​POREZNA KARTICA 

Osobni odbitak, uvećanje osobnog odbitka za uzdr​žavane članove i djecu, invaliditet, pripadnost općini/gradu i ostali podaci bitni za utvrđivanje predujma poreza na dohodak, odnosno poreza na dohodak od nesamostalnog rada priznaje se i utvrđuje isključivo na temelju porezne kartice koju za radnika, umirovljenika imaju poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće i mirovine ili sam porezni obveznik.


Poreznu karticu poslodavcu i isplatitelju plaće ili mirovine ili samom poreznom obvezniku dostavlja elektroničkim putem Porezna uprava na njegov zahtjev i uz suglasnost radnika, odnosno fizičke osobe koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada, dok za umirovljenika – korisnika mirovine koju isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje podatke bitne za utvrđivanje predujma poreza na dohodak Porezna uprava dostavlja elektroničkim putem po službenoj dužnosti.


Iznimno, ako poslodavac i isplatitelj plaće ili mirovine ili sam porezni obveznik nije korisnik sustava ePorezna ili ne ishodi suglasnost radnika ili umirovljenika, poreznu karticu može besplatno izdati Porezna uprava u papirnatom obliku, a poslodavci i isplatitelj plaće ili mirovine dužni su je čuvati dok radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitak od nesamostalnog rada kod njih radi, odnosno dok se isplaćuje mirovina ili primitak po osnovi nesamostalnog rada.


Podnošenje zahtjeva za izdavanje ili izmjenu podataka na poreznoj kartici omogućeno je putem sustava ePorezna (poslodavac podnosi uz suglasnost radnika ili sam porezni obveznik), putem sustava eGrađani – grana eNovorođenče ili iznimno osobno u nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Svaku promjenu u svezi s uzdržavanim članovima, promjenu prebivališta ili uobičajenog boravišta i drugo, koja utječe na osobni odbitak, obvezni su prijaviti Poreznoj upravi, u roku od 30 dana od dana nastanka promjene. Promjenu može upisati samo ispostava Porezne uprave nadležna prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika/umirovljenika.

Prihvaćene i evidentirane promjene poslodavac i isplatitelj plaće, mirovine ili sam porezni obveznik primjenjuje pri sljedećim isplatama plaća i mirovina. 

Poslodavac i isplatitelj plaće pri isplati plaće bivšim radnicima za posljednji mjesec rada kod tog poslodavca ima uvid u poreznu karticu bivšeg radnika, a najkasnije do dana dospjelosti plaće za posljednji mjesec rada te isti može koristiti podatke iz porezne kartice bivšeg radnika.


Radnik/umirovljenik može imati samo jedan Obrazac PK.

Osobni odbitak može se tijekom godine pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada koristiti samo kod onog poslodavca/isplatitelja primitka (plaće) i mirovine kod kojega se nalazi porezna kartica radnika/umirovljenika.

Radnik/umirovljenik kod drugih poslodavaca/isplatitelja primitka (plaće) i mirovine osobni odbitak istodobno ne smije koristiti, odnosno ti poslodavci/isplatitelji primitka (plaće) i mirovine dužni su obračunati porez ne uzimajući u obzir osobni odbitak.

U slučaju raskida radnog odnosa, odnosno prestanka rada kod poslodavca ili isplatitelja plaće, poslodavac i isplatitelj plaće za svoje potrebe, odnosno potrebe poreznog nadzora, zadržava presliku ili ovjereni prijepis Obrasca PK izdanog u papirnatom obliku koji je uručio radniku, odnosno izlistani elektronički zapis iz sustava ePorezna.

Iznimno, radnik koji ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više poslodavaca u nepunom radnom vremenu ili koji uz rad u punom radnom vremenu ima sklopljen ugovor o radu za nepuno radno vrijeme odnosno, može osobni odbitak koristiti kod više isplatitelja uz uvjet da zatraži raspodjelu osobnog odbitka prema isplatiteljima (poslodavcima).

U tom slučaju Porezna uprava će na Obrascu PK evidentirati omjer (postotak) raspodjele osobnog odbitka prema isplatiteljima (poslodavcima) sukladno zahtjevu, a nakon evidentiranih promjena izdati novi Obrazac PK na temelju kojeg se priznaje osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada. U tom slučaju svaki poslodavac odnosno isplatitelj može koristiti osobni odbitak samo do utvrđenog postotka, neovisno o tome što u pojedinim mjesecima ostvareni dohodak može prelaziti taj iznos.

Porezna uprava će omjer (postotak) evidentirati i u slučaju kada porezni obveznici odluče osobni odbitak koristiti samo kod jednog isplatitelja (poslodavca) na način da će evidentirani omjer (postotak) biti 100% kod onog isplatitelja (poslodavca) kod kojeg je porezni obveznik odlučio u cijelosti koristiti osobni odbitak dok će kod drugih isplatitelja (poslodavaca) evidentirani omjer (postotak) biti 0%.


UZDRŽAVANI ČLANOVI U INOZEMSTVU:

Ako bračni ili izvanbračni drug, odnosno životni ili neformalni životni partner, djeca i drugi uzdržavani članovi uže obitelji i/ili djeca rezidenta imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u inozemstvu tada se uvjeti za korištenje osobnog odbitka moraju dokazati potvrdama mjerodavnih inozemnih tijela (ne smiju biti starije od 6 mjeseci).

Navedene isprave rezident je obvezan priložiti svojoj godišnjoj poreznoj prijavi odnosno ako godišnju poreznu prijavu nije obvezan podnijeti, dostaviti na uvid najkasnije do kraja veljače tekuće za prethodnu godinu nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu koja izdaje poreznu karticu – Obrazac PK, ako za te članove uže obitelji koristi osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada.

Ove potvrde moraju sadržavati sljedeće:

- osobne podatke o bračnom ili izvanbračnom drugu, odnosno životnom ili neformalnom životnom partneru, djeci i uzdržavanim članovima uže obitelji, uz naznaku stupnja srodstva,

- podatke o primicima uzdržavanih osoba na osnovi kojih se može procijeniti mogu li se smatrati uzdržavanim članovima, 

- rješenja o možebitnoj invalidnosti članova uže obitelji.SADRŽAJ I POPUNJAVANJE POREZNE KARTICE (Obrasca PK):​

Porezna kartica sadrži podatke:

- o izdavatelju kartice,

- osobnom identifikacijskom broju ( za poreznog obveznika kojemu se porezna kartica izdaje, a i osobnom broju umirovljenika ili korisnika obiteljske mirovine),

- opće podatke o radniku i umirovljeniku ili korisniku obiteljske mirovine te podatke za osobni odbitak (prilikom slanja zahtjeva za izmjenom podataka u PK putem sustava ePorezna, promjena prezimena upisuje se u rubriku „NAPOMENA“),

- umanjenje poreza po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata,

- podatke o prebivalištu i boravku na područjima za koja su propisane olakšice,

- podaci o omjeru (postotku) raspodjele osobnog odbitka prema poslodavcima (prilikom slanja zahtjeva za izmjenom podataka u PK putem sustava ePorezna, raspodjela osobnog odbitka na više poslodavaca upisuje se u rubriku „NAPOMENA“).


Podatke za uvećanje osnovnog osobnog odbitka u Obrascu PK popunjava nadležna ispostava Porezne uprave na temelju isprava kao što su:

- izvatke i potvrde iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih, izvatke i potvrde iz registra životnog partnerstva (nije potrebno prilagati budući da  Porezna uprava ima uvid, osim na zahtjev Porezne uprave u daljnjem poreznom postupku),

- potvrde o prebivalištu ili uobičajenom boravištu,

- javne i ovjerovljene isprave, rješenja suda o plaćanju alimentacije za bivšeg bračnog i izvanbračnog druga/ životnog i neformalnog životnog i neformalnog životnog partnera,

- potvrde o usvojenju djeteta i skrbništvu,

- rješenja o invalidnosti (donesena u skladu s posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju te drugim propisima kojima je utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje i/ili koji zbog invalidnosti ili tjelesnog oštećenja imaju pravo na doplatak za pomoć i njegu) ili uvjerenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom o upisu u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom,

- te svih drugih isprava koje potvrđuju činjenice u svezi s korištenjem osobnog odbitka.

Također, status uzdržavanih članova uže obitelji dokazuje se na temelju pravomoćnih sudskih odluka. Iznimno, ako nije donijeta pravomoćna presuda status uzdržavanih članova uže obitelji dokazuje se na temelju gore navedenih isprava i javih isprava, uz ispunjavanje uvjeta kako je to utvrđeno posebnim propisima.

Ako zahtjev za izdavanje ili izmjenu PK šaljete putem sustava ePorezna, slanje navedenih isprava omogućiti će se tek nakon poslanog zahtjeva putem ikone „PRILOZI“. 


U Obrazac se unose podaci o radniku odnosno umirovljeniku:

1. oznaka osobnog odbitka radnika i osobe koja ostvaruje primitke (plaću) kao »A« odnosno umirovljenika ili korisnika obiteljske mirovine kao »B«,

2. oznaka invalidnosti radnika i osobe koja ostvaruje primitke (plaću) odnosno umirovljenika ili korisnika obiteljske mirovine kao:

- »I« (dio osobnog odbitka za invalidnost) ili

- »I*« (dio osobnog odbitka za invalidnost utvrđenu po jednoj osnovi 100% i/ili korištenje, na temelju posebnih propisa, prava na doplatak za pomoć i njegu poreznog obveznika odnosno prava na osobnu invalidninu ),

- »V« oznaka statusa hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata kao ili

- »V*« za invalidnost i invalidnost utvrđenu po jednoj osnovi 100% i/ili korištenje, na temelju posebnih propisa, prava na doplatak za pomoć i njegu poreznog obveznika odnosno prava na osobnu invalidninu,

3. postotak invalidnosti hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata,

4. oznaka za prebivalište i boravak radnika i osobe koja ostvaruje primitke (plaću) odnosno umirovljenika ili korisnika obiteljske mirovine na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i za područje Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara kao »P1«,

5. nadnevak od kojega vrijede podaci.


U Obrazac PK upisuje se kratki opis promjena koje utječu na visinu faktora/koeficijenta​ osobnog odbitka poreznog obveznika, a i drugih promjena koje utječu na pravilno utvrđivanje i usmjeravanje poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te podaci o omjeru (postotku) raspodjele osobnog odbitka prema poslodavcima.

Pri prelasku kod novog poslodavca radnik može zatražiti da mu Porezna uprava izda Obrazac PK samo s važećim, postojećim podacima, bez navođenja povijesnih podataka i opisa promjene.


U Obrazac PK unose se sljedeći podaci o uzdržavanim članovima uže obitelji radnika i osobe koja ostvaruje primitke (plaću) odnosno umirovljenika ili korisnika obiteljske mirovine:

1. ime i prezime uzdržavanog člana uže obitelji i uzdržavanog djeteta,

2. oznaka srodstva, i to za:

- supružnika kao »S« (sukladno odredbama propisa koji uređuje opći porezni postupak odredbe Zakona i Pravilnika poreza na dohodak koje se primjenjuju na bračnog druga primjenjuju se i na izvanbračnog druga, životnog partnera i neformalnog životnog partnera),

- drugog uzdržavanog člana uže obitelji kao »U«, 

- prvo dijete kao »D1«, drugo dijete kao »D2«, treće dijete kao »D3«...,

3. osobni identifikacijski broj za uzdržavanog člana uže obitelji i uzdržavano dijete,

4. podatak o invalidnosti uzdržavanog člana uže obitelji i uzdržavane djece kao »I« ili »I*«,

5. nadnevak od kojega vrijede podaci,

6. ime i prezime osobe s kojom porezni obveznik dijeli osobni odbitak za uzdržavanog člana uže obitelji,

7. osobni identifikacijski broj osobe s kojom porezni obveznik dijeli osobni odbitak za uzdržavanog člana uže obitelji i uzdržavano dijete,

8. postotak osobnog odbitka koji pripada osobi s kojom porezni obveznik taj osobni odbitak dijeli.


Ako porezni obveznik nema pravo na osobni odbitak za određeno uzdržavano dijete u Obrazac PK upisuje se ime i prezime toga djeteta i podatke o poreznom obvezniku (ime i prezime i OIB) koji taj osobni odbitak koristi i pripadajući postotak osobnog odbitka (kao 100%).

Prilikom utvrđivanja mogućnosti korištenja osobnog odbitka Porezna uprava provjerava da li se odbici za uzdržavanu djecu i druge članove uže obitelji poreznog obveznika već koriste i u kojem dijelu se koriste od bračnog druga ili drugih članova uže obitelji.