​​​3. Pore​z na dobit 

Obveznik poreza na dobit je osoba koja obavlja djelatnost slobodnog zanimanja ako u prethodnom kalendarskom razdoblju ostvari ukupni primitak veći od 7.500.000,00 kuna (995.421,06 eura).

O ispunjavanju uvjeta porezni obveznik u pisanom obliku izvješćuje nadležnu ispostavu Porezne uprave do kraja godine u kojoj je uvjet ispunjen.

Osoba koja obavlja djelatnost slobodnog zanimanja može biti obveznik poreza na dobit i ako do kraja tekuće godine podnese pisani zahtjev nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu da u idućoj kalendarskoj godini želi plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak. Rješenje kojim se usvaja zahtjev obvezuje  poreznog obveznika sljedeće 3 godine.

Porezna osnovica poreza na dobit je dobit što se utvrđuje kao razlika između prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit uvećana i umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit. Porez na dobit obračunava se i plaća po stopi od 10% ili 18%.

Predujam poreza na dobit plaća se po osnovi godišnje porezne prijave za prethodnu kalendarsku godinu, odnosno za prethodno kalendarsko razdoblje. Mjesečni predujam utvrđuje se tako da se svota porezne obveze za prethodno razdoblje podijeli s brojem mjeseci istog razdoblja. Porezni obveznik koji počinje obavljati djelatnost ne plaća predujmove do podnošenja prve porezne prijave.

Porezni obveznik može koristiti razne poticaje i olakšice - poticaje zapošljavanja, državnu potporu za obrazovanje i izobrazbu, poticaje za istraživanja i razvoj, poreznu olakšicu za područja posebne državne skrbi te poreznu olakšicu za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara.