​​PLAĆANJA IZMEĐU OBVEZNIKA FISKALIZACIJE GOTOVIM NOVCEM

​Gotov novac jesu novčanice kune i kovani novac kune i lipe.

Plaćanje gotovim novcem jest izravna predaja gotovog novca između sudionika u plaćanju, uplata gotovog novca na račun i isplata gotovog novca s računa.

Obveznik fiskalizacije može drugom obvezniku fiskalizacije plaćati gotovim novcem, ako drugačije nije propisano posebnim poreznim propisom:

- za nabavu proizvoda i usluga do 5.000,00 kuna po jednom računu,

- za potrebe opskrbe ovlaštenih mjenjača gotovim novcem,

- za namjene na temelju posebne odluke ministra financija.


Obveznik fiskalizacije može plaćati gotovim novcem građanima, osim za namjene koje se, prema propisima koji uređuju porez na dohodak, plaćaju putem računa građanina. Svaku isplatu gotovog novca građanima obveznik fiskalizacije je dužan evidentirati prema posebnim propisima prema kojima vodi poslovne knjige.


Obveznik fiskalizacije dužan je istog dana, a najkasnije idućeg radnog dana, gotov novac iznad visine blagajničkog maksimuma što ga je primio tijekom dana po bilo kojoj osnovi uplatiti na svoj bankovni račun otvoren kod banke.


Obveznik fiskalizacije koji na bankovnim računima ima evidentirane neizvršene obveze za plaćanje, a čiji je redoslijed plaćanja je propisan posebnim propisima, ne može plaćati gotovim novcem i/ili zadržati gotov novac u blagajni.

Takav obveznik dužan je primljeni gotov novac uplatiti na svoj bankovni račun za redovno poslovanje u banci odmah, a najkasnije idući radni dan.


Obveznik fiskalizacije (osim obveznika koji imaju neizvršene obveze za plaćanje) može zadržati gotov novac u blagajni na kraju radnog dana do visine blagajničkog maksimuma.