10.01.2017
Umanjenje predujma poreza na dohodak poreznim obveznicima (radnicima) koji imaju prebivalište i borave na području JLS razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti i na području Grada Vukovara

​Sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak od 1. siječnja 2017. poslodavci pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada utvrđeni predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada (plaće)  poreznim obveznicima (radnicima) koji imaju prebivalište i borave na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara umanjuju za 50%.

Ovim putem podsjećamo da se osobni odbitak iz članka 14. Zakona, pripadnost općini/gradu i ostali podaci bitni za utvrđivanje predujma poreza na dohodak, odnosno poreza na dohodak od nesamostalnog rada (uključujući i pripadnost  jedinici lokalne samouprave razvrstane u I. skupinu po stupnju razvijenosti  odnosno pripadnosti području Grada Vukovara) priznaje se i utvrđuje isključivo na temelju porezne kartice koju za radnika, umirovljenika i fizičku osobu koja ostvaruje primitke iz članka 21. Zakona o porezu na dohodak imaju poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće i mirovine ili sam porezni obveznik.


Temeljem navedenoga umanjenje predujma poreza na dohodak moguće je provesti isključivo ako su zadovoljeni kumulativno dva uvjeta:


1. da je na poreznoj kartici upisana oznaka grada/općine koja je prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13) razvrstana u  I. skupinu po stupnju razvijenosti, a to su:

Babina Greda, Biskupija, Cetingrad, Civljane, Čađavica, Dežanovac, Donji Kukuruzari, Donji Lapac, Drenovci, Drenje, Dvor, Đulovac, Gornji Bogićevci, Gradina, Gundinci, Gunja, Hrvatska Dubica, Jagodnjak, Kapela, Kistanje, Kloštar Podravski, Krnjak, Levanjska Varoš, Lokvičići, Markušica, Mikleuš, Nova Bukovica, Nova Rača, Okučani, Plaški, Podgorač, Podravska Moslavina, Rovišće, Sopje, Staro Petrovo Selo, Sunja, Šodolovci, Špišić Bukovica, Štefanje, Štitar, Trnava, Voćin, Vojnić, Vrbje, Vrginmost, Vrhovine i Zrinski Topolovac

Ili je upisana oznaka Grada Vukovara


2. da je pod  oznakom za prebivalište i boravak radnika i osobe koja ostvaruje primitke (plaću) iz članka 21. Zakona odnosno umirovljenika ili korisnika obiteljske mirovine na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave i području Grada Vukovara upisana oznaka  „P.1.“.


Ako nisu kumulativno zadovoljena oba gore navedena uvjeta poslodavac NE MOŽE umanjiti obračunati predujma poreza na dohodak za 50%. 

Ako je upisana oznaka  „P.1.“, a radi se nekoj drugoj općini/gradu koja nije navedena u ovoj obavijesti ili je upisana oznaka  „P.2.“, a radi se području Grada Vukovara potrebno je uručiti takve porezne kartice radnicima, te ih uputiti u nadležnu ispostavu Porezne uprave prema prebivalištu/uobičajenom boravištu radnika radi usklađenja podataka na poreznoj kartici.

Ako radnik ima upisanu navedenu oznaku grada/općine i u istoj boravi ali nema upisanu oznaku  „P.1.“, također je potrebno radniku uručiti poreznu karticu i  uputiti ga u nadležnu ispostavu Porezne uprave prema prebivalištu/uobičajenom boravištