​​​​​​​​​​​​​​​​​​​VODIČ NAMIJENJEN OBRTNICIMA-PAUŠALISTIMA ZA ISPUNJAVANJE POREZNIH OBVEZA

U cilju osiguravanja bolje informiranosti o pravima i obvezama, ističemo da se na jednostavan način mogu koristiti usluge Porezne uprave putem Jedinstvenog portala Porezne uprave (e-Porezna/JPPU). JPPU aplikacija je središnje mjesto na kojem porezni obveznici mogu pristupiti svim elektroničkim uslugama koje nudi Porezna uprava kao što su primjerice: popunjavanje, potpisivanje i slanje elektroničkih obrazaca, traženje povrata poreza, plaćanje obveza korištenjem barkoda, zaprimanje obavijesti i informacije te ostvarivanje elektroničke komunikacije s Poreznom upravom. Porezni obveznici koji su korisnici mobilnih uređaja mogu kroz mobilnu aplikaciju ostvariti uvid u svoje podatke, zaprimljene poruke i porezne akte, mogu podnositi zahtjeve, dobiti važne informacije o svojim poreznim obvezama i poslati upit Poreznoj upravi koji se tiče sustava ePorezna i mPorezna. ​


1.   Koji obrtnik može plaćati porez u paušalnom iznosu?

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta prema posebnom propisu, bez obzira na djelatnost koju obavljaju i na broj zaposlenih uz uvjet da nisu upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV) i da primici nisu veći od 39.816,84 eura (300.000,00 kn) (iznos za obvezni ulazak u sustav PDV-a).

 

Rok za prijavu:

 • novi porezni obveznici - po primitku Rješenja o upisu obrta u Obrtni registar potrebno je u roku od 8 dana javiti se nadležnoj ispostavi Porezne uprave radi upisa u registar poreznih obveznika (dalje u tekstu: RPO)  (Obrazac RPO)  i odabira načina oporezivanja,
 • postojeći porezni obveznici - kod promjene načina oporezivanja (prelazak s vođenja poslovnih knjiga na paušalno oporezivanje) potrebno je podnijeti zahtjev (Obrazac RPO) nadležnoj ispostavi Porezne uprave do kraja tekuće godine za iduću godinu, a najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine. Uz zahtjev je potrebno dostaviti izvadak iz poslovnih knjiga na (Obrascu P-PPI) te ukupan pregled svote tražbine na temelju izdanih računa (Obrazac TO).

 

2.   Na koji se način utvrđuje i plaća paušalni porez?

Na početku obavljanja djelatnosti porezni obveznik samostalno procjenjuje iznos primitaka od obrta za tu godinu te na temelju procjene, Porezna uprava rješenjem utvrđuje godišnji paušalni dohodak i poreznu obvezu. Porezni obveznik dužan je do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu dostaviti Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD) (dalje u tekstu: Obrazac PO-SD) u kojem iskazuje primitke i utvrđuje dohodak i porez. Ako prema dostavljenom Obrascu PO-SD postoji razlika za uplatu istu je obvezan uplatiti s danom podnošenja izvješća. Porezni obveznik je dužan dostaviti i Obračun članarine turističkoj zajednici (Obrazac TZ1).

 

Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i obveze doprinosa

Godišnji paušalni porez na dohodak obračunava se na godišnji paušalni dohodak utvrđen sukladno rasponu ostvarenih primitaka. Ako je općina ili grad na kojem području obrtnik ima prebivalište ili uobičajeno boravište uvela prirez porezu na dohodak, na utvrđeni porez na dohodak plaća se i prirez. Umanjenje paušalnog poreza na dohodak za područje Grada Vukovara, potpomognutih područja jedinica lokalne samouprave i otoka razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti obračunava se u visini od 25% godišnjeg paušalnog poreza.

 • Ako je porezni obveznik osiguran po osnovi djelatnosti od koje dohodak i porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu obveznik je plaćanja mjesečnih iznosa doprinosa, a obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem koje može vrijediti kroz više obračunskih razdoblja. Iznos mjesečne osnovica za obračun doprinosa objavljuje se krajem svake godine za slijedeću godinu.

 

MJESEČNI IZNOS OSNOVICE I OBVEZNIH DOPRINOSA U 2023. GODINI
MJESEČNA OSNOVICAMO I. STUP 15%MO II. STUP 5%ZO 16,5%
546,87 eura82,03 eura27,34 eura90,23 eura
GODIŠNJA OBVEZA DOPRINOSA984,36 eura328,08 eura1.082,76 eura
 • ​Ako porezni obveznik obavlja djelatnost od koje dohodak i porez utvrđuje u paušalnom iznosu uz osiguranje po nekoj drugoj osnovi (radni odnos) obveznik je doprinosa po osnovi druge djelatnosti. Osnovica za obračun doprinosa je utvrđeni paušalni dohodak.
UKUPNI GODIŠNJI PRIMICI OD OBRTAGODIŠNJA POREZNA OSNOVICAGODIŠNJI PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK (10 % - plaća se tromjesečno)

GODIŠNJA OBVEZA

MO I. stup

7,5%

GODIŠNJA OBVEZA

MO II. Stup

2,5%

GODIŠNJA OBVEZA

ZO

7,5%

Od 0,00 – 11.281,44 eura1.692,22 eura169,22 eura126,92 eura42,31 eura     126,92 eura
Od 11.281,44 – 15.263,13 eura2.289,47 eura228,95 eura171,71 eura57,24 eura171,71 eura
Od 15.263,13  - 19.842,06 eura2.976,31 eura297,63 eura223,22 eura74,41 eura223,22 eura
Od 19.842,06 – 30.526,25 eura4.578,94 eura457,89 eura343,42 eura114,47 eura343,42 eura
Od 30.526,25 – 39.816,85 eura5.972,53 eura597,25 eura447,94 eura149,31 eura447,94 eura

3.   Postoji li obveza poreza i doprinosa kod privremene obustave obavljanja djelatnosti?

Ukoliko je privremena obustava obavljanja djelatnosti prijavljena nadležnom Uredu državne uprave odnosno Gradskom uredu za gospodarstvo Grada Zagreba te nadležnoj ispostavi Porezne uprave, godišnji paušalni dohodak i obveza poreza utvrđuje se razmjerno broju mjeseci u kojima se obavljala djelatnost. Nadalje, za vrijeme privremene obustave obavljanja djelatnosti, ne postoji obveza doprinosa ako se radi o drugoj djelatnosti, međutim ako je porezni obveznik osiguran po osnovi obavljanja djelatnosti za vrijeme privremene obustave obavljanja djelatnosti i dalje postoji obveza doprinosa.

 

Napomena:

 • djelatnosti slobodnih zanimanja (primjerice: zdravstveni djelatnici, veterinari, sportaši, odvjetnici) ne mogu dohodak i porez na dohodak utvrđivati u paušalnom iznosu već vođenjem poslovnih knjiga,
 • ako fizička osoba obavlja djelatnost poljoprivrede i šumarstva i ostvari ukupni godišnji primitak veći od 10.684,19 eura (80.500,00 kn) može utvrđivati dohodak i porez u paušalnom iznosu,
 • umirovljenik koji obavlja drugu djelatnost (domaću radinost, sporedno zanimanje) i prema toj djelatnosti utvrđuje dohodak i porez na dohodak u paušalnom iznosu, nije obveznik doprinosa uz uvjet da je zadržao status umirovljenika i tijekom razdoblja u kojem obavlja tu drugu djelatnost,
 • ako se obavlja zajednička djelatnost, svaki od supoduzetnika dužan je dostaviti Obrazac PO-SD, a nositelj djelatnosti dužan je dostaviti i Izvješće nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti (Obrazac PO-SD-Z).

 

VAŽNO

Obveze obrtnika-paušaliste:

 • svakodnevno vođenje Knjige prometa (Obrazac KPR) → evidencija u koju se na kraju svakog radnog dana upisuju primici naplaćeni u gotovini i bezgotovinskim putem,
 • tromjesečno plaćanje predujma poreza na dohodak  → do posljednjeg dana svakog tromjesečja,
 • podnošenje Izvješća o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD) i Obračun članarine turističkoj zajednici (Obrazac TZ1) → istekom godine - do 15. siječnja,
 • izdavanje računa uz provedbu fiskalizacije za svaki račun naplaćen u sredstvima koji se smatraju gotovinom, više o fiskalizaciji možete pronaći ovdje,
 • obvezno pridržavanje odredbi o blagajničkom maksimumu,
 • plaćanje komorskog doprinosa,
 • plaćanje obveze doprinosa za obvezna osiguranja po osnovi obavljanja obrtničke djelatnosti do 15. dana u  mjesecu za prethodni mjesec, a ako se radi o drugoj djelatnosti obveza dospijeva u roku od 15 dana od primitka rješenja o utvrđenoj obvezi doprinosa i
 • ako zapošljava radnike obvezno je obračunavanja, obustavljanja i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje iz plaće radnika, a kao poslodavac obveznik je obračunavanja i plaćanja propisanih doprinosa za obvezna osiguranja na plaću radnika.