NAJČEŠĆA PITANJA (FAQ)

 

I. OPĆENITA PITANJA I ODGOVORI VEZANI UZ OBRAZAC JOPPD

 

 

1. Za koje se primitke podnosi Obrazac JOPPD?

Podnosi se za primitke od:
- nesamostalnog rada,
- imovinskih prava,
- kapitala,
- osiguranja,
- drugog dohotka,
- primitke koji se ne smatraju dohotkom i to:
 primici od kamata na kunsku i deviznu štednju, na  pologe (po viđenju i oročene) na žiroračunu, tekućem i deviznom računu koji su ostvareni od banaka, štedionica i štedno-kreditnih zadruga, te primici od kamata po vrijednosnim papirima (čl. 9. st. 1. t. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak) i primici po osnovi osiguranja  stvari, odgovornosti, života i imovine (čl. 9. st. 3. Zakona o porezu na dohodak),
primici od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika (čl. 9. st. 1. t. 3. Zakona o porezu na dohodak),
izravne uplate premije osiguranja za dokup dijela doživotne mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju kojeg bi osiguranik ostvario da je navršio određenu starosnu dob i/ili određeni mirovinski staž, te uplate sredstava u okviru programa mirovinske rente prema posebnim propisima, a koje uplaćuju poslodavci za svoje radnike u vrijeme njihovog umirovljenja (čl. 9. st. 1. t. 4. Zakona o porezu na dohodak) i novčani dodaci uz mirovinu koje umirovljenicima isplaćuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica (čl. 9. st. 2. t. 2.7. Zakona o porezu na dohodak),
obiteljske mirovine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (čl. 9. st. 1. t. 5. Zakona o porezu na dohodak),
nagrade iz članka 9. stavka 1. točke 6. Zakona o porezu na dohodak,  
primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja pravnih osoba, a za zdravstvene potrebe (čl. 9. st. 1. t. 7. Zakona o porezu na dohodak,)
socijalne potpore (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.2. Zakona o porezu na dohodak,)
doplatak za djecu i novčani primici za opremu novorođenog djeteta i primici po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.3. Zakona o porezu na dohodak),
potpore zbog zbrinjavanja ratnih invalida i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.1. Zakona o porezu na dohodak), te primici osoba s invaliditetom, osim plaća i mirovina (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.4. Zakona o porezu na dohodak),
potpore koje djeci u slučaju smrti roditelja isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata te pravne i fizičke osobe (čl. 9. st. 2. t. 2.8. Zakona o porezu na dohodak.)
- primitke na koje se ne plaća porez iz čl. 10. i čl. 15. st. 2. i 3. ZDOH i to:
naknada razlike plaće za vrijeme vojne službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske, naknada plaće pripadnicima civilne zaštite i drugim osobama za djelatnost u okviru civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, te naknade i nagrade koje osuđene osobe primaju za rad u kazneno-popravnim ustanovama i domovima za preodgoj (čl. 10. t. 1.,  2. i 8. Zakona o porezu na dohodak),
naknada plaće za vrijeme privremene nezaposlenosti i spriječenosti za rad isplaćena na teret sredstava obveznih osiguranja (čl. 10. t. 3. Zakona o porezu na dohodak),
nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 4. Zakona o porezu na dohodak,)
nagrade učenicima i studentima osvojene na natjecanjima u okviru obrazovnog sustava i organiziranim školskim i sveučilišnim natjecanjima (čl. 10. t. 5. Zakona o porezu na dohodak),
primici učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 6. Zakona o porezu na dohodak),
naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi u tijeku sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu (čl. 10. t. 7. Zakona o porezu na dohodak) i  zatezne kamate isplaćene temeljem plaće ili mirovine po sudskoj presudi  (čl. 15. st. 3. Zakona o porezu na dohodak),
naknade prijevoznih troškova i noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka i dnevnice do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 1., 2., 13. i 14. i st.12. Pravilnika o porezu na dohodak),
naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 5. Pravilnika o porezu na dohodak),
naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 3. i 4. Pravilnika o porezu na dohodak),
potpore zbog invalidnosti radnika do propisanog iznosa, potpore za slučaj smrti radnika, potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika, do propisanog iznosa, potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 6., 7., 8. i 9. Pravilnika o porezu na dohodak),
dar djetetu do 15 godina starosti, do propisanog iznosa i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 10. i 22. Pravilnika o porezu na dohodak),
prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) i nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanih iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 11. i 12. Pravilnika o porezu na dohodak),
terenski dodatak, do propisanog iznosa  (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 15. i 16. Pravilnika o porezu na dohodak),
pomorski dodatak, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 17. Pravilnika o porezu na dohodak),
naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 19. Pravilnika o porezu na dohodak),
otpremnine, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona i čl. 13. st. 2. t. 20. i 21. Pravilnika o porezu na dohodak),
primici po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje isplaćuju neprofitne organizacije, a do propisanog iznosa (čl. 10. t. 11. Zakona o porezu na dohodak i  čl. 7. st. 5. i 6. Pravilnika o porezu na dohodak),
stipendije, ukupno do propisanog iznosa (čl. 10. t. 12., 13., 14. i 18. Zakona o porezu na dohodak),
nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, do propisanih iznosa (čl. 10. t. 16. Zakona o porezu na dohodak),
sindikalne socijalne pomoći koje se isplaćuju iz sredstava sindikalne članarine članovima sindikata (čl. 10. t. 15. Zakona o porezu na dohodak),
primici koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske komisije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja (čl. 10. t. 20. Zakona o porezu na dohodak),
primici koje isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada (čl. 15. st. 2. Zakona o porezu na dohodak),
primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti ostvareni u okviru ESOP programa (čl. 30. st. 12. Zakona o porezu na dohodak),
primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva (čl. 30. st. 13. Zakona o porezu na dohodak),
obiteljske mirovine odnosno novčane naknade u visini obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (čl. 53. st. 2. Zakona o porezu na dohodak),
primici na koje je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu, a za koje se sukladno članku 2. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak ne plaćaju predujmovi poreza na dohodak u tuzemstvu, te je porezni obveznik obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu,
primici koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja,
primici fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima  po osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak sukladno članku 18. stavku 3. Zakona,
- primitke koji bi bili oporezivi da ugovorima nije uređeno drukčije,
- primitke na koje se ne plaća predujam poreza – inozemni dohodak (čl. 2. st. 4. – 7. Pravilnika o poreza na dohodak – Pravilnik),
- primitke po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi prema posebnim propisima po čijoj se osnovi ne utvrđuje dohodak (podnositelj je isplatitelj a ne primatelj izravnih plaćanja).
  2. Tko podnosi Obrazac JOPPD?
Obrazac JOPPD podnosi:
- isplatitelji primitaka ili sami porezni obveznici,
- obveznici obračunavanja doprinosa koji prema Zakonu o doprinosima (ZODO) imaju obvezu Poreznoj upravi dostavljati izvješća o vrsti, iznosu obveze doprinosa, osnovici, osiguranicima koji koriste određena prava iz osiguranja prema posebnim propisima,
- tuzemni isplatitelji navedenih primitaka koje isplaćuju nerezidentima i/ili izaslanim radnicima, bez obzira na to tko prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (ugovor) ima pravo oporezivanja tog primitka.
3. Za koje se primitke NE PODNOSI  Obrazac JOPPD?
Obrazac JOPPD ne podnosi se za:
- primitke po osnovi darovanja fizičkim osobama  za zdravstvene potrebe,
- potpore zbog oštećenja, uništenja imovine zbog elementarne nepogode,
- primitke od otuđenja osobne imovine,
- premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja,
- mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu koje nisu oporezive zbog odredbi Ugovora o sprječavanju dvostrukog oporezivanja  odnosno ako je mirovina niža od iznosa osobnog odbitka – 3.400,00 odnosno pripadajućeg osobnog odbitka,
- mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu a prema kojima se predujam poreza plaća po rješenju Porezne uprave.
4. U kojem roku se podnosi Obrazac JOPPD?
a) na dan isplate:
-  za  oporezive primitke, 
.  za neoporezive isplate dividendi,
b)  zadnji dan u mjesecu ili sljedeći dan:
- primici u naravi po osnovi nesamostalnog rada i drugog dohotka,
- mirovine od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- neisplata plaće za protekli mjesec,
- drugi dohodak sezoncima u poljoprivredi,
c) do 15. za protekli mjesec – zbirno po osiguraniku i istoj osnovi  – bilo koji dan od dana isplate a najkasnije do 15. za protekli mjesec:
- neoporezivi primitci (ako nisu prikazani na dan isplate),
- ukupni troškovi službenog  puta za koji je isplaćen predujam – po konačnom obračunu
- za radnike koji koriste prava iz osiguranja (bolovanje,…),
d) u roku  od 8 dana:
- primici ostvareni  izravno iz inozemstva,
- zaposleni u diplomatskim  i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, ili predstavništvu ili organizaciji koja u RH ima diplomatski imunitet,
e) zbirno godišnje izvješće za sve isplate tijekom godine – na zahtjev Porezne uprave:
- kamate od banaka i sl. i po vrijed. papirima, od osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine,
 f) ostali rokovi propisani Zakonom o doprinosima – za obračun doprinosa prema propisanoj osnovici bez isplate primitka.
5. Na koji način se podnosi Obrazac JOPPD?
U pravilu u elektroničkom obliku putem ePorezne.
Iznimno u papirnatom obliku – do 3 osobe i uz uvjet da podnositelj nije prema drugom propisu obvezan koristiti sustav e Porezne (npr. obveznici PDV-a moraju dostavljati Obrazac putem ePorezne bez obzira koliko radnika zapošljavaju.) 
6. Što se prikazuje na Obrascu JOPPD?
Na Obrascu JOPPD prikazuju se sve isplate/obračuni izvršeni u jednom danu.
II. OPIS OBRASCA JOPPD I PRAVILA POPUNJAVANJA
II.1. OPIS STRANICE A OBRASCA JOPPD
1. Što sadrži stranica A Obrasca JOPPD?
Stranica A sadrži opće podatke te zbroj redaka sa stranice B prema pravilima propisanim Pravilnikom o porezu na dohodak.
2. Što je polje „oznaka izvješća“ na stranici A Obrasca JOPPD?
Oznaka izvješća jest ključ za povezivanje zaduženja i uplata te predstavlja jedinstvenu oznaku koja prikazuje točno određeni dan obveze podnošenja Obrasca JOPPD. Kako se samo jedan izvorni obrazac JOPPD može predati u jednom danu nije dozvoljeno (nit je moguće) ponavljati oznaku izvješća.
Oznaka izvješća formira se u obliku GG001 DO GG365 (366).  
Dan jest:
- dan isplate primitka ili dan obveze obračuna i uplate doprinosa ako nema isplate/obračun doprinosa po posebnim propisima ili dan podnošenja – primici iz inozemstva, primici u naravi, sezonci u poljoprivredi, neoporezivi primici, bolovanja.
Npr. GG=13 (za 2013) , npr. 092=redni broj dana u godini na koji je izvršena isplata (2.4.2013.)
Popis rednih brojeva dana u 2014. godini objavljen je na stranicama www.porezna-uprava.hr i www.regos.hr
3. Što je polje „vrsta izvješća“ na stranici A Obrasca JOPPD?
Vrstom izvješća se određuje da li se radi o prvom (izvornom) izvješću koje može biti samo jedno ili se radi o ispravku ili o dopuni izvornog izvješća.
Oznaka 1 - prvo (izvorno izvješće); Obrazac JOPPD sa oznakom 1 može se podnijeti samo jedanput i više se ne može ponavljati a za eventualne ispravke/dopune obrasca koji je prošao formalne, matematičke i logičke kontrole koriste se oznake 2 odnosno 3 .
Oznaka 2 - za ispravak već podnesenog izvješća.
Oznaka 3 - kada se dopunjuje izvorno izvješće.  
4. Da li je polje „elektronička pošta“ obvezan podatak na stranici A?
Da, elektronička pošta je obvezan podatak putem koje će se komunicirati s podnositeljem izvješća.
5. Tko je podnositelj izvješća, a tko obveznik plaćanja?
U pravilu se radi o istoj osobi (npr. poslodavac ili isplatitelj drugog dohotka) i u tom slučaju popunjavaju se samo podaci pod podnositeljem izvješća.   
Knjigovodstveni servisi ili druge osobe koje u ime obveznika sastavljaju i/ili dostavljaju izvješće NE UPISUJU SVOJE PODATKE NA OBRAZAC JOPPD.
Podnositelj izvješća i obveznik plaćanja mogu biti različite osobe samo u točno određenim slučajevima koji su navedeni u prilogu 1. Obrasca JOPPD – „Podnositelj izvješća“ pod oznakama od 6 do 10 (npr. oznaka 6 upisuje se kada je škola ili ustanova obveznik podnošenja Obraszca JOPPD a nadležno ministarstvo za obrazovanja obveznik uplate doprinosa za učenike i studente na dodiplomskom studiju na praktičnoj nastavi ili na stručnoj praksi te stručnim putovanjima)
6. Što je polje na stranici A Obrasca JOPPD „oznaka podnositelja izvješća“?
Oznaka podnositelja izvješća propisana je u prilogu 1. Obrasca JOPPD – „Podnositelj izvješća“ te ukoliko je npr. podnositelj pravna osoba upisati će 1, ukoliko je obrtnik upisati će 2, ukoliko je osoba koja ne obavlja djelatnost npr. građanin koji zapošljava osobu u kućanstvu  upisati će oznaku 4.
 7. Što se upisuje na stranici A Obrasca JOPPD u polje „broj osoba za koje se podnosi izvješće“?
Upisuje se broj OIB-a sa stranice B (npr. ukoliko se za jednu osobe prikazuje dva ili više primitaka koji se zbog vrste obračuna moraju prikazati u više redaka (npr. u 3 retka) u polje „broj osoba za koje se podnosi izvješće upisuje sa 1).
8. Što se upisuje na stranici A Obrasca JOPPD u polje „broj redaka na popisu pojedinačnih obračuna sa stranice B“?
Upisuje se broj zadnjeg retka sa stranice B.
9. Što se upisuje na stranici A Obrasca JOPPD u polje „isplaćeni neoporezivi primicI“? 
Upisuje se zbroj svih iznosa iskazanih u koloni 15.2. sa stranice B (uključuje i plaće umanjene za obračunane doprinose izaslanih radnika kad se ne oporezuju u RH).
10.  Da li moraju biti popunjena sva polja na A strani Obrasca JOPPD?
Ne. Popunjavaju se samo polja koja se moraju popuniti ovisno o prirodi primitka – ostala polja ne popunjavaju se.
II.1. OPIS STRANICE B OBRASCA JOPPD
1. Da li moraju biti popunjena sva polja na B stranici Obrasca JOPPD?
Da. Ako nema podatka na B – upisuju se pod polja u koje se unose iznosi nule (0,00) a pod polja u koje se unose oznake – oznaka 0.
2.  Što se upisuje na stranici B Obrasca JOPPD u polje „šifra općine/grada prebivališta“?  
Upisuje se šifra općine/grada prebivališta (pet znamenaka) i to:
- ukoliko se radi o dohotku od nesamostalnog rada – šifra općine/grada prebivališta koja je upisana na  Poreznoj kartici,
- ukoliko se radi o ostalim primicima šifra općine šifra općine/grada prebivališta s osobne iskaznice,    
- ukoliko osoba nema prebivalište u RH  upisuje  se 99999
3.  Što se upisuje na stranici B Obrasca JOPPD u polje „općine/grada rada“?
Šifra se unosi samo za grupe koje se odnose na radni odnos  i to prema grupama šifri iz Priloga 2 „Stjecatelj primitka/osiguranik“ :    
0001 - 0004  
0008 - 0009  
0021 - 0029   
0031 - 0039  
+ NEOPOREZIVI PRIMICI koji se isplaćuju radnicima/osoba osiguranim po osnovi radnog donosa
za ostale skupine unosi se 00000 
Šifarnici općina objavljeni su na internetskim stranicama www.porezna-uprava-hr i www.regos.hr  
4. Što se upisuje na stranici B Obrasca JOPPD u polje 6.1. („Oznaka stjecatelja/osiguranika“)?
Upisuje se šifra iz Priloga 2 „Stjecatelj primitka/osiguranik“ odnosno 0000 ukoliko se u retku prikazuje  isplata neoporezivih primitaka po osnovi kojih se ne utvrđuju doprinosi.
 5. Što se upisuje na stranici B Obrasca JOPPD u polje 6.2. („Oznaka primitaka/obveze doprinosa“)?
Upisuje se šifra iz Priloga 3 „Primici/obveze doprinosa“ odnosno 0000 ukoliko se u retku prikazuje  isplata neoporezivih primitaka po osnovi kojih se ne utvrđuju doprinose odnosno kada se prikazuje  korištenje prava iz obveznog osiguranja (poslodavac i i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa).
6. Što  se upisuje na stranici B Obrasca JOPPD u polje 7.1. („Oznaka dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem“)?
Oznaka 0 – ukoliko prema obračunu nema obveze obračuna dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem.
Oznaka 1 – za ostvarenih 12 mjeseci staža priznaje se 14 mjeseci.
Oznaka 2 - za ostvarenih 12 mjeseci staža priznaje se 15 mjeseci.
Oznaka 3 - za ostvarenih 12 mjeseci staža priznaje se 16 mjeseci.
Oznaka 4 - za ostvarenih 12 mjeseci staža priznaje se 18 mjeseci.
Ukoliko je upisana oznaka 0 u poljima 12.6. i 12.7. mora biti upisana 0,00 a ukoliko su upisane oznake od 1-4 polja 12.6. i/ili 12.7. moraju biti popunjena odgovarajućim iznosima.
7. Što se upisuje na stranici B Obrasca JOPPD u polje 7.2. („Obveza posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom“)?
 Oznaka 0 - ukoliko podnositelj nije obveznik posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s  invaliditetom.
Oznaka 1 - ukoliko je podnositelj obveznik posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, po stopi od 0,1%.
Oznaka 2 - ukoliko je podnositelj obveznik posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, po stopi od 0,2%.
Ukoliko su upisana oznaka 0 u polju 12.9. mora biti upisana 0,00 a ukoliko su upisane oznake od 1-2 polje 12.9. mora biti popunjeno odgovarajućim iznosom.
8. Što se upisuje na stranici B Obrasca JOPPD u polje 8. („Oznaka prvog/zadnjeg mjeseca u obveznom mirovinskom osiguranju po istoj osnovi“)?
Oznaka 0 - ukoliko po osnovi isplaćenog primitka/obračunane naknade ili osnovice za obračun doprinosa ne postoji obveza prethodnog obveznog mirovinskog osiguranja ili utvrđivanja prava po toj osnovi (npr. isplata drugog dohotka i slično).
Oznaka 1 - ukoliko je to prvi mjesec obveznog mirovinskog osiguranja/korištenja prava iz mirovinskog osiguranja prema osnovi za koju je izvršen obračun (npr. radniku se obračunava plaća za prvi mjesec rada za poslodavca- obveznika podnošenja).
Oznaka 2 - ukoliko je to zadnji mjesec obveznog mirovinskog osiguranja/korištenja prava iz mirovinskog osiguranja prema osnovi za koju je izvršen obračun (npr. radniku se obračunava plaća za zadnji mjesec rada za poslodavca- obveznika podnošenja – radnik je dobio otkaz ili ide u mirovinu i sl.).
Oznaka 3 - ukoliko su to ostali mjeseci unutar obveznog mirovinskog osiguranja/korištenja prava iz mirovinskog osiguranja prema osnovi za koju je izvršen obračun (npr. radniku se obračunava plaća za ostale mjesece rada za poslodavca- obveznika podnošenja – najčešći slučaj).
Oznaka  4 - ukoliko obvezno mirovinsko osiguranje/korištenje prava iz mirovinskog osiguranja prema osnovi za koju je izvršen obračun počinje i završava unutar jednog (izvještajnog) mjeseca (radnik je počeo raditi i dobio otkaz unutar istog mjeseca ili je bolovanje na teret Zavoda počelo i završilo unutar jednog mjeseca).
Oznaka 5 – ukoliko je obveza doprinosa nastala nakon prestanka obveznog mirovinskog osiguranja i ne odnosi se na određeni mjesec proveden u tom osiguranju (npr isplata prema sudskim presudama ili isplata otpremnine kada je radnik već počeo koristiti pravo na mirovinu ili radi za drugog poslodavca).
Oznake od 1 do 5 unose se za sve skupine stjecatelja primitka/osiguranika za koje se pod razdoblje za koje se obračunava obveza doprinosa i/ili razdoblje za koje se primitak isplaćuje (pod 10.1. i 10.2.) upisuje mjesec dana ili kraće od mjesec dana, odnosno više od mjesec dana ako se isplaćuju zaostale plaće i mirovine, te za ostale primitke od nesamostalnog rada iz članka 22. stavka 3. Zakona o doprinosima.
9. Što se upisuje na stranici B Obrasca JOPPD u polje 9. („Oznaka punog, nepunog radnog vremena ili rada s polovicom radnog vremena“)?
Oznaka 0 – ukoliko ne postoji radno vrijeme (npr. isplata neoporezivog primitka ili drugog dohotka).
Oznaka 1 – ukoliko je osiguranik prijavljen na puno radno vrijeme.
Oznaka 2 – ukoliko je osiguranik prijavljen na nepuno radno vrijeme.
Oznaka 3 – za osobe koje rade s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s teškoćama u razvoju.

