​​​​​​​​​​POSEBAN POSTUPAK UTVRĐIVANJA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK

OPĆENITO:

Poreznim postupkom utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak smatra se postupak utvrđivanja ukupnog godišnjeg dohotka i ukupnog godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak koji provodi Porezna uprava po službenoj dužnosti, osim u slučajevima kod poreznih obveznika na koje se posebni postupak ne primjenjuje.


GODIŠNJIM DOHOTKOM NA KOJI SE PRIMJENJUJE POSEBAN POSTUPAK SMATRA SE:

dohodak od nesamostalnog radadrugi dohodak koji se n​e smatra konačnim ​​​​ostvaren u poreznom razdoblju.​


POSEBAN POSTUPAK NE PRIMJENJUJE SE NA:

1. porezne obveznike koji obvezno podnose godišnju poreznu prijavu:

- porezni obveznici ako u poreznom razdoblju ostvare dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti  po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti,

- porezni obveznici – rezidenti za dohodak od nesamostalnog rada koji ostvari član posade broda u međunarodnoj plovidbi,

- porezni obveznici koje Porezna uprava zatraži da naknadno plate porez;

​2porezne obveznike koji su u poreznom razdoblju ostvarili samo dohodak (za koji ne podnose godišnju poreznu prijavu)​​​​ od:

- imovine i imovinskih prava, 

- kapitala, 

- drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa, 

- drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena, 

- drugi dohodak po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi, 

- dohodak koji se u poreznom razdoblju oporezuje u paušalnom iznosu;

3. ​porezne obveznike za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima o njihovu ostvarenom dohotku u poreznom razdoblju, odnosno porezne obveznike koji su u poreznom razdoblju ostvarili oporezivi dohodak o kojem poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik, ako mu je propisana obveza izvješćivanja, nije izvijestio Poreznu upravu u propisanom roku na propisanom izvješću.​


NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA POREZNIH OBVEZNIKA U POSEBNOM POSTUPKU:

Porezni obveznici koji u posebnom postupku žele iskoristiti prava na umanjenje dohotka, odnosno na uvećanje osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja, ili obveznici koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu​, ili ​​utvrđenu invalidnost​, ili po osnovi promjene prebivališta ili boravišta​, ili za potpomognuto području I. skupine i području Grada Vukovara i dr. za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima bitnim za utvrđivanje tih prava, mogu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu podni​jeti obrazac za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH)​ nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Također, Obrazac ZPP-DOH predaju i porezni obveznici – nasljednici u ime umrle osobe.

U svim tim slučajevima primijeniti će se poseban postupak uzimajući u obzir podatke navedene u obrascu.

Na porezne obveznike koji su ostvarili dohodak u ili iz inozemstva, u posebnom postupku uzet će se u obzir podaci iz izvješća o ostvarenom dohotku i plaćenom porezu u inozemstvu. Ako porezni obveznici do roka propisanog za dostavu izvješća ili do roka za podnošenje obrasca za priznavanjem prava u posebnom postupku iz opravdanih razloga ne raspolažu dokazima o uplaćenom porezu u inozemstvu, a žele da im se uplaćeni porez u inozemstvu uračuna u tuzemnu obvezu poreza na dohodak, dužni su o tome izvijestiti Poreznu upravu u podnesenom obrascu za priznavanjem prava u posebnom postupku do kraja veljače.

Porezni obveznik je tada dužan dostaviti potvrdu inozemnog poreznog tijela ili za to ovlaštene osobe o uplaćenom porezu u inozemstvu, a najkasnije do 30. studenog tekuće godine za prethodnu godinu.

Ove odredbe primjenjuju se i na porezne obveznike koji nisu bili obvezni plaćati predujam poreza na dohodak u tuzemstvu tijekom poreznog razdoblja budući da su po osnovi primitka ostvarenog u ili iz inozemstva u tijeku poreznog razdoblja predujam poreza na dohodak iz tog primitka plaćali u inozemstvu.


POSTUPANJE POREZNE UPRAVE U POSEBNOM POSTUPKU, IZDAVANJE PRIVREMENOG POREZNOG RJEŠENJE I PODNOŠENJE PRIGOVORA:

Porezna uprava, primjenjujući poseban postupak obvezna je, na temelju evidencija i podataka kojima raspolaže, odnosno podataka koje je dostavio porezni obveznik, utvrditi poreznom obvezniku godišnji dohodak ostvaren u poreznom razdoblju te razliku poreza i prireza za uplatu ili za povrat, o čemu izdaje privremeno porezno rješenje.

Privremeno porezno rješenje Porezna uprava dostaviti će poreznom obvezniku prema adresi njegova prebivališta ili uobičajenog boravišta iz službenih evidencija kojima raspolaže najkasnije do 30. lipnja tekuće za prethodnu godinu.

Dostavom privremenog poreznog rješenja na navedenu adresu smatra se da je izvršena osobna dostava.

Protiv privremenog poreznog rješenja porezni obveznik može podnijeti prigovor najkasnije do 31. srpnja tekuće za prethodnu godinu, ako smatra da su podaci iz privremenog poreznog rješenja nepotpuni ili netočni.

Iznimno, porezni obveznici koji privremeno porezno rješenje zaprime nakon 30. lipnja, mogu prigovor podnijeti najkasnije 30 dana od dana primitka privremenog poreznog rješenja. Izjavljeni prigovor odgađa izvršenje privremenog poreznog rješenja do donošenja rješenja po prigovoru. O prigovoru odlučuje prvostupanjsko porezno tijelo u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora.

Ako prvostupanjsko tijelo po podnesenom prigovoru, a nakon izvršene provjere podataka iskazanih u privremenom poreznom rješenju, utvrdi da postoji osnova za izmjenu privremenog poreznog rješenja u skladu navodima iz prigovora, donosi porezno rješenje protiv kojeg nije dopuštena žalba, a porezna obveza utvrđena poreznim rješenjem smatra se konačno utvrđenom poreznom obvezom.

Osnova za izmjenu privremenog poreznog rješenja ne može biti propuštanje roka za podnošenje obrasca za priznavanje prava u posebnom postupku ili obrasca za pokretanje posebnog postupka, osim u slučaju opravdanih razloga (sukladno odredbama zakona kojim je uređen opći porezni postupak).

Ako prvostupanjsko tijelo po podnesenom prigovoru, a nakon izvršene provjere podataka iskazanih u privremenom poreznom rješenju, utvrdi da navodi iz prigovora nisu osnovani, donosi se porezno rješenje kojim se odbija prigovor te se protiv takvog rješenja može izjaviti žalba u roku od 30 dana od dana dostave poreznog rješenja. Izjavljena žalba ne odgađa izvršenje poreznog rješenja. Porezni obveznik kojem je izvršeno zaduženje poreza i prireza obvezan je dužnu razliku uplatiti u roku od 15 dana od dana osobne dostave.

Za porezne obveznike koji ne podnesu prigovor na rješenje u predviđenom roku, obveza utvrđena privremenim poreznim rješenjem smatra se konačno utvrđenom poreznom obvezom te će Porezna uprava temeljem dostavljenih privremenih poreznih rješenja izvršiti zaduženje poreznih obveznika za utvrđenu razliku poreza i prireza za uplatu ili izvršiti povrat ako porezni obveznik ispunjava uvjete za povrat preplaćenog poreza i prireza. Porezni obveznik kojem je izvršeno zaduženje poreza i prireza obvezan je dužnu razliku uplatiti u roku od 15 dana od isteka roka za prigovor.

U slučaju provedbe posebnog postupka kojim je utvrđeno da razlike godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili povrat nema ili da bi troškovi utvrđivanja i naplate poreza ili povrata poreza bili nerazmjerni naplaćenom porezu i prirezu, Porezna uprava neće poreznim obveznicima dostavljati privremeno porezno rješenje.​ ​