07.02.2014
Obavijest obveznicima doprinosa koji obavljaju samostalnu djelatnost a od te djelatnosti utvrđuju porez na dobit a vezano uz obvezu doprinosa za zapošljavanje

​Temeljem navedene obveze osiguranja, sukladno članku 12. stavku 1. točci 3. Zakona o Poreznoj Upravi (Narodne novine, broj 143/13) Ministarstvo financija, Porezna uprava, Središnji ured, do donošenja provedbenih propisa, zbog ujednačene, pravilne, pravodobne i učinkovite primjene propisa donijelo je  Uputu o postupanju KLASA: 410-01/14-01/405, URBROJ: 513-07-21-01/14-01 od  4. veljače 2014. kojom je propisano slijedeće:

- osiguranici po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti obrta i trgovca pojedinca, slobodnog zanimanja, sportaša, poljoprivrede i šumarstva te ostalih samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti utvrđuje dobit dužni su, kao obvezno osigurane osobe za slučaj nezaposlenosti obračunavati i obustaviti iznos doprinosa za zapošljavanje po stopi propisanoj člankom 16. stavkom 1. Zakona o doprinosima ('Narodne novine' br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12 i 148/13), prema osnovici propisanoj člankom 82. Zakona o doprinosa te obračunanu obvezu prikazati na Obrascu JOPPD i to na strani A Obrasca JOPPD pod novo polje VI.4.3. a na strani B Obrasca JOPPD pod polje 12.5. u rokovima propisanim člancima 83. i  84. Zakona o doprinosima.
- obračunani iznos doprinosa osiguranici su dužni uplatiti u korist računa broj HR1210010051863000160 - Državni proračun Republike Hrvatske, uz obveznu naznaku modela „HR68“ te u polje „poziv na broj primatelja“ upisuju kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa ( 4 znamenke uključujući kontrolni broj ) - vrsta prihoda 8788 (doprinos za zapošljavanje temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći, kao podatak drugi OIB obveznika plaćanja te kao podatak treći oznaku izvješća JOPPD prema kojem se vrši uplata ( 5 znamenaka).  

Obveznici doprinosa biti će putem stranica Porezne uprave/Regosa izvješteni o tome kada će biti dostupna izmijenjena XML shema  i mogućnost slanja Obrasca JOPPD za navedenu skupinu osiguranika s nadopunjenom stranicom A Obrasca JOPPD.
 
Ukoliko su osiguranici u razdoblju od 1. siječnja 2014. pa do otvaranja uplatnog računa 8788 uplatili obračunani iznos doprinosa za zapošljavanje za svoje osobno osiguranje na uplatni račun 8753 (doprinos za zapošljavanje temeljem radnog odnosa) ili na neki drugi uplatni račun dužni su podnijeti pisani zahtjev za preknjiženje sredstava nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu obveznika doprinosa, a ukoliko su podnijeli Obrazac JOPPD za svoje osobno osiguranje koji se odnosi na mjesec siječanj 2014. i nadalje a nisu prikazali obvezu predmetnog doprinosa dužni su podnijeti ispravak Obrasca JOPPD s ispravnim zaduženje.

Uputa o postupanju - doprinos za zapošljavanje


Povratak na prethodnu stranicu