​​​FISKALIZACIJA U PROMETU GOTOVINOM

Fiskalizacija u prometu gotovinom je skup mjera koju provode obveznici fiskalizacije, kako bi se omogućio efikasan nadzor ostvarenog prometa u gotovini.​


OBVEZNIK JE:

1.) fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti prema odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak te

2.) pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit prema zakonu kojim se uređuje porez na dobit.


OBVEZNIKOM SE NE SMATRA porezni obveznik za ostvarene promete u slijedećim djelatnostima:

1.) priređivanje lutrijskih igara, igara klađenja, igara u kasinima i na automatima za igre na sreću i zabavu te zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama,

2.) prodaja u kojoj se pretežni dio vrijednosti prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica,

3.) prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda​ proizvedenih na vlastitom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu izravno krajnjem potrošaču u proizvodnim objektima seljačkih ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo i otvorenim prostorima,

4.) prodaja karata ili žetona​ za cestovni lokalni linijski prijevoz putnika u javnom prometu sukladno odlukama jedinica lokalne samouprave te prodaja karata ili žetona u zračnom, željezničkom i linijskom obalnom pomorskom prometu,​

5.) naplata cestarine,  

6.) punjenje naftnim derivatima aviona na avioservisima,

7.) prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu,  

8.) pružanje bankovnih usluga i usluga osiguranja

9.) vođenja središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira i središnjeg registra financijskih instrumenata,

10.) ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata​ (električna energija, plin, voda, javne komunikacijske usluge i slično), od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba,

11.) provođenja zdravstvene zaštite (sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene usluge, kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i izdavanja lijekova na recept).

Vlada Republike Hrvatske, polazeći od specifičnosti obavljanja određene djelatnosti, može na prijedlog ministra financija donijeti odluku o oslobođenju određene djelatnosti od propisane obveze fiskalizacije u prometu gotovinom, kao npr:

12.) veterinarska djelatnost, provođenje mjera kontrole bolesti životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju, koju krajem godine za narednu godinu donosi ministar poljoprivrede, a koje se provode izvan veterinarske ambulante (na terenu) te se dokumentiraju posebnim evidencijama i izvješćima,

13.) prodaja robe u zrakoplovima na letovima Croatia Airlinesa d.d..

Ako obveznik fiskalizacije ostvaruje promet od različitih djelatnosti, izuzet je od obveze fiskalizacije samo za ove nabrojane djelatnosti.

Ti porezni obveznici ne moraju za nabrojane djelatnosti internim aktom propisati način numeriranja brojeva računa i popis poslovnih prostora.​


OBVEZE SVIH OBVEZNIKA:

1.   Internim aktom​ propisati način numeriranja brojeva računa​  i popis poslovnih prostora s njihovim opisom (adresa poslovnog prostora, tip poslovnog prostora - fiksni, pokretni, Internet trgovina...).

2. Računi što ih obveznici fiskalizacije ispostavljaju za isporučena dobra i obavljene usluge moraju sadržavati sve propisane elemente​.

3. U poslovnom prostoru (zatvorenom) na svakom elektroničkom naplatnom uređaju ili drugom vidnom mjestu istaknuti obavijest o obvezi izdavanja računa, te obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun ili ako se radi o samoposlužnim uređajima obavijest o fiskalizaciji prodaje putem samoposlužnih uređaja​.

Obavijest o obvezi izdavanja računa