​​​​​​​1. Porez na dohod​ak 

Porez na dohodak od samostalne djelatnosti slobodnih zanimanja što se  utvrđuje kao razlik​a između primitaka i izdataka na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga

 

Porezni obveznici su fizičke osobe koje ostvaruju primitke od obavljanja samostalne djelatnosti slobodnih zanimanja na osnovi kojih su obvezno osigurani.

Dohodak od djelatnosti slobodnih zanimanja se utvrđuje prema poslovn​im knjigama kao razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka što su nastali u istom poreznom razdoblju. Primici i izdaci se utvrđuju prema njihovoj tržišnoj vrijednosti i to prema načelu blagajne – primici se utvrđuju nakon primljenih uplata, a izdaci nakon obavljenih isplata.

Porezni obveznik je dužan najkasnije u roku 8 dana od početka i prestanka obavljanja djelatnosti podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika u nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu.

Mjesečni predujam poreza na dohodak određuje Porezna uprava rješenjem. Porezni obveznik koji započinje samostalno obavljati djelatnost ne plaća predujmove poreza na dohodak do podnošenja prve godišnje porezne prijave.

Porezna osnovica poreza na dohodak je dohodak umanjen za preneseni gubitak i osobni odbitak. Porez na dohodak plaća se na poreznu osnovicu po stopama od 20% i 30​%.

U skladu s odredbama Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva neoporezivi dio umjetničkog honorara za umjetničko djelo je 25% od osnovice. Nadalje, poslovnim primicima od samostalne djelatnosti umjetnika koji dohodak od te djelatnosti utvrđuju kao razliku između primitaka i izdataka na temelju podataka iz poslovnih knjiga ne smatraju se svote  do 20.000,00 kuna ( 2.650,00 eura) godišnje što su primljene od pravnih i fizičkih osoba za obavljanje te djelatnosti, a pod uvjetom da o tome posjeduju vjerodostojne isprave. Umjetničko djelo se dokazuje potvrdom nadležne strukovne umjetničke udruge ili ovlaštene agencije prema popisu Ministarstva kulture.

Porezni obveznik može koristiti razne poticaje i olakšice - poticaje zapošljavanja, državnu potporu za obrazovanje i izobrazbu te iznos potpore male vrijednosti za izvođenje praktične nastave i vježbe naukovanja u sustavu vezanih obrta, poticaje za istraživanja i razvoj te poreznu olakšicu za obavljanje djelatnosti na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara.

NAPOMENA: Novinari, umjetnici i sportaši obveznici poreza na dohodak od slobodnih zanimanja koji su po toj osnovi osigurani, a doprinose za obvezna osiguranja plaćaju prema rješenju Porezne uprave, ne moraju voditi poslovne knjige ako na početku obavljanja djelatnosti, ili do kraja tekuće godine, u pisanom obliku izvijeste Poreznu upravu da će im od početka obavljanja djelatnosti, odnosno od početka naredne godine, isplatitelji primitaka za obavljenu djelatnost od slobodnih zanimanja ujedno i obračunavati, obustavljati i plaćati predujmove poreza na dohodak kao od drugog dohotka. U tom slučaju porezna osnovica se izračuna tako da se ukupni primitak umanji za 30% porezno priznatog izdatka. Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka plaća se po odbitku, po stopi od 20% bez priznavanja osobnog odbitka.