​​​​​​​​​​​​​DOHODAK​

DOHODAK

Dohodak je razlika između primitaka​ priteklih u poreznom razdoblju i izdataka​ nastalih u istom poreznom razdoblju. Dohodak se utvrđuje kao godišnji dohodak ili konačan dohodak​.

- Primici koji se ne smatraju dohotkom -

Dohodak se može utvrđivati zajedničkim obavljanjem samostalne djelatnosti ili zajedničkim korištenjem imovine i imovinskih prava.

Inozemni dohodak je dohodak koji rezident ostvari u inozemstvu ili iz inozemstva.

Dohodak ostvaren u stranoj valuti preračunava se u euro primjenom srednjeg tečaja koji Hrvatska narodna banka objavljuje na dan isplate. 


IZVORI DOHOTKA

Izvori dohotka su primici ostvareni od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala i drugih primitaka.

Primici na koje se ne plaća porez na dohodak​ -

Dohodak koji se oporezuje prema izvoru dohotka jest:

  1. dohodak od nesamostalnog rada​,  

  2. dohodak od samostalne djelatnosti,  

  3. dohodak od imovine i imovinskih prava,  

  4. dohodak od kapitala​,  

  5. drugi dohodak​.  


OPSEG POREZNE OBVEZE

Oporezivi dohodak rezidenta čini dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala i drugi dohodak, koji rezident ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu (načelo svjetskog dohotka).


Oporezivi dohodak nerezidenta čini dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala i drugi dohodak, koji nerezident ostvari u tuzemstvu (načelo tuzemnog dohotka).

Po osnovi primitaka koje ostvare fizičke osobe – nerezidenti u svojstvu izvođača (umjetnika, zabavljača, športaša) ne postoji obveza obračuna, obustave i uplate predujma poreza na dohodak odnosno poreza na dohodak kada se za njihove nastupe prema ugovoru s inozemnom osobom koja nije fizička osoba plaća naknada toj inozemnoj osobi te se na iste naknade (plaćanja), sukladno propisima o oporezivanju dobiti, plaća porez po odbitku.


POREZNA OSNOVICA I STOPE

Godišnju osnovicu poreza na dohodak čini ukupan iznos dohotka od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugog dohotka koji se ne smatra konačnim, a umanjen za osobni odbitak,  osim ako je Zakonom o porezu na dohodak drukčije uređeno.

MJESEČNA POREZNA OSNOVICA:GODIŠNJA POREZNA OSNOVICA:STOPA:
do 3.981,69 eura
(30.000,00 kn za 2022.g.)
do 47.780,28 eura
(360.000,00 kn za 2022.g.)
20%
iznad 3.981,69 eura​
(30.000,00 kn za 2022.g.)
iznad 47.780,28 eura​
(360.000,00 kn za 2022.g.)
30%


POREZNA OSLOBOĐENJA, OLAKŠICE I POREZNO PRIZNATI IZDACI ZA GRAĐANE:

1. osobna oslobođenja

2. ​osobni odbitak ili neoporezivi dio plaće​ (porezna kartica),

3. posebne olakšice (umirovljenici, HRVI, Vukovar i I.skupina područja jedinica lokalne samouprave),

4. umanjenja osobama do 30 godina života​.