OPIS OBRASCA JOPPD

 

 

I. OPIS STRANICE A OBRASCA JOPPD

 

 

 

II. OPIS STRANICE B OBRASCA JOPPD

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

I. OPIS STRANICE A OBRASCA JOPPD

 

 

 

Stranica A sadrži opće podatke te zbroj redaka sa stranice B prema pravilima propisanim Pravilnikom o porezu na dohodak.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
Oznaka izvješća jest ključ za povezivanje zaduženja i uplata te predstavlja jedinstvenu oznaku koja prikazuje točno određeni dan obveze podnošenja Obrasca JOPPD. Kako se samo jedan izvorni obrazac JOPPD može predati u jednom danu nije dozvoljeno (nit je moguće) ponavljati oznaku izvješća.
Oznaka izvješća formira se u obliku GG001 DO GG365 (366).  
Dan jest:
- dan isplate primitka ili dan obveze obračuna i uplate doprinosa ako nema isplate/obračun doprinosa po posebnim propisima ili dan podnošenja – primici iz inozemstva, primici u naravi, sezonci u poljoprivredi, neoporezivi primici, bolovanja.
Npr. GG=13 (za 2013) , npr. 092=redni broj dana u godini na koji je izvršena isplata (2.4.2013.)
Popis rednih brojeva dana u 2014. godini objavljen je na stranicama www.porezna-uprava.hr i www.regos.hr

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Vrstom izvješća se određuje da li se radi o prvom (izvornom) izvješću koje može biti samo jedno ili se radi o ispravku ili o dopuni izvornog izvješća.
Oznaka 1 - prvo (izvorno izvješće); Obrazac JOPPD sa oznakom 1 može se podnijeti samo jedanput i više se ne može ponavljati a za eventualne ispravke/dopune obrasca koji je prošao formalne, matematičke i logičke kontrole koriste se oznake 2 odnosno 3 .
Oznaka 2 - za ispravak već podnesenog izvješća.
Oznaka 3 - kada se dopunjuje izvorno izvješće.  


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Da, elektronička pošta je obvezan podatak putem koje će se komunicirati s podnositeljem izvješća.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

U pravilu se radi o istoj osobi (npr. poslodavac ili isplatitelj drugog dohotka) i u tom slučaju popunjavaju se samo podaci pod podnositeljem izvješća.   
Knjigovodstveni servisi ili druge osobe koje u ime obveznika sastavljaju i/ili dostavljaju izvješće NE UPISUJU SVOJE PODATKE NA OBRAZAC JOPPD.

 

Podnositelj izvješća i obveznik plaćanja mogu biti različite osobe samo u točno određenim slučajevima koji su navedeni u prilogu 1. Obrasca JOPPD – „Podnositelj izvješća“ pod oznakama od 6 do 10 (npr. oznaka 6 upisuje se kada je škola ili ustanova obveznik podnošenja Obraszca JOPPD a nadležno ministarstvo za obrazovanja obveznik uplate doprinosa za učenike i studente na dodiplomskom studiju na praktičnoj nastavi ili na stručnoj praksi te stručnim putovanjima)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznaka podnositelja izvješća propisana je u prilogu 1. Obrasca JOPPD – „Podnositelj izvješća“ te ukoliko je npr. podnositelj pravna osoba upisati će 1, ukoliko je obrtnik upisati će 2, ukoliko je osoba koja ne obavlja djelatnost npr. građanin koji zapošljava osobu u kućanstvu  upisati će oznaku 4.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
Upisuje se broj OIB-a sa stranice B (npr. ukoliko se za jednu osobe prikazuje dva ili više primitaka koji se zbog vrste obračuna moraju prikazati u više redaka (npr. u 3 retka) u polje „broj osoba za koje se podnosi izvješće upisuje sa 1).

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Upisuje se broj zadnjeg retka sa stranice B.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Upisuje se zbroj svih iznosa iskazanih u koloni 15.2. sa stranice B (uključuje i plaće umanjene za obračunane doprinose izaslanih radnika kad se ne oporezuju u RH).

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ne. Popunjavaju se samo polja koja se moraju popuniti ovisno o prirodi primitka – ostala polja ne popunjavaju se.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

II. OPIS STRANICE B OBRASCA JOPPD

 

Da. Ako nema podatka na B – upisuju se pod polja u koje se unose iznosi nule (0,00) a pod polja u koje se unose oznake – oznaka 0.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Upisuje se šifra općine/grada prebivališta (pet znamenaka) i to:
- ukoliko se radi o dohotku od nesamostalnog rada – šifra općine/grada prebivališta koja je upisana na  Poreznoj kartici,
- ukoliko se radi o ostalim primicima šifra općine šifra općine/grada prebivališta s osobne iskaznice,    
- ukoliko osoba nema prebivalište u RH  upisuje  se 99999

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Šifra se unosi samo za grupe koje se odnose na radni odnos  i to prema grupama šifri iz Priloga 2 „Stjecatelj primitka/osiguranik“ :    
0001 - 0004  
0008 - 0009  
0021 - 0029   
0031 - 0039
5701-5799 
+ NEOPOREZIVI PRIMICI koji se isplaćuju radnicima/osoba osiguranim po osnovi radnog donosa
za ostale skupine unosi se 00000 

 

Šifarnici općina objavljeni su na internetskim stranicama www.porezna-uprava-hr i www.regos.hr  

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Upisuje se šifra iz Priloga 2 „Stjecatelj primitka/osiguranik“ odnosno 0000 ukoliko se u retku prikazuje  isplata neoporezivih primitaka po osnovi kojih se ne utvrđuju doprinosi.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Upisuje se šifra iz Priloga 3 „Primici/obveze doprinosa“ odnosno 0000 ukoliko se u retku prikazuje  isplata neoporezivih primitaka po osnovi kojih se ne utvrđuju doprinose odnosno kada se prikazuje  korištenje prava iz obveznog osiguranja (poslodavac i i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa).

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Oznaka 0 – ukoliko prema obračunu nema obveze obračuna dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem.
Oznaka 1 – za ostvarenih 12 mjeseci staža priznaje se 14 mjeseci.
Oznaka 2 - za ostvarenih 12 mjeseci staža priznaje se 15 mjeseci.
Oznaka 3 - za ostvarenih 12 mjeseci staža priznaje se 16 mjeseci.
Oznaka 4 - za ostvarenih 12 mjeseci staža priznaje se 18 mjeseci.
Ukoliko je upisana oznaka 0 u poljima 12.6. i 12.7. mora biti upisana 0,00 a ukoliko su upisane oznake od 1-4 polja 12.6. i/ili 12.7. moraju biti popunjena odgovarajućim iznosima.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Oznaka 0 - ukoliko podnositelj nije obveznik posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s  invaliditetom.
Oznaka 1 - ukoliko je podnositelj obveznik posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, po stopi od 0,1%.
Oznaka 2 - ukoliko je podnositelj obveznik posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, po stopi od 0,2%.
Ukoliko su upisana oznaka 0 u polju 12.9. mora biti upisana 0,00 a ukoliko su upisane oznake od 1-2 polje 12.9. mora biti popunjeno odgovarajućim iznosom.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Oznaka 0 - ukoliko po osnovi isplaćenog primitka/obračunane naknade ili osnovice za obračun doprinosa ne postoji obveza prethodnog obveznog mirovinskog osiguranja ili utvrđivanja prava po toj osnovi (npr. isplata drugog dohotka i slično).
Oznaka 1 - ukoliko je to prvi mjesec obveznog mirovinskog osiguranja/korištenja prava iz mirovinskog osiguranja prema osnovi za koju je izvršen obračun (npr. radniku se obračunava plaća za prvi mjesec rada za poslodavca- obveznika podnošenja).
Oznaka 2 - ukoliko je to zadnji mjesec obveznog mirovinskog osiguranja/korištenja prava iz mirovinskog osiguranja prema osnovi za koju je izvršen obračun (npr. radniku se obračunava plaća za zadnji mjesec rada za poslodavca- obveznika podnošenja – radnik je dobio otkaz ili ide u mirovinu i sl.).
Oznaka 3 - ukoliko su to ostali mjeseci unutar obveznog mirovinskog osiguranja/korištenja prava iz mirovinskog osiguranja prema osnovi za koju je izvršen obračun (npr. radniku se obračunava plaća za ostale mjesece rada za poslodavca- obveznika podnošenja – najčešći slučaj).
Oznaka  4 - ukoliko obvezno mirovinsko osiguranje/korištenje prava iz mirovinskog osiguranja prema osnovi za koju je izvršen obračun počinje i završava unutar jednog (izvještajnog) mjeseca (radnik je počeo raditi i dobio otkaz unutar istog mjeseca ili je bolovanje na teret Zavoda počelo i završilo unutar jednog mjeseca).
Oznaka 5 – ukoliko je obveza doprinosa nastala nakon prestanka obveznog mirovinskog osiguranja i ne odnosi se na određeni mjesec proveden u tom osiguranju (npr isplata prema sudskim presudama ili isplata otpremnine kada je radnik već počeo koristiti pravo na mirovinu ili radi za drugog poslodavca).
Oznake od 1 do 5 unose se za sve skupine stjecatelja primitka/osiguranika za koje se pod razdoblje za koje se obračunava obveza doprinosa i/ili razdoblje za koje se primitak isplaćuje (pod 10.1. i 10.2.) upisuje mjesec dana ili kraće od mjesec dana, odnosno više od mjesec dana ako se isplaćuju zaostale plaće i mirovine, te za ostale primitke od nesamostalnog rada iz članka 22. stavka 3. Zakona o doprinosima.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Oznaka 0 – ukoliko ne postoji radno vrijeme (npr. isplata neoporezivog primitka ili drugog dohotka).
Oznaka 1 – ukoliko je osiguranik prijavljen na puno radno vrijeme.
Oznaka 2 – ukoliko je osiguranik prijavljen na nepuno radno vrijeme.
Oznaka 3 – za osobe koje rade s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s teškoćama u razvoju.
 
Oznake od 1 do 3 unose se za slijedeće skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0001-0019; 0021-0029; 0031-0039; 5701-5799, a oznaka 0 za sve ostale skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika.
 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Upisuje se broj obračunanih sati rada za isplatu plaće, za slijedeće skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik:  0001-0019; 0021-0029; 0031-0039; 5701-5799,  (radni odnos i stručno osposobljavanje za rad),
a oznaka 0 za sve ostale skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika.
Kod isplate zaostale plaće ne upisuje se broj sati rada za mjesece za koje se plaća isplaćuje ako je isti iskazan u ranijim razdobljima kod podnošenja izvješća za obračunane doprinose za obvezna osiguranja po osnovi plaće. Obračunani sati rada za pojedini mjesec iskazuju se samo jednom, kod isplate redovne plaće odnosno obračuna obveznih doprinosa, a kod svih ostalih isplata u tijeku jednog mjeseca (za ostale primitke koji se isplaćuju uz plaću, za isplatu određenog primitka u naravi i drugo) ne upisuje se broj sati rada, odnosno upisuje se 0.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Upisuje se razdoblje za koje se obračunava obveza doprinosa i/ili razdoblje za koje se primitak isplaćuje odnosno u kojem se isplaćuje (pod 10.1. i 10.2.).
Razdoblje može biti:
1. mjesec dana ili kraće od mjesec dana ako u jednom mjesecu počinje i/ili završava razdoblje osiguranja prema istoj osnovi osiguranja, što se upisuje u formatu od DD.MM.GGGG. do DD.MM.GGGG. i to osobito:
1.1.kada se isplaćuje primitak od kojeg se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada ili  kada se obveza doprinosa obračunava po osnovi plaće ili mirovine ako nema isplate primitka, za slijedeće skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0001-0299 (osim 0201) i 5403, te se iskazuje mjesec ili dio mjeseca (ukoliko u jednom mjesecu počinje i/ili završava razdoblje osiguranja prema istoj osnovi osiguranja) za koji se primitak isplaćuje/obveza doprinosa obračunava i uplaćuje,
1.2.kada se obveza doprinosa obračunava prema propisanoj mjesečnoj osnovici za određeni mjesec ili dio mjeseca, za slijedeće skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 5001-5009, 5101-5199, 5201-5299, 5301-5399, 5401-5499 (osim 5403), 5601-5699 i 5701-5799, te se iskazuje mjesec ili dio mjeseca (ukoliko u jednom mjesecu počinje i/ili završava razdoblje osiguranja prema istoj osnovi osiguranja) za koji se obveza doprinosa obračunava i uplaćuje,
1.3. kada se isplaćuju primici na koje se ne plaća porez na dohodak, primici koji se ne smatraju dohotkom odnosno primici koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da  ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije ako po osnovi istih ne postoji ni obveza doprinosa, te se iskazuje mjesec u kojem je primitak stvarno isplaćen,
1.4. kada se na isti dan i na isti način isplaćuje oporezivi i neoporezivi dio primitka od nesamostalnog rada ili neoporezivi i oporezivi primitak od nesamostalnog rada ili neoporezivi primitak po osnovi kojeg se obračunavaju doprinosi za obvezna osiguranja, isti se iskazuju u istom retku, te se iskazuje mjesec na koji se odnosi obveza doprinosa odnosno mjesec u kojem je primitak isplaćen ako nema obveze doprinosa,
1.5. kada tijelo javne vlasti isplaćuje naknadu prema posebnom propisu koja ne podliježe obvezi poreza na dohodak niti obvezi doprinosa, odnosno kada to tijelo priznaje određena prava iz osiguranja prema posebnim propisima po osnovi kojih ne postoji obveza isplate naknade odnosno ne postoji obveza obračuna doprinosa, a istovremeno poslodavac za vrijeme priznavanja toga prava nema obvezu isplate plaće/obračuna obveze doprinosa, te kada poslodavac, odnosno druga osoba isplaćuje naknadu plaće na teret sredstava tijela javne vlasti ili na teret državnog proračuna, iskazuje se mjesec ili dio mjeseca na koji se naknada odnosi odnosno za koje se pravo iz osiguranja priznaje,
1.6. kada poslodavac odnosno osoba koja je obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa nema obvezu isplate plaće/obračuna doprinosa iz razloga što radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa i odnosa koji su izjednačeni sa radnim odnosom prema posebnom propisu koristi određeno pravo iz osiguranja po osnovi kojeg nadležno tijelo javne vlasti isplaćuje naknadu plaće i/ili obavlja obračun doprinosa za staž osiguranja za vrijeme korištenja toga prava, iskazuje se mjesec korištenja prava,
2. više mjeseci, a manje od godinu dana (kalendarske godine), što se upisuje u formatu od DD.MM.GGGG. do DD.MM.GGGG., te se upisuje:
2.1. kada se isplaćuje dohodak od nesamostalnog rada za više proteklih mjeseci iste kalendarske godine (zaostale plaće i mirovine) - za slijedeće skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0001-0299 (osim 0201) i 5403, a za koje je ranije izvršen mjesečni obračun i uplata doprinosa sukladno Zakonu o doprinosima i isto je iskazano na izvješćima kada je dohodak trebao biti isplaćen, tada se podatak iskazuje na način da se u isti redak upisuje isplaćeni ukupni primitak, izdatak za mirovinsko osiguranje iz primitka (pod uvjetom da je uplaćen) i obračunan i uplaćen porez na dohodak i prirez, a podatak o obračunanim i uplaćenim doprinosima pod 12.1. do 12.9. se ne iskazuje, te se pod točkom 10.1. i 10.2. iskazuje stvarno razdoblje za koje je taj primitak isplaćen-više mjeseci iste kalendarske godine. Isplata primitka za prethodni mjesec za koji nije izvršen obračun doprinosa i podneseno izvješće, iskazuje se u zasebnom retku, osim ako se radi o isplati mirovina,
2.2. kada se iskazuje isplata primitka učeniku ili studentu na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga te se pod razdoblje upisuje stvarno razdoblje rada koje može biti i više mjeseci ali iste kalendarske godine, 
2.3. kada se iskazuje isplata primitaka izaslanim radnicima, koji bi bili oporezivi da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, za više proteklih mjeseci iste kalendarske godine (zaostale isplate), a za koje je ranije izvršen mjesečni obračun i uplata doprinosa sukladno Zakonu o doprinosima, te se pod razdoblje upisuje stvarno razdoblje za koje je taj primitak isplaćen-više mjeseci iste kalendarske godine,
3. kalendarska godina što se upisuje u formatu od 01.01.GGGG. do 31.12.GGGG., i to:
3.1. kada se obveza doprinosa i poreza na dohodak obračunava prema ostalim primicima uz plaću iz članka 22. Zakona o doprinosima za slijedeće skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0001-0019 i 0021-0029, kada se ti primici pripisuju godini, te se iskazuje godina za koju se primitak isplaćuje, odnosno godina kojoj se primitak pripisuje,
3.2. kada se iskazuju razlike na temelju godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od nesamostalnog rada (oznaka 0406 iz Priloga 3. Primici/obveze doprinosa),
3.3. kada se isplaćuje primitak od nesamostalnog rada koji se prema propisima o porezu na dohodak oporezuje kao dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima kao drugi dohodak, te kada se isplaćuje primitak od kojeg se utvrđuje dohodak od kapitala, imovinskih prava,  osiguranja te drugi dohodak (skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0201, 1001-1009, 2001-2009, 3001-3009 i 4001-4009), te se iskazuje godina u kojoj se primitak isplaćuje,
3.4. kada se iskazuju uplaćena dugovanja (glavnica i kamata) po osnovi doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje pod oznakom 5721 iz Priloga 3. Primici/obveze doprinosa, te se iskazuje godina u kojoj su obračunani doprinosi po osnovi kojih su kamate uplaćene.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Upisuju se samo primici koji podliježe oporezivanju  (ne upisuju  se primici koji ne podliježu oporezivanju).

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
Upisuje se osnovica za obračun doprinosa. Ako je osnovica viša od najviše mjesečne ili najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa upisuje se stvarni iznos isplate a ne iznos najviše osnovice.
Npr. plaća je 60.000 kn
Pod 6.1. 0001
Pod 6.2. 0002
Pod 11. i 12. 60.000 kn
Doprinosi za MO (I. i II. stup) 9.440.40 kn (47.202,00  kn *20%) 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Upisuju se iznosi doprinosa, izdataka, osobnog odbitka, poreza, prireza kako je propisano za određeni obračun. Sva polja moraju biti popunjena ili iznosom ili mora biti upisano 0,00.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ukoliko se u jednom retku prikazuje isplata neoporezivog primitaka (samostalno ili u kombinaciji s oporezivim primitkom) upisuje se šifra iz priloga 4 „Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom“  i to od 01 do 38 (uz mogućnost proširivanja šifri). Neoporezivi primici uvijek se iskazuju pojedinačno prema oznaci iz Priloga 4. Ukoliko u prikazanom retku nema neoporezivog primitka upisuje se oznaka 0.
Primjer popunjavanja retka na stranici B kada se prikazuje isplata samo neoporezivog primitka
 pod 2. šifra općine/grada prebivališta/boravišta – upisuje se šifra općine iz OIB sustava ili PK (podatak s PK samo kada poslodavac isplaćuje neoporeziv primitak radniku);
pod 3. šifra općine/grada rada – upisuje se šifra općine iz PK (samo kada poslodavac isplaćuje neoporeziv primitak radniku), a u svim ostalim slučajevima 00000;
pod 4. OIB primatelja;
pod 5. ime i prezime primatelja;
pod 6.1. 0000;  
pod 6.2. 0000;
pod 7.1. 0;
pod 7.2. 0; 
pod 8. 0;
pod 9. 0;
pod 10.1.  DD.MM.GG.;
pod 10.2.  DD.MM.GG.;
(mjesec kada je primitak isplaćen)
Od 11 do 14.2. upisuje se 0,00;
pod 15.1. oznaka neoporezivog primitka prema prilogu 4;
pod 15.2. iznos neoporezivog primitka;
pod 16.1. oznaka načina isplate prema prilogu 5;
pod 16.2. =15.2.
pod 17.  0,00

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Upisuje se oznake iz šifarnika 5 “ Način isplate/izvršenja obveze“ i to

Oznaka 0 - Nema isplate.
Oznaka 1 - Isplata na tekući račun.
Oznaka 2 - Isplata na žiro račun.
Oznaka 3 - Ostale bezgotovinske isplate na račune sukladno posebnim propisima.
Oznaka 4 - Isplata u gotovini.
Oznaka 5 - Davanje u naravi.
Oznaka 6 - Naplata primitka u ovršnom postupku.