​​​​​​​1. Porez na ​​​​dohodak

Fizičke osobe su po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak, ako su po toj osnovi obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu ili ako po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak veći od 80.500,00 kuna (10.684,19 eura​).​
 

1.1. Dohodak od samo​​stalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva utvrđuje se  kao razlika između primitaka i izdataka na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga:

  • ako porezni obveznik po toj djelatnosti u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost​,  

  • ako je porezni obveznik PDV-a,

  • ako se porezni obveznik dragovoljno upiše u registar obveznika poreza na dohodak.

Porezni obveznik je poljoprivrednik koji ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva. Dohodak se utvrđuje prema poslovnim knjigama kao razliku između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka što su nastali u istom poreznom razdoblju, a prema načelu blagajne. Ako više fizičkih osoba zajednički ostvaruje dohodak utvrđuje se jedinstveni dohodak koji se dijeli prema ugovoru kojeg su sklopile fizičke osobe - supoduzetnici, a ako ugovor nije sklopljen, dohodak se dijeli na jednake dijelove. 

Poljoprivrednik je dužan najkasnije u roku 8 dana od početka i prestanka obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika u nadležnoj ispostavi porezne uprave prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu.

Poljoprivrednik koji započinje samostalno obavljati djelatnost ne plaća mjesečni predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak do podnošenja prve godišnje porezne prijave. Porezna uprava izdaje rješenje o predujmu poreza na dohodak koje je na snazi do njegove izmjene odnosno do utvrđivanja novog predujma. Obveza plaćanja predujma počinje od mjeseca u kojem je rješenje  izdano.

Poljoprivrednik je dužan do kraja veljače  podnijeti godišnju poreznu prijavu prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu. Porezna osnovica poreza na dohodak je dohodak od samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva umanjen za preneseni gubitak i osob​​ni odbitak

Porez na dohodak plaća se na poreznu osnovicu po stopama od 20% i 30%.

Prilikom godišnjeg obračuna poreza na dohodak,dohodak od samostalne djelatnosti poljoprivede i šumarstva može se umanjiti za :

  • poticaje zapošljavanja,

  • državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te iznos potpore male vrijednosti za izvođenje praktične nastave i vježbe naukovanja u sustavu vezanih obrta​,

  • poticaje istraživanja i razvoja,

  • poreznu olakšicu za obavljanje djelatnosti na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara.​

 Porezne olakšice priznaju se u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave.

1.2. Dohodak od dj​​elatn​​​osti poljoprivrede i šumarstva može se paušalno oporezivati ako poljoprivrednik ispunjava ove uvjete:

  • ako po toj djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupni godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost,

  • ​ako nije obveznik PDV-a.

Godišnji dohodak od samostalne djelatnosti može se paušalno oporezivati iako se samostalna djelatnost obavlja u supoduzetništvu.

Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se rješenjem ispostave Porezne uprave.