​​​BLAGAJNIČKI MAKSIMUM

Obveznik fiskalizacije, osim onog koji na računima u banci ima evidentirane neizvršene obveze plaćanja, može na kraju radnog dana zadržati gotov novac u blagajni do visine blagajničkog maksimuma.
Visinu blagajničkog maksimuma određuje obveznik fiskalizacije samostalno internim aktom​, sukladno potrebama i uvjetima sigurnosti, a najviše do ovih iznosa:

• mikro subjekti i fizičke osobe 10.000,00 kn

• mali subjekti 50.000,00 kn

• srednji subjekti 80.000,00 kn.


Mjerilo za određivanje iznosa do kojeg može glasiti blagajnički maksimum obveznika fiskalizacije je veličina obveznika fiskalizacije sukladno odredbama zakona kojim se uređuje razvoj malog gospodarstva.

Iznimno fizička osoba, obveznik poreza na dobit visinu blagajničkog maksimuma određuje kao mikro, mali ili srednji subjekt, zavisno od veličine obveznika fiskalizacije sukladno kriterijima iz zakona kojim se uređuje razvoja malog gospodarstva.

Blagajnički maksimum određuje se za obveznike fiskalizacije kao cjelinu, a u okviru toga iznosa obveznik fiskalizacije može odrediti blagajnički maksimum svojim organizacijskim dijelovima Organizacijskim dijelom smatra se poslovni prostor.


Obveznici fiskalizacije koji prelaze mjerila koja određuju malo gospodarstvo prema zakonu kojim se uređuje razvoj malog gospodarstva mogu odrediti blagajnički maksimum u iznosu do 100.000,00 kn.

Obveznik fiskalizacije koji obavlja mjenjačke poslove može utvrditi blagajnički maksimum u iznosu do 100.000,00 kn.

​Obveznici fiskalizacije mogu odrediti propisane iznose blagajničkog maksimuma do visine četverostrukog iznosa u razdoblju dvojnog optjecaja uređenog propisom koji propisuje uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.Blagajnički maksimum - strana valuta

Rezidenti su dužni naplaćenu stranu gotovinu i čekove položiti na svoj račun u banci u roku 3 radna dana od dana naplate prema Odluci Hrvatske narodne banke o načinu na koji rezidenti podižu i polažu stranu gotovinu i čekove na račun otvoren u banci.

Rezidenti mogu za izdatke za službena putovanja u inozemstvo u blagajni imati stranu gotovinu i čekove. Rezidenti koji pružaju usluge u međunarodnom robnom i putničkom prometu i koji pružaju hitnu medicinsku pomoć mogu imati stranu gotovinu i čekove u blagajni i za plaćanje troškova u vezi s prijevoznim sredstvima i robom na službenom putu u inozemstvu.

Prosječno dnevno stanje strane gotovine i čekova u blagajni u kalendarskom tromjesečju može biti u vrijednosti do 1.500,00 eura.

Registrirani rezidenti ili njihovi posrednici mogu imati stranu gotovinu i čekove u blagajni radi vraćanja ostatka novca kupcu, a prosječno dnevno stanje strane gotovine i čekova u blagajni u jednom kalendarskom tromjesečju može biti u vrijednosti do 3.000,00 eura za:

a) pružanje ugostiteljsko-turističkih usluga (usluga noćenja, pansiona, polupansiona i usluga prijevoza),

b) pružanje usluga zračnih luka, morskih luka, marina, pristaništa i autocesta te za opskrbu stranih zrakoplova i brodova gorivom i mazivom i drugom potrošnom robom,

c) prodaju robe s carinskog skladišta tipa »D«, i

d) prodaju putničkih i robnih voznih isprava, neposredno ili preko putničkih turističkih agencija, za račun nerezidenata.

Napomena: Hrvatska narodna banka može izdati odobrenje rezidentima za držanje iznosa strane gotovine i čekova u blagajni većeg od gore navedenog, ali isključivo u navedene svrhe.


Rezidenti registrirani za priređivanje igara na sreću u kasinima koji imaju zaključen ugovor o koncesiji i odobrenje Ministarstva financija za priređivanje igara na sreću u kasinima mogu imati stranu gotovinu i čekove u blagajni radi uplata nerezidenata za sudjelovanje i isplata dobitaka nerezidentima kod igara na sreću, u skladu s propisom koji uređuje priređivanje igara na sreću.

Rezidenti u blagajnama ne smiju držati stranu gotovinu i čekove koji glase na stranu valutu osim za svrhe i u vrijednosti na način propisan Odlukom Hrvatske narodne banke.


Rezidentima obveznicima fiskalizacije koji su u skladu s Odlukom Hrvatske narodne banke ovlašteni u blagajni držati stranu gotovina i čekove što glase na stranu valutu za izdatke za službena putovanja u inozemstvo i radi vraćanja ostatka novca kupcu, kao i onima kojima je Hrvatska narodna banka izdala odobrenje za držanje u blagajni većeg iznosa strane gotovine i čekova od propisanog, na visinu blagajničkog maksimuma ne utječe strana gotovina i čekovi koji glase na stranu valutu što ih rezidenti drže u svojoj deviznoj blagajni. Tu stranu gotovinu i čekove rezidenti su dužni položiti na svoj račun otvoren u banci u roku 3 radna dana od dana naplate.