​Primjeri popunjavanja JOPPD obrasca

 

1. Plaća za prethodni mjesec

2. Plaća s obračunom MO s povećanim trajanjem

3. Plaća za prethodni mjesec i plaća u naravi tekućeg mjeseca

4. Neisplata plaće do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec

5. Dvije plaće isplaćene u istom mjesecu

6. Iznos plaće viši je od najviše mjesečne osnovice

7. Plaća za prethodni mjesec i isplaćena nagrada

8. Plaća radnika koji se zapošljava prvi puta, a prva godina zaposlenja istječe tijekom mjeseca

9. Plaća za razdoblje kraće od mjesec dana

10. Plaća radnika koji je tijekom mjeseca u dva navrata boravio u inozemstvu

11. Isplata plaće i naknade plaće radniku na bolovanju

12. Naknada troškova prijevoza na dolazak na posao

13. Troškovi službenog putovanja i Ispravak i nadopuna putnih naloga (11.03.2014.)

14. Isplata neoporezivog iznosa dara djetetu radnika

15. Drugi dohodak koji podliježe obvezi doprinosa i poreza

16. Drugi dohodak koji ne podliježe obvezi doprinosa (isplata umirovljeniku)

17. Naknada za isporučeno autorsko djela

18. Primjer ispravka i dopune obrasca JOPPD

19. Plaća izaslanih radnika (za prethodi mjesec)

20. Plaća za rad u nepunom radnom vremenu, kod dva poslodavca istovremeno

21. Plaća radnika HRVI i isplata prijevoza s posla na posao istovremeno s plaćom

22. Plaća za obavljeni rad u visini minimalne plaće i plaća koja je niža od najniže mjesečne osnovice za obračun doprinosa

23. Obračun doprinosa u slučaju neisplate poduzetnička plaće

24. Obračun poreza i doprinosa u slučaju isplate poduzetničke plaća

25. Plaća radnika u kućanstvu (neisplata plaće i isplata tri zaostale plaće; plaća nije isplaćena do zadnjeg dana u mjesecu; isplata tri zaostale plaće )

26. Plaća radnika izaslanog na rad u Republiku Hrvatsku

27. Naknada plaće bivšem radniku po osnovi ugovorene zabrane tržišne utakmice

28. Obračun obveze prema inozemnoj mirovini

29. Isplata terenskog dodatka

30. Primici učenika/studenta za rad preko ovlaštenog posrednika koji ne podlijeće oporezivanju

31. Primitak učenika/redovnog studenta za rad preko ovlaštenog posrednika koji podliježe oporezivanju

32. Isplata dohotka od imovinskog prava

33. Isplata dividende/udjela u dobiti 

34.  Jednokratni primitak premije životnog osiguranja sa štednom komponentom i isplata mjesečne rente po osnovi dobrovoljnog osiguranja

35. Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

36. Doprinosi za učenike i studente na obveznoj praksi