​​​​DOSTAVA PODATAKA O POSLOVNIM PROSTORIMA

Obveznik fiskalizacije dužan je Ministarstvu financija, Poreznoj upravi dostaviti podatke o svim poslovnim prostorima u kojima se obavlja djelatnost.

Ove podatke obveznik fiskalizacije dostavlja elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave (sustav ePorezna​), po pojedinom poslovnom prostoru s početkom obveze fiskalizacije, a prije početka dostave računa.

Aplikacija ePorezna omogućuje obvezniku fiskalizacije unos podataka za novi poslovni prostor, te promjenu podataka za postojeći poslovni prostor. Upute za rad u aplikaciji možete pronaći ovdje: Korisničke upute: ​​Fiskalizacija-prijava poslovnih prostora

Iznimno, obveznik fiskalizacije koji po posebnom propisu nema obvezu korištenja sustava ePorezna, podatke dostavlja po pojedinom poslovnom prostoru putem obrasca Prijave podataka u sustav fiskalizacije neposredno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu ili prebivalištu. Tada prijavu podataka obavlja službena osoba u ispostavi Porezne uprave temeljem Obrasca prijave podataka u sustavu fiskalizacije.

Obveznik podatke dostavlja pojedinačno za svaki poslovni prostor u kojem izdaje račune, a koji podliježu postupku fiskalizacije izdavanja računa, prije slanja računa koji se odnosi na taj poslovni prostor, te podatke o proizvođaču i/ili održavatelju programskog rješenja prilikom uključivanja u sustav fiskalizacije.


Podatak o poslovnim prostorima mora sadržavati ove podatke:

1. OIB


2. OZNAKU POSLOVNOG PROSTORA 

Pravila označavanja poslovnih prostora obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom na početku fiskalizacije. Oznaka mora biti označena na isti način kao što će se navoditi na samom računu u dijelu broja računa – oznaka poslovnog prostora.

Kod unosa poslovnog prostora obveznik bira jedinstvenu oznaku poslovnog prostora. 

Mora sadržavati barem jedan znak, a najviše 20 brojčanih (0-9) i/ili slovčanih (a-z, A-Z) znakova. 

Kod definiranja oznake poslovnog prostora, ne može se koristiti oznaka koju je obveznik ikad bio prije koristio ili ju koristi.

Obveznik određenu oznaku poslovnog prostora može koristiti samo jednom. Oznaku koju je obveznik prijavio nije moguće mijenjati.

Nakon zatvaranja oznake poslovnog prostora, više nije moguće otvoriti poslovni prostor pod istom oznakom.

Prilikom spremanja podataka o samoposlužnom uređaju, aplikacija ePorezna generira ISU (identifikator samoposlužnog uređaja) koji se prikazuje na kartici 'Poslovni prostor' ispod oznake poslovnog prostora.


3. ADRESU POSLOVNOG PROSTORA 
Obveznik adresu poslovnog prostora prijavljuje ovisno o tipu poslovnog prostora:

- za FIKSNI poslovni prostor obveznik odabire adresu poslovnog prostora, 

- za POKRETNI POSLOVNI PROSTOR / INTERNET TRGOVINU obveznik prijavljuje na adresu sjedišta obveznika, odnosno prebivališta ili uobičajenog boravišta ,

- za SAMOPOSLUŽNI UREĐAJ obveznik navodi adresu gdje se samoposlužni uređaj nalazi, a ako se adresa ne može točno utvrditi navodi njegovu najbližu geolokacijsku adresu te popunjava dodatno polje u kojem pobliže opisno opisuje lokaciju.

(U slučaju da korisnik kod prijave podataka u sustavu ePorezna pretragom u polju 'ADRESA' ne može naći adresu poslovnog prostora tada mora označiti polje ispred teksta 'Adresa nije pronađena' pa odabrati polje 'INTERAKTIVNA KARTA' nakon čega mu se otvara skočni prozor s kartom na kojoj je potrebno označiti lokaciju poslovnog prostora te ju povezati s najbližom adresom, tj. s najbližim kućnim brojem.

Nakon odabira adrese na interaktivnoj karti, ona se zatvori te se adresa odabrana na karti upiše u polje 'Približna adresa'.

Nakon toga se zatvara karta te se na kartici 'Adresa' otvara polje 'Napomena' u kojem se može ukratko napisati koja je prava adresa poslovnog prostora.)


4. TIP POSLOVNOG PROSTORA 
Za tip poslovnog prostora moguće je odabrati jedan od sljedeća četiri tipa: 

- fiksni poslovni prostor 

- pokretni poslovni prostor – ako se djelatnost obavlja na terenu ili ako se radi o povremenim mjestima obavljanja djelatnosti 

- internet trgovina

- samoposlužni uređaj .

U slučaju odabira Pokretnog poslovnog prostora/Internet trgovine u aplikaciji ePorezna može se unijeti napomena za tip poslovnog prostora, a u slučaju odabira samoposlužnog uređaja obavezan je unos napomene za tip u kojoj se navodi točan fizički smještaj samoposlužnog uređaja na lokaciji.

U slučaju da je obveznik greškom prijavio poslovni prostor primjerice kao fiksni, obzirom da više ne može promijeniti tip na Pokretni poslovni prostor/Internet trgovina, takav poslovni prostor je potrebno zatvoriti. Zatim je potrebno otvoriti poslovni prostor pod novom oznakom poslovnog prostora i staviti mu ispravni tip poslovnog prostora. Nakon zatvaranja oznake poslovnog prostora, više nije moguće otvoriti poslovni prostor pod istom oznakom.


5. VRSTU DJELATNOSTI KOJA SE OBAVLJA U POSLOVNOM PROSTORU 

Obveznik fiskalizacije podatak o vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru dostavlja prema važećem šifarniku koji sadrži nacionalnu klasifikaciju djelatnosti (NKD).

Ako obveznik fiskalizacije u poslovnom prostoru obavlja više djelatnosti, dužan je kao pretežitu djelatnost navesti onu djelatnost od koje ostvaruje najveće prihode u tom poslovnom prostoru, a ostale djelatnosti koje obavlja u poslovnom prostoru navodi kao sporedne djelatnosti.


6. RADNO VRIJEME I RADNE DANE 

Redovno radno vrijeme je podijeljeno na 4 vrste: 

- jednokratno – ako obveznik u pravilu ima jednokratno radno vrijeme u poslovnom prostoru

(za Internetsku trgovinu ili pokretnu trgovinu ili trgovinu putem samoposlužnog uređaja, može se navesti od 0 do 24 sata),

- dvokratno - ako obveznik u pravilu ima dvokratno radno vrijeme u poslovnom prostoru, 

- parni/neparni - ako se radno vrijeme razlikuje na parne odnosno neparne dane, 

- po dogovoru – ako poslovni prostor radi isključivo po dogovoru (ni za jedan dan ne postoji redovno radno vrijeme) bez unosa radnog vremena za dane.

U slučaju da postoji posebna napomena vezana za uneseno radno vrijeme, ono se može u aplikaciji ePorezna upisati u polju 'Napomena' iznad popisa radnog vremena. 

Napomena se može unijeti primjerice za sljedeće slučajeve: 

- ako je poslovni prostor otvoren/zatvoren svaki prvi, drugi ili treći ponedjeljak ili subotu ili neki drugi dan u tjednu u mjesecu 

- ako se na određeni dan u tjednu radi dvokratno 

- ako se na određeni dan radi različito ovisno radi li se o parnim/neparnim danima i sl.

Ako obveznik na određeni datum radi drugačije nego mu je redovno radno vrijeme tada je dužan upisati iznimku radnog vremena najkasnije na dan kada ona nastupa, a najranije do mjesec dana unaprijed.


7. DATUM OTVARANJA POSLOVNOG PROSTORA 


8. DATUM ZATVARANJA POSLOVNOG PROSTORA 

Obveznik fiskalizacije podatak o datumu zatvaranja poslovnog prostora dostavlja ako se poslovni prostor privremeno ili trajno zatvara.


9. STATUS POSLOVNOG PROSTORA (O-otvoren, P-privremeno zatvoren, Z-zatvoren)

Obveznik može privremeno zatvoriti poslovni prostor u sljedećim situacijama: 

− ako se radi o sezonskoj djelatnosti, 

− zbog adaptacije poslovnog prostora, 

− zbog bolovanja radnika, 

− godišnjeg odmora (kolektivnog), 

− inventure, 

− preseljenja na drugu lokaciju 

− i drugim slučajevima kada se u poslovnom prostoru privremeno ne obavlja djelatnost.


10. OZNAKU O IZDAVANJU PRATEĆEG DOKUMENTA: ponuda, narudžba i slično. 

Ovu oznaku ispunjava obveznik fiskalizacije koji odluči ili koji ima poslovnu potrebu izdavanja pratećih dokumenata za poslovni prostor u kojem bez propisane zakonske obveze koristi takav način poslovanja.

Ako se u poslovnom prostoru izdaju prateći dokumenti potrebno je u aplikaciji ePorezna označiti indikator „Oznaka o izdavanju dokumenta iz čl.27.b Zakona“ tj. kada se prestanu izdavati prateći dokumenti ili se poslovni prostor privremeno ili trajno zatvara, potrebno ga je odznačiti.


11. PODATAK O PROIZVOĐAČU I/ILI ODRŽAVATELJU PROGRAMSKOG RJEŠENJA

Podatak o proizvođaču i/ili održavatelju programskog rješenja obveznika fiskalizacije obavezno sadrži OIB proizvođača i/ili održavatelja programskog rješenja.

Ako obveznik fiskalizacije nema podatak o OIB-u proizvođača i/ili održavatelju programskog rješenja jer se radi o stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi bez OIB-a, dostavlja podatake proizvođača i/ili održavatelja programskog rješenja koji obavezno moraju sadržavati ime i prezime/naziv, adresu, oznaku države i identifikacijski broj strane fizičke ili pravne osobe iz države u kojoj ista ima poslovni nastan.

Korisnik može i sebe unijeti i za proizvođača i za održavatelja softvera ako u poslovnom prostoru koristi vlastito programsko rješenje, odnosno ako ga sam održava. Također, ako su proizvođač i održavatelj ista osoba unosi se i kao proizvođača i kao održavatelja softvera.


PROMJENA PODATAKA POSLOVNOG PROSTORA

Ako se promijene podaci po pojedinom poslovnom prostoru, a osobito ako se u nekom poslovnom prostoru djelatnost prestane obavljati ili obveznik fiskalizacije počinje obavljati djelatnost u novom poslovnom prostoru, ili ako promjeni djelatnost koju obavlja u poslovnom prostoru, obveznik fiskalizacije dužan je prije početka primjene promijenjenih podataka dostaviti podatke o promjenama.

Tipovi promjena koje je potrebno dostaviti:

1. promjena adrese (u slučaju kada postojeća ulica na kojoj se nalazi poslovni prostor mijenja naziv, potrebno je kroz aplikaciju ažurirati navedenu promjenu)

2. promjena radnog vremena,

3. promjena djelatnosti,

4. poslovni prostor se privremeno zatvara/trajno zatvara/ponovno otvara,

5. promjena podataka o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja,

6. promjena podataka o oznaci o izdavanju pratećih dokumenata (ponuda, narudžba i slično).