Oznake od 1 do 3 unose se za slijedeće skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0001-0019; 0021-0029; 0031-0039; 5701-5799, a oznaka 0 za sve ostale skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika.

10. Što se upisuje na stranici B Obrasca JOPPD u polje 10. („Sati rada“)?
Upisuje se broj obračunanih sati rada za isplatu plaće, za slijedeće skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik:  0001-0019; 0021-0029; 0031-0039; 5701-5799,  (radni odnos i stručno osposobljavanje za rad),
a oznaka 0 za sve ostale skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika.
Kod isplate zaostale plaće ne upisuje se broj sati rada za mjesece za koje se plaća isplaćuje ako je isti iskazan u ranijim razdobljima kod podnošenja izvješća za obračunane doprinose za obvezna osiguranja po osnovi plaće. Obračunani sati rada za pojedini mjesec iskazuju se samo jednom, kod isplate redovne plaće odnosno obračuna obveznih doprinosa, a kod svih ostalih isplata u tijeku jednog mjeseca (za ostale primitke koji se isplaćuju uz plaću, za isplatu određenog primitka u naravi i drugo) ne upisuje se broj sati rada, odnosno upisuje se 0.
11. Što se upisuje na stranici B Obrasca JOPPD u polja 10.1. i 10.2. („Razdoblje od do“)?
Upisuje se razdoblje za koje se obračunava obveza doprinosa i/ili razdoblje za koje se primitak isplaćuje odnosno u kojem se isplaćuje (pod 10.1. i 10.2.).
Razdoblje može biti:
1. mjesec dana ili kraće od mjesec dana ako u jednom mjesecu počinje i/ili završava razdoblje osiguranja prema istoj osnovi osiguranja, što se upisuje u formatu od DD.MM.GGGG. do DD.MM.GGGG. i to osobito:
1.1.kada se isplaćuje primitak od kojeg se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada ili  kada se obveza doprinosa obračunava po osnovi plaće ili mirovine ako nema isplate primitka, za slijedeće skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0001-0299 (osim 0201) i 5403, te se iskazuje mjesec ili dio mjeseca (ukoliko u jednom mjesecu počinje i/ili završava razdoblje osiguranja prema istoj osnovi osiguranja) za koji se primitak isplaćuje/obveza doprinosa obračunava i uplaćuje,
1.2.kada se obveza doprinosa obračunava prema propisanoj mjesečnoj osnovici za određeni mjesec ili dio mjeseca, za slijedeće skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 5001-5009, 5101-5199, 5201-5299, 5301-5399, 5401-5499 (osim 5403), 5601-5699 i 5701-5799, te se iskazuje mjesec ili dio mjeseca (ukoliko u jednom mjesecu počinje i/ili završava razdoblje osiguranja prema istoj osnovi osiguranja) za koji se obveza doprinosa obračunava i uplaćuje,
1.3. kada se isplaćuju primici na koje se ne plaća porez na dohodak, primici koji se ne smatraju dohotkom odnosno primici koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da  ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije ako po osnovi istih ne postoji ni obveza doprinosa, te se iskazuje mjesec u kojem je primitak stvarno isplaćen,
1.4. kada se na isti dan i na isti način isplaćuje oporezivi i neoporezivi dio primitka od nesamostalnog rada ili neoporezivi i oporezivi primitak od nesamostalnog rada ili neoporezivi primitak po osnovi kojeg se obračunavaju doprinosi za obvezna osiguranja, isti se iskazuju u istom retku, te se iskazuje mjesec na koji se odnosi obveza doprinosa odnosno mjesec u kojem je primitak isplaćen ako nema obveze doprinosa,
1.5. kada tijelo javne vlasti isplaćuje naknadu prema posebnom propisu koja ne podliježe obvezi poreza na dohodak niti obvezi doprinosa, odnosno kada to tijelo priznaje određena prava iz osiguranja prema posebnim propisima po osnovi kojih ne postoji obveza isplate naknade odnosno ne postoji obveza obračuna doprinosa, a istovremeno poslodavac za vrijeme priznavanja toga prava nema obvezu isplate plaće/obračuna obveze doprinosa, te kada poslodavac, odnosno druga osoba isplaćuje naknadu plaće na teret sredstava tijela javne vlasti ili na teret državnog proračuna, iskazuje se mjesec ili dio mjeseca na koji se naknada odnosi odnosno za koje se pravo iz osiguranja priznaje,
1.6. kada poslodavac odnosno osoba koja je obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa nema obvezu isplate plaće/obračuna doprinosa iz razloga što radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa i odnosa koji su izjednačeni sa radnim odnosom prema posebnom propisu koristi određeno pravo iz osiguranja po osnovi kojeg nadležno tijelo javne vlasti isplaćuje naknadu plaće i/ili obavlja obračun doprinosa za staž osiguranja za vrijeme korištenja toga prava, iskazuje se mjesec korištenja prava,
2. više mjeseci, a manje od godinu dana (kalendarske godine), što se upisuje u formatu od DD.MM.GGGG. do DD.MM.GGGG., te se upisuje:
2.1. kada se isplaćuje dohodak od nesamostalnog rada za više proteklih mjeseci iste kalendarske godine (zaostale plaće i mirovine) - za slijedeće skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0001-0299 (osim 0201) i 5403, a za koje je ranije izvršen mjesečni obračun i uplata doprinosa sukladno Zakonu o doprinosima i isto je iskazano na izvješćima kada je dohodak trebao biti isplaćen, tada se podatak iskazuje na način da se u isti redak upisuje isplaćeni ukupni primitak, izdatak za mirovinsko osiguranje iz primitka (pod uvjetom da je uplaćen) i obračunan i uplaćen porez na dohodak i prirez, a podatak o obračunanim i uplaćenim doprinosima pod 12.1. do 12.9. se ne iskazuje, te se pod točkom 10.1. i 10.2. iskazuje stvarno razdoblje za koje je taj primitak isplaćen-više mjeseci iste kalendarske godine. Isplata primitka za prethodni mjesec za koji nije izvršen obračun doprinosa i podneseno izvješće, iskazuje se u zasebnom retku, osim ako se radi o isplati mirovina,
