PRAVILA VEZANA UZ ISPRAVKE I NADOPUNE OBRASCA JOPPD?

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Podaci iskazani na stranici A ne mogu se mijenjati bez promjena na stranici B (iz razloga što je stranica A zbroj pojedinačnih redaka stranice B), a ispravljanje podataka iskazanih na stranici B obavlja se na sljedeći način:
podnosi se novi Obrazac JOPPD koji mora sadržavati sljedeće podatke:
1. na stranici A:
1.1. pod I. upisuje se istovjetna oznaka izvješća Obrasca JOPPD kao i u izvornom Obrascu JOPPD,
1.2. pod II. upisuje se oznaka 2,
1.3. pod III. upisuju se podaci koji su istovjetni podacima upisanim na izvornom Obrascu JOPPD,
1.4. pod IV.1. upisuje se broj osoba za koje se mijenjaju podaci (broj pojedinačnih OIB-a na stranici B Obrasca JOPPD kojim se radi ispravak),
1.5. pod IV.2. upisuje se zadnji broj retka na popisu pojedinačnih obračuna sa stranice B Obrasca JOPPD kojim se obavlja ispravak,
1.6. pod V., VI. i VII. upisuje se zbroj stupaca sa stranice B obrasca kojim se obavlja ispravak, prema pravilima koji vrijede kao i kod formiranja izvornog obrasca,
2. na stranici B:
2.1. pod I., II., te od 1. do 10.2. obvezno se upisuju podaci koji su istovjetni podacima upisanim na izvornom Obrascu JOPPD,
2.2. pod III. unosi se oznaka 2,
2.3. pod IV. obvezno se upisuje redni broj stranice (npr. ukoliko je samo jedna stranica B upisuje se 1/1),
 2.4. pod ostalim podacima (od 11. do 17.) popunjavaju se svi ostali stupci odgovarajućeg retka koji se mijenja, prema pravilima koji vrijede kao i kod formiranja izvornog obrasca, ovisno o vrsti obračuna i to sa svim podacima koji su trebali biti upisani na izvornom izvješću da nisu nastupile okolnosti zbog kojih se ispravak obavlja,
 2.5. ukoliko se radi ispravak kojima su vrijednosti u kolonama 11. – 17. nule (0 ili 0,00), tada i vrijednost u polju 10 (sati rada ) mora biti 0.
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Ne. Odbijanje zaprimanja izvornog Obrasca JOPPD uslijed logičkih, matematičkih i formalnih nedostataka ne smatra se razlogom za podnošenje ispravka izvornog Obrasca JOPPD, već je potrebno ponovno dostaviti izvorno izvješće  i to u roku od 24 sata:
- od trenutka kada je obveznik, putem sustava ePorezna kao i putem elektroničke pošte koju je naveo na A strani Obrasca JOPPD obaviješten da je podnijeti Obrazac pogrešan,
- od trenutka kada ga je nadležna ispostava obavijestila da je podnijeti Obrazac pogrešan (u slučaju dostave Obrasca JOPPD u papirnatim obliku).
Ponovno dostavljeno izvorno izvješće biti će zaprimljeno tek ako zadovolji sve propisane uvjete.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Kada se ispravljeno izvješće podnosi radi ispravka (zamjene) podataka o općim podacima (OIB, ime i prezime) za dva ili više stjecatelja primitka/osiguranika odnosno kada se ispravak podnosi zbog zamjene podatka o dva ili više primitka i/ili osnovice za obračun doprinosa za istog stjecatelja primitka/osiguranika:
- ukoliko se radi o istoj vrsti primitka (istoj kombinacije oznaka 6.1. i 6.2.) - redni broj i opći podaci o stjecatelju primitka/osiguraniku moraju biti istovjetni izvornom izvješću (podaci od 1. do 10.2 ), a pod ostalim podacima (od 11. do 17.)  upisuju se ispravljeni podaci prema pripadnosti svakom od stjecatelja primitka/osiguranika. Ova promjena na knjigovodstvenoj kartici poreznog obveznika vidjet će se kao storno zaduženja i ponovno zaduženje za isti iznos iz razloga što ovaj ispravak ne utječe na financijski rezultat (zbroj i redoslijed svih redaka sa stranice A Obrasca JOPPD ostaje isti).
- ukoliko se radi o različitim vrstama primitaka (različitoj kombinaciji oznaka 6.1. i 6.2.) – potrebno je prvo Obrascem JOPPD s oznakom 2 „nulirati“ redak (prema pravilima o ispravku), te nakon toga Obrascem s oznakom 3 nadopuniti izvorni Obrazac JOPPD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Dopunom Obrasca JOPPD s oznakom vrste izvješća 3 mogu se nadopunjavati podaci o stjecateljima primitka/osiguranicima koji nisu bili iskazani na izvornom izvješću iako je za iste danom podnošenja izvornog izvješća nastupila obveza izvješćivanja (npr. plaća je isplaćena ali iz nekog razloga obračun za radnika nije bio prikazan na izvornom Obrascu JOPPD), podaci o stjecatelju primitka/osiguraniku kojemu je na izvornom izvješću bio unesen pogrešan OIB, kao i ispravni podaci vezani uz ispravak podataka na stranici B izvornog obrasca (kao „kontrastavka nuliranja“ retka izvornog Obrasca JOPPD Obrascem JOPPD s oznakom 2 – ispravkom). Dopuna obrasca znači knjiženje nadopunjenih podataka s datumom valute izvornog obrazac te će, ukoliko danom podnošenja izvornog obrasca nije izvršena uplata za obveze koje se nadopunjuju već je uplata izvršena kasnije, doći do obračuna zakonske zatezne kamate koja se računa od dana kada je uplata trebala biti izvršena (na dan podnošenja izvornog obrasca) do dana plaćanja. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Dopuna Obrasca JOPPD s oznakom vrste izvješća 3 obavlja se na slijedeći način:
1. na stranici A:
1.1. pod I. upisuje se istovjetna oznaka izvješća Obrasca JOPPD kao i u izvornom izvješću,
1.2. pod II. upisuje se oznaka 3,
1.3. pod III. upisuju se podaci koji su istovjetni podacima upisanim na izvornom izvješću,
1.4. pod IV.1. upisuje se broj osoba (pojedinih OIB-a sa stranice B nadopunjujućeg obrasca) za koje se dopunjuju podaci,
1.5. pod IV.2. upisuje se zadnji broj retka na popisu pojedinačnih obračuna sa stranice B Obrasca JOPPD kojim se obavlja dopuna,
1.6. pod V., VI. i VII. upisuje se zbroj stupaca sa stranice B prema pravilima koji vrijede kao i kod formiranja izvornog obrasca na stranici B.
2. na stranici B:
2.1. pod I. i II. upisuju se podaci koji su istovjetni podacima upisanim na izvornom izvješću, pod III. unosi se oznaka 3, a pod IV. obvezno se upisuje redni broj stranice (npr. ukoliko je samo jedna stranica B upisuje se 1/1),
2.2. pod 1. upisuje se slijedeći slobodni redni broj sa izvornog izvješća,
2.3. pod ostalim podacima upisuju se podaci za one stjecatelje primitka/osiguranike čiji podaci nisu bili iskazani na izvornom izvješću. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Podaci o iznosu obračunanog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje ne smiju se mijenjati na niži iznos od iznosa iskazanoga na izvornom Obrascu JOPPD ukoliko je osobni račun u obveznom mirovinskom fondu zatvoren.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Ako je na već podnijetom Obrascu JOPPD pogrešno upisan podatak o OIB-u podnositelja i/ili OIB-u obveznika plaćanja, podnosi se Obrazac JOPPD s oznakom vrste izvješća 2 pod pogrešnim OIB-om s istom oznakom izvornog Obrasca, pod III. i IV. stranice A upisuju se istovjetni podaci kao i na izvornom obrascu, pod V., VI. i VII. stranice A ne upisuje se ništa, a na stranici B upisuju se podaci koji su istovjetni podacima upisanim na izvornom Obrascu JOPPD, osim podataka pod 10., te od 11. do 17. koji se popunjavaju s nulama (oznakom 0 ili iznosom 0,00). Nakon toga podnosi se Obrazac JOPPD s istom oznakom izvješća koje je podneseno pod pogrešnim OIB-om,  ispravnim OIB-om  podnositelja i svim ostalim podacima.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Ukoliko je već podneseno izvješće pod ispravnim OIB-om s istom oznakom izvješća podaci koji su bili iskazani pod pogrešnim OIB-om podnositelja i/ili OIB-om obveznika plaćanja nadopunit će se na već podneseni Obrazac JOPPD putem Obrasca JOPPD s oznakom vrste izvješća 3. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Ako je za nekog stjecatelja primitka/osiguranika na izvornom obrascu bio unesen pogrešan OIB, podnosi se:
- Obrazac JOPPD s oznakom vrste izvješća 2 na kojem se upisuju podaci na stranici B istovjetni podacima s izvornog obrasca za tog stjecatelja primitka/osiguranika, a podaci pod 10., te od 11. do 17. popunjavaju se s nulama (oznakom 0 ili iznosom 0,00). 
- dopuna izvornog Obrasca JOPPD s oznakom vrste izvješća 3 s upisanim točnim OIB-om tog stjecatelja primitka/osiguranika i svim ostalim podacima za tog stjecatelja primitka/osiguranika koji su trebali biti iskazani na izvornom obrascu.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Ako se za nekog stjecatelja primitka/osiguranika u cijelosti brišu podaci iz izvornog Obrasca JOPPD, tada se za njega u ispravljenom obrascu JOPPD s oznakom vrste izvješća 2 upisuju podaci na stranici B istovjetni podacima s izvornog obrasca, a podaci pod 10. i od 11. do 17. popunjavaju se s nulama (oznakom 0 ili iznosom 0,00).