​2. Prirez porez​​u na dohodak 

Obveznik poreza na dohodak ujedno je i obveznik prireza porezu na dohodak ako mu je prebivalište ili uobičajeno boravište na području općine ili grada koji su svojom odlukom propisali prirez porezu na dohodak.