja, ako su te uplate bile oslobođene oporezivanja,

- mirovine koje se isplaćuju poduzetnicima koji su obavljali samostalnu djelatnost, poduzetnicima fizičkim osobama koji su plaćali porez na dobit i drugim fizičkim osobama na temelju prijašnjih uplata doprinosa u propisano obvezno osiguranje, a koji su bili porezno dopustivi izdatak ili rashod,

- mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu.


2. Oslobođenja za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i članove obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata​
Fizičke osobe kojima je po posebnom propisu rješenjem utvrđen status hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata umanjuje se porez na dohodak od nesamostalnog rada (plaća i mirovina) za postotak utvrđene invalidnosti.

Obračunati porez na dohodak od nesamostalnog rada (plaća i mirovina) umanjuje se za postotak utvrđene invalidnosti prije umanjenja:

- obračunatog predujma poreza na dohodak po osnovi mirovine za 50 % umirovljenicima ili 

- poreznim obveznicima koji imaju prebivalište i borave na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara.

Fizičke osobe – članovi obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ne plaćaju porez na dohodak od obiteljske mirovine odnosno novčane naknade u visini obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.


3. Umanjenje predujma poreza na dohodak na području jedinica lokalne samouprave I. skupine i Grada Vukovara​

Rezidentu koji ostvaruje oporezivi dohodak od nesamostalnog rada i koji ima prebivalište i boravi na  potpomognutim područjima I. skupine i području Grada Vukovara obračunani porez na dohodak od nesamostalnog rada umanjuje se za 50 %.

Obračunani predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada (plaće i mirovine) poslodavac, isplatitelj plaće ili mirovine ili sam porezni obveznik umanjuje za 50%, isključivo temeljem upisanog podatka na poreznoj kartici​ i to ako su kumulativno zadovoljena dva uvjeta:

- da je na poreznoj kartici (Obrascu PK) upisana oznaka grada/općine koja je, u trenutku obračuna razvrstana u I. skupinu po stupnju razvijenosti ili da je upisano područje Grada Vukovara i

- da je na poreznoj kartici (Obrascu PK) pod oznakom za prebivalište i boravak radnika i osobe koja ostvaruje primitke (plaću) odnosno umirovljenika ili korisnika obiteljske mirovine na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave i području Grada Vukovara upisana oznaka »P1«.

Porezni obveznici koji na poreznoj kartici nemaju upisane podatke o prebivalištu na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u potpomognuta područja I. skupne prema posebnom propisu i području Grada Vukovara mogu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku na Obrascu ZPP-DOH ako žele iskoristiti pravo na umanjenje obračunanog poreza na dohodak od nesamostalnog rada.