​​​​​​​Sezonsko zapošljavanj​​​e na privremenim odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi-korištenje kupona za sezonski rad​

Jednostavno i lako do​​​​ sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi

             Koji su sezonski poslovi u poljoprivredi?

 • bilinogojstvo, stočarstvo i ribarstvo koje obavljaju fizička ili pravna osoba koja obavlja registriranu poljoprivrednu djelatnost, fizička osoba nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva evidentiranog u odgovarajućem upisniku i  fizička osoba.  

             Tko može biti sezonski radnik?

 • nezaposlena osoba,
 • korisnik mirovine i
 • tražitelj zaposlenja, koji na temelju ugovora o sezonskom radu, obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi.

  Tko ne može obavljati poslove sezonskog radnika?
 • zaposlene ili samozaposlene osobe koje se nalaze u radnom ili socijalnom statusu na temelju kojeg su obvezno osigurane prema posebnim propisima,
 • osobe zaposlene temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, u razdoblju u kojem obavlja ugovorene poslove,
 • osobe kojima je utvrđena opća nesposobnost za rad, osobe osigurane na produženo osiguranje prema posebnom propisu (npr. pomorci),
 • maloljetne osobe (mlađe od 15 godina) i
 • osobe koje koriste rodiljna ili roditeljska prava prema posebnim propisima.

  Kako do sezonskog zapošljavanja na privremenim odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi?

 • osoba - sezonski radnik koja se na ovaj način zapošljava mora posjedovati Ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi za godinu (sadržaj i oblik ugovora),
 • poslodavci koji mogu zapošljavati na sezonskim poslovima mogu unaprijed kupiti dovoljan broj dnevnih vrijednosnih kupona u Financijskoj agenciji (dalje u tekstu: Fina)
 • svaki poslodavac, nakon što je sa sezonskim radnikom dogovorio podatke, u Ugovor prije početka rada, za svaki radni dan upisuje u predviđena polja: dan, mjesec i godinu rada, svoje podatke (naziv, OIB i sjedište) te dnevni iznos, način i rok isplate plaće
 • sezonski radnik prihvaća posao i Ugovor se smatra sklopljenim preuzimanjem od poslodavca dnevnog vrijednosnog kupona kojeg lijepi u predviđeno polje Ugovora uz podatke poslodavca o radnom danu
 • prilijepljenim dnevnim vrijednosnim kuponom u Ugovoru dokazuje se da je poslodavac ispunio obvezu doprinosa za obvezna osiguranja i to doprinos za mirovinsko osiguranje (I. i II. stup) koje je platio kupnjom vrijednosnih kupona
 • dnevni vrijednosni kupon poslodavac kupuje u FINA-i
 • neupotrebljene vrijednosne kupone poslodavci mogu vratiti u bilo koju poslovnicu Fine najkasnije do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Važno!

 • rad na sezonskim poslovima može trajati najdulje 90 dana u jednoj kalendarskoj godini, te ne mora biti u neprekinutom trajanju,
 • ugovor o sezonskom radu za obavljanje privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi sklapa se, prije početka rada, za svaki radni dan, predajom i prihvatom vrijednosnog kupona te njegovim evidentiranjem na propisanom obrascu ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi  
 • sezonski radnik je za vrijeme rada obvezan kod sebe imati ugovor o sezonskom radu,
 • istekom razdoblja sezonskog rada u poljoprivredi, a najkasnije na kraju kalendarske godine, radi utvrđivanja staža osiguranja provedenog na sezonskim poslovima prema posebnom propisu, sezonski radnik u poljoprivredi dužan je tijelu nadležnom za provedbu mirovinskog osiguranja dostaviti podatak o sezonskom radu u poljoprivredi tijekom te kalendarske godine,
 • ostvareni primitak smatra se konačnim drugim dohotkom i ne ulazi u godišnji obračun
 • poslodavac je dužan obračunati i uplatiti porez na dohodak po stopi 10% do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je izvršena isplata drugog dohotka te u tom roku podnijeti izvještaj nadležnoj Poreznoj upravi na Obrascu JOPPD o isplaćenom dohotku te obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak. Obveznicima poreza na dohodak sa svoga područja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može svojom odlukom propisati plaćanje prireza porezu na dohodak.