03.01.2014
Obavijest podnositeljima obrasca JOPPD

​Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama, broj 160/13 objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, koji se usklađuje s Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (objavljeni u Narodnim novinama, broj 125/13 i 148/13). Posebno ističemo da su, između ostalog, izmjene i dopune Pravilnika vezane i uz Obrazac JOPPD, i to:

 
1. tehničke izmjene/pojašnjenja u samom tekstu Pravilnika kao što su:
 
- da se isplate nerezidenata označavaju prema državi njihove rezidentnosti – šifarnik država možete pronaći ovdje,
 
- prošireno je izvješćivanje kod rada na pola radnog vremena i na rad s pola radnog vremena kada radnik pola radnog vremena radi, a drugu polovicu radnog vremena je na redovnom bolovanju,
 
- pojašnjeni su postupci izvješćivanja u slučajevima kada radnik tijekom istog mjeseca kod poslodavca obavlja poslove za koje se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem na način da ukoliko radnik tijekom mjeseca više puta mijenja radno mjesto za koje je predviđen staž s povećanim trajanjem u jednom retku upisuje se ukupna plaća, osnovica i iznos doprinosa, porez i prirez kao i radni sati koji su  ostvareni na radnom mjestu za koje nije predviđen staž s povećanim trajanjem a u drugom retku ukupna plaća, osnovica i iznos doprinosa, porez i prirez kao i radni sati koji su  ostvareni na radnom mjestu za koje je predviđen staž s povećanim trajanjem – razdoblje u oba slučaja je puni mjesec u osiguranju,
 
- omogućeno je iskazivanje oporezivog i neoporezivog dijela u više redaka, pod uvjetom da su isplate izvršene istog dana iskazane na istom Obrascu JOPPD,
 
- propisan je rok za izvješćivanje o neoporezivim primicima vezanim uz isplaćene premije osiguranja, te je propisano da se ne izvješćuje o prigodnim isplatama od strane sindikata (za potpore dane iz sredstava sindikalne članarine za blagdane i sindikalne sportske igre),
 
-  propisano je da se do 31.12.2014. neće iskazivati primici odnosno naknade troškova za službena putovanja u svezi prijevoza i noćenja, ako računi o tim obavljenim uslugama glase na isplatitelja i plaćaju se izravno s računa isplatitelja.
 
2. izmjene vezane uz priloge Obrasca JOPPD, i to:
 
u prilogu 1. dodane su šifre za:
 
- poslodavce u stečaju kada Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavaca izravno isplaćuje radniku tri zadnje plaće umjesto poslodavca koji je brisan iz sudskog registra u postupku stečaja,
 
- osiguranike po osnovi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici Europske unije u slučaju kada preuzmu obvezu doprinosa od poslodavca,
 
- poslodavce u slučaju kada druga osoba umjesto toga poslodavca isplaćuje plaću (ovim se rješava problem izvješćivanja kod spajanja/pripajanja dva ili više poslovnih subjekata za zadnji mjesec u osiguranju kod poslodavca koji prestaje postojati).
 
u prilogu 3. dodane su šifre za:
 
- ostale primitke koji se odnose na oporezive otpremnine i bonuse menadžerima,
- obračun doprinosa primjenom najniže osnovice za obračun doprinosa kada poslodavac nema obvezu isplatu plaće, te prikazivanje dana u osiguranju kada uopće ne postoji obveza obračuna doprinosa (npr. prikazivanje bolovanja na teret HZZO-a kada doznaka glasi od ponedjeljka 3. u mjesecu, a bolovanje se odnosi na puni fond radnih sati za cijeli mjesec na način da će se u prvi redak upisati razdoblje puni mjesec i oznaka da nema obveze isplate te sve ostalo 0,00 odnosno 0 a u drugi redak oznaka bolovanja i razdoblje od npr. 3. do zadnjeg dana u mjesecu), 
 
- analitičko praćenje ostalih direktorskih naknada radi izvješćivanja ostalih članica Europske unije,
 
- obvezu poreza na dohodak osobama koji sukladno Uredbi o koordinaciji socijalnog osiguranja ostaju u osiguranju druge članice Europske unije.
 
u prilogu 4. dodane su:
 
- posebne šifre za naknadu bolovanja i refundaciju naknade bolovanja (šifra 12 i 40)
 
-  analitički su određeni neoporezivi primici koji se odnose na primitke koji ne podliježu oporezivanju u Republici Hrvatskoj zbog primjene međudržavnih ugovora o sprječavanju dvostrukog oporezivanja,
 
u prilogu 5. dodano je:
 
- obračunska plaćanja kao način isplate.
 
   

Povratak na prethodnu stranicu