​​​​​NEOPOREZIVE NAKNADE, POTPORE, DAROVI, ​NAGRADE,​ DNEVNICE, DODACI, OTPREMNINE I DRUGI PRIMICI KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM OD NESAMOSTALNOG RADA

​Neoporezive naknade koje se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada:​

NAKNADE :NEOPOREZIVO:
naknade prijevoznih troškova na službenom putovanjuu visini stvarnih izdataka
naknade troškova noćenja na službenom putovanjuu visini stvarnih izdataka
naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom

u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne kate

(Ako na određenom području  odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz, odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz.)

naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom

u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne kate, odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte

(Ako radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza, odnosno do visine stvarnih izdataka utvrđenih u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnog prijevoza.)

 

naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhedo 0,40 eura po prijeđenom kilometru
naknada za odvojeni život od obiteljido 232,27 eura mjesečno
naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizamdo 331,81 euro godišnje
novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnikado 796,44 eura godišnje
troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije

do 1.592,76 eura godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem

(Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.)

troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije

do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem

(Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.)

naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobido visine stvarnih izdataka
premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacijedo 331,81 euro godišnje podmirene bezgotovinskim putem

Neoporezive potpore koje se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada:

POTPORE:NEOPOREZIVO:
potpore zbog invalidnosti radnikado 331,81 euro godišnje
potpore za slučaj smrti radnikado 995,43 eura osim jednokratnih potpora koje djeci u slučaju smrti roditelja isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata, te pravne i fizičke osobe
jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene  i udomljene djece i djece na skrbi, te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu)do 398,17 eura
potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana (razdoblje bolovanja ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu)do 331,81 euro godišnje
potpore za novorođenčedo 1.327,24 eura
potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja

do 232,27 eura​ mjesečno

 

Neoporezivi darovi, nagrade, dnevnice, dodaci, otpremnine koje se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada​:

DAROVI I PRIGODNE NAGRADE:NEOPOREZIVO:
dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31.12. tekuće godine navršilo 15 godina starosti)do 132,73 eura godišnje
prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)do 663,62 eura godišnje
novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)do 995,43 eura godišnje
NAGRADE RADNICIMA: NEOPOREZIVO:
za navršenih 10 godina radnog stažado 199,09 eura
za navršenih 15 godina radnog stažado 265,45 eura 
za navršenih 20 godina radnog stažado 331,81 euro
za navršenih 25 godina radnog stažado 398,17 eura
za navršenih 30 godina radnog stažado 464,53 eura
za navršenih 35 godina radnog stažado 530,90 eura
za navršenih 40 godina radnog stažado 663,62 eura
DNEVNICE: NEOPOREZIVO:
dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvudo 26,55 eura
dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 13,28 eura
dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvudo iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevnodo 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavcau ukupnom iznosu
DODACI: NEOPOREZIVO:
pomorski dodatakdo 33,19 eura dnevno
pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbedo 53,09 eura dnevno
OTPREMNINE: NEOPOREZIVO:
otpremnine prilikom odlaska u mirovinudo 1.327,24 eura
otpremnine zbog poslovno i osobno uvjetovanih otkaza prema zakonu kojim se uređuje radni odnosdo 862,71 eura za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
otpremnine radi ozljede na radu ili profesionalne bolestido 1.061,79 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca