​​​​​​3. Porez ​na dobit  

Porez na dobit plaća se kada  poljoprivrednik koji obavlja samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva  ispunjava zakonske uvjete za oporezivanje dobiti ili ako je Poreznoj upravi uputio zahtjev da umjesto poreza na dohodak želi plaćati porez na dobit.

Poljoprivrednik je obveznik poreza na dobit ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario ukupni primitak veći od 7.500.000,00 kuna (995.421,06 eura).

O ispunjenju uvjeta poljoprivrednik u pisanom obliku izvješćuje nadležnu Ispostavu Porezne uprave do kraja godine u kojoj je uvjet ispunjen.

Predujam poreza na dobit plaća se po osnovi godišnje porezna prijave za prethodnu kalendarsku godinu, odnosno za prethodno kalendarsko razdoblje. Mjesečni predujam utvrđuje se tako da se svota porezne obveze za prethodno razdoblje podijeli s brojem mjeseci istog razdoblja. Porezni obveznik koji počinje obavljati samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva ne plaća predujmove do podnošenja prve porezne prijave.

Porezna osnovica poreza na dobit je dobit što se  utvrđuje kao razlika između prihoda i rashoda prije obračuna porezna na dobit, uvećana ili umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit.

Porez na dobit plaća se po stopi od 10% ili 18%.

Poljoprivrednik može koristi porezne olakšice i poticaje ako djelatnost obavlja na podr​učju posebne državne skrbi, brdsko-planinskom području i gradu Vukovaru.