2.2. kada se iskazuje isplata primitka učeniku ili studentu na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga te se pod razdoblje upisuje stvarno razdoblje rada koje može biti i više mjeseci ali iste kalendarske godine, 
2.3. kada se iskazuje isplata primitaka izaslanim radnicima, koji bi bili oporezivi da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, za više proteklih mjeseci iste kalendarske godine (zaostale isplate), a za koje je ranije izvršen mjesečni obračun i uplata doprinosa sukladno Zakonu o doprinosima, te se pod razdoblje upisuje stvarno razdoblje za koje je taj primitak isplaćen-više mjeseci iste kalendarske godine,
3. kalendarska godina što se upisuje u formatu od 01.01.GGGG. do 31.12.GGGG., i to:
3.1. kada se obveza doprinosa i poreza na dohodak obračunava prema ostalim primicima uz plaću iz članka 22. Zakona o doprinosima za slijedeće skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0001-0019 i 0021-0029, kada se ti primici pripisuju godini, te se iskazuje godina za koju se primitak isplaćuje, odnosno godina kojoj se primitak pripisuje,
3.2. kada se iskazuju razlike na temelju godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od nesamostalnog rada (oznaka 0406 iz Priloga 3. Primici/obveze doprinosa),
3.3. kada se isplaćuje primitak od nesamostalnog rada koji se prema propisima o porezu na dohodak oporezuje kao dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima kao drugi dohodak, te kada se isplaćuje primitak od kojeg se utvrđuje dohodak od kapitala, imovinskih prava,  osiguranja te drugi dohodak (skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0201, 1001-1009, 2001-2009, 3001-3009 i 4001-4009), te se iskazuje godina u kojoj se primitak isplaćuje,
3.4. kada se iskazuju uplaćena dugovanja (glavnica i kamata) po osnovi doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje pod oznakom 5721 iz Priloga 3. Primici/obveze doprinosa, te se iskazuje godina u kojoj su obračunani doprinosi po osnovi kojih su kamate uplaćene.
12. Što se upisuje na stranici B  u polje 11. („Iznos primitaka – oporezivi“) ?
Upisuju se samo primici koji podliježe oporezivanju  (ne upisuju  se primici koji ne podliježu oporezivanju).
13.  Što se upisuje na stranici B Obrasca JOPPD u polje 12. („Osnovica za obračun doprinosa“) ?
Upisuje se osnovica za obračun doprinosa. Ako je osnovica viša od najviše mjesečne ili najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa upisuje se stvarni iznos isplate a ne iznos najviše osnovice.
Npr. plaća je 60.000 kn
Pod 6.1. 0001
Pod 6.2. 0002
Pod 11. i 12. 60.000 kn
Doprinosi za MO (I. i II. stup) 9.440.40 kn (47.202,00  kn *20%) 
14. Što se upisuje na stranici B Obrasca JOPPD u polja od 12.1. do 14.2.?
Upisuju se iznosi doprinosa, izdataka, osobnog odbitka, poreza, prireza kako je propisano za određeni obračun. Sva polja moraju biti popunjena ili iznosom ili mora biti upisano 0,00.
15. Što se upisuje na stranici B Obrasca JOPPD u polja 15.1. i 15.2 („Oznaka i iznos neoporezivog primitka“)?
Ukoliko se u jednom retku prikazuje isplata neoporezivog primitaka (samostalno ili u kombinaciji s oporezivim primitkom) upisuje se šifra iz priloga 4 „Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom“  i to od 01 do 38 (uz mogućnost proširivanja šifri). Neoporezivi primici uvijek se iskazuju pojedinačno prema oznaci iz Priloga 4. Ukoliko u prikazanom retku nema neoporezivog primitka upisuje se oznaka 0.
Primjer popunjavanja retka na stranici B kada se prikazuje isplata samo neoporezivog primitka
 pod 2. šifra općine/grada prebivališta/boravišta – upisuje se šifra općine iz OIB sustava ili PK (podatak s PK samo kada poslodavac isplaćuje neoporeziv primitak radniku);
pod 3. šifra općine/grada rada – upisuje se šifra općine iz PK (samo kada poslodavac isplaćuje neoporeziv primitak radniku), a u svim ostalim slučajevima 00000;
pod 4. OIB primatelja;
pod 5. ime i prezime primatelja;
pod 6.1. 0000;  
pod 6.2. 0000;
pod 7.1. 0;
pod 7.2. 0; 
pod 8. 0;
pod 9. 0;
pod 10.1.  DD.MM.GG.;
pod 10.2.  DD.MM.GG.;
(mjesec kada je primitak isplaćen)
Od 11 do 14.2. upisuje se 0,00;
pod 15.1. oznaka neoporezivog primitka prema prilogu 4;
pod 15.2. iznos neoporezivog primitka;
pod 16.1. oznaka načina isplate prema prilogu 5;
pod 16.2. =15.2.
pod 17.  0,00
16. što se upisuje na stranici B Obrasca JOPPD u polje pod 16.1. („Oznaka načina isplate neoporezivog primitka“)?
Upisuje se oznake iz šifarnika 5 “ Način isplate/izvršenja obveze“ i to
Oznaka 0 - Nema isplate.
Oznaka 1 - Isplata na tekući račun.
Oznaka 2 - Isplata na žiro račun.
Oznaka 3 - Ostale bezgotovinske isplate na račune sukladno posebnim propisima.
Oznaka 4 - Isplata u gotovini.
Oznaka 5 - Davanje u naravi.
Oznaka 6 - Naplata primitka u ovršnom postupku.
III. PRAVILA VEZANA UZ ISPRAVKE I NADOPUNE OBRASCA JOPPD?

1. Kako se radi ispravak Obrasca JOPPD?

Podaci iskazani na stranici A ne mogu se mijenjati bez promjena na stranici B (iz razloga što je stranica A zbroj pojedinačnih redaka stranice B), a ispravljanje podataka iskazanih na stranici B obavlja se na slijedeći način:
podnosi se novi Obrazac JOPPD koji mora sadržavati slijedeće podatke:
1. na stranici A:
1.1. pod I. upisuje se istovjetna oznaka izvješća Obrasca JOPPD kao i u izvornom Obrascu JOPPD,
1.2. pod II. upisuje se oznaka 2,
1.3. pod III. upisuju se podaci koji su istovjetni podacima upisanim na izvornom Obrascu JOPPD,
1.4. pod IV.1. upisuje se broj osoba za koje se mijenjaju podaci (broj pojedinačnih OIB-a na stranici B Obrasca JOPPD kojim se radi ispravak),
1.5. pod IV.2. upisuje se zadnji broj retka na popisu pojedinačnih obračuna sa stranice B Obrasca JOPPD kojim se obavlja ispravak,
1.6. pod V., VI. i VII. upisuje se zbroj stupaca sa stranice B obrasca kojim se obavlja ispravak, prema pravilima koji vrijede kao i kod formiranja izvornog obrasca,
2. na stranici B:
2.1. pod I., II. i 1. obvezno se upisuju podaci koji su istovjetni podacima upisanim na izvornom Obrascu JOPPD,
2.2. pod III. unosi se oznaka 2,
2.3. pod IV. obvezno se upisuje redni broj stranice (npr. ukoliko je samo jedna stranica B upisuje se 1/1),
2.4. pod 4. i 5. obvezno se upisuju podaci koji su istovjetni podacima upisanim na izvornom Obrascu JOPPD,
2.5. Pod ostalim podacima popunjavaju se svi ostali stupci odgovarajućeg retka koji se mijenja, prema pravilima koji vrijede kao i kod formiranja izvornog obrasca, ovisno o vrsti obračuna i to sa svim podacima koji su trebali biti upisani na izvornom izvješću da nisu nastupile okolnosti zbog kojih se ispravak obavlja.
 
2. Da li se može ispravljati Obrasca JOPPD koji nije prošao kontrole (od početka je neispravan) ?

Ne. Odbijanje zaprimanja izvornog Obrasca JOPPD uslijed logičkih, matematičkih i formalnih nedostataka ne smatra se razlogom za podnošenje ispravka izvornog Obrasca JOPPD, već je potrebno ponovno dostaviti izvorno izvješće  i to u roku od 24 sata:
- od trenutka kada je obveznik, putem sustava ePorezna kao i putem elektroničke pošte koju je naveo na A strani Obrasca JOPPD obaviješten da je podnijeti Obrazac pogrešan,
- od trenutka kada ga je nadležna ispostava obavijestila da je podnijeti Obrazac pogrešan (u slučaju dostave Obrasca JOPPD u papirnatim obliku).
napomena: provjeriti sa ePoreznom
Ponovno dostavljeno izvorno izvješće biti će zaprimljeno tek ako zadovolji sve propisane uvjete.

3. Kako se radi ispravak zbog zamjene općih podataka – OIB-a, imena i prezimena (izračun je dobar ali se odnosi na pogrešnu osobu)?

Kada se ispravljeno izvješće podnosi radi ispravka (zamjene) podataka o općim podacima (OIB, ime i prezime) za dva ili više stjecatelja primitka/osiguranika odnosno kada se ispravak podnosi zbog zamjene podatka o dva ili više primitka i/ili osnovice za obračun doprinosa za istog stjecatelja primitka/osiguranika, redni broj i opći podaci o stjecatelju primitka/osiguraniku moraju biti istovjetni izvornom izvješću, a pod ostalim podacima upisuju se ispravljeni podaci prema pripadnosti svakom od stjecatelja primitka/osiguranika odnosno pripadnosti razdoblju. Ova promjena na knjigovodstvenoj kartici poreznog obveznika vidjeti će se kao storno zaduženja i ponovno zaduženje za isti iznosa iz razloga što ovaj ispravak ne utječe na financijski rezultat (zbroj i redoslijed svih redaka sa stranice A Obrasca JOPPD ostaje isti).
napomena: Provjeriti sa Zoricom
 

4. Što znači dopuna obrasca JOPPD?

Dopunom Obrasca JOPPD s oznakom vrste izvješća 3 mogu se nadopunjavati podaci o stjecateljima primitka/osiguranicima koji nisu bili iskazani na izvornom izvješću iako je za iste danom podnošenja izvornog izvješća nastupila obveza izvješćivanja (npr. plaća je isplaćena ali iz nekog razloga obračun za radnika nije bio prikazan na izvornom Obrascu JOPPD) te podaci o stjecatelju primitka/osiguraniku kojemu je na izvornom izvješću bio unesen pogrešan OIB. Dopuna obrasca znači knjiženje nadopunjenih podataka sa datumom valute izvornog obrazac te će, ukoliko danom podnošenja izvornog obrasca nije izvršena uplata za obveze koje se nadopunjuju već je uplata izvršena kasnije, doći do obračuna zakonske zatezne kamate koja se računa od dana kada je uplata trebala biti izvršena (na dan podnošenja izvornog obrasca) do dana plaćanja. 
napomena: Provjeriti sa Zoricom

5. Kako se radi dopuna obrasca JOPPD?

Dopuna Obrasca JOPPD s oznakom vrste izvješća 3 obavlja se na slijedeći način:
1. na stranici A:
1.1. pod I. upisuje se istovjetna oznaka izvješća Obrasca JOPPD kao i u izvornom izvješću,
1.2. pod II. upisuje se oznaka 3,
1.3. pod III. upisuju se podaci koji su istovjetni podacima upisanim na izvornom izvješću,
1.4. pod IV.1. upisuje se broj osoba (pojedinih OIB-a sa stranice B nadopunjujućeg obrasca) za koje se dopunjuju podaci,
1.5. pod IV.2. upisuje se zadnji broj retka na popisu pojedinačnih obračuna sa stranice B Obrasca JOPPD kojim se obavlja dopuna,
1.6. pod V., VI. i VII. upisuje se zbroj stupaca sa stranice B prema pravilima koji vrijede kao i kod formiranja izvornog obrasca na stranici B.
2. na stranici B:
2.1. pod I. i II. upisuju se podaci koji su istovjetni podacima upisanim na izvornom izvješću, pod III. unosi se oznaka 3, a pod IV. obvezno se upisuje redni broj stranice (npr. ukoliko je samo jedna stranica B upisuje se 1/1),
2.2. pod 1. upisuje se slijedeći slobodni redni broj sa izvornog izvješća,
2.3. pod ostalim podacima upisuju se podaci za one stjecatelje primitka/osiguranike čiji podaci nisu bili iskazani na izvornom izvješću.

6. Koji se podaci ne mogu mijenjati na Obrascu JOPPD?
Podaci o iznosu obračunanog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje ne smiju se mijenjati na niži iznos od iznosa iskazanoga na izvornom Obrascu JOPPD ukoliko je osobni račun u obveznom mirovinskom fondu zatvoren.

7. Kako se postupa ukoliko je na Obrascu JOPPD upisan pogrešan OIB podnositelja i/ili OIB-u obveznika plaćanja?  

Ako je na već podnijetom Obrascu JOPPD pogrešno upisan podatak o OIB-u podnositelja i/ili OIB-u obveznika plaćanja, podnosi se Obrazac JOPPD s oznakom vrste izvješća 2 pod pogrešnim OIB-om s istom oznakom izvornog Obrasca, pod III. i IV. stranice A upisuju se istovjetni podaci kao i na izvornom obrascu, pod V., VI. i VII. stranice A ne upisuje se ništa, a na stranici B upisuju se podaci koji su istovjetni podacima upisanim na izvornom Obrascu JOPPD, osim podataka od 11. do 17. koji se popunjavaju s nulama (oznakom 0 ili iznosom 0,00). Nakon toga podnosi se Obrazac JOPPD s istom oznakom izvješća koje je podneseno pod pogrešnim OIB-om,  ispravnim OIB-om  podnositelja i svim ostalim podacima.

8. Kako ispraviti Obrazac JOPPD ukoliko je podnesen pod pogrešnim OIB-om podnositelja i/ili OIB-u obveznika plaćanja a za ispravni OIB je već podneseno drugi Obrazac s istom oznakom izvješća?

Ukoliko je već podneseno izvješće pod ispravnim OIB-om s istom oznakom izvješća podaci koji su bili iskazani pod pogrešnim OIB-om podnositelja i/ili OIB-om obveznika plaćanja nadopunit će se na već podneseni Obrazac JOPPD putem Obrasca JOPPD s oznakom vrste izvješća 3. 

9.  Kako postupiti ukoliko je na Obrascu JOPPD upisan pogrešan OIB primatelja?
Ako je za nekog stjecatelja primitka/osiguranika na izvornom obrascu bio unesen pogrešan OIB, podnosi se:
- Obrazac JOPPD s oznakom vrste izvješća 2 na kojem se upisuju podaci na stranici B istovjetni podacima s izvornog obrasca za tog stjecatelja primitka/osiguranika, a podaci od 11. do 17. popunjavaju se s nulama (oznakom 0 ili iznosom 0,00). 
- dopuna izvornog Obrasca JOPPD s oznakom vrste izvješća 3 s upisanim točnim OIB-om tog stjecatelja primitka/osiguranika i svim ostalim podacima za tog stjecatelja primitka/osiguranika koji su trebali biti iskazani na izvornom obrascu.
10. Kako postupiti ukoliko je potrebno za određenog stjecatelja u potpunosti brisati podatke sa B strane?

Ako se za nekog stjecatelja primitka/osiguranika u cijelosti brišu podaci iz izvornog Obrasca JOPPD, tada se za njega u ispravljenom obrascu JOPPD s oznakom vrste izvješća 2 upisuju podaci na stranici B istovjetni podacima s izvornog obrasca, a podaci od 11. do 17. popunjavaju se s nulama (oznakom 0 ili iznosom 0,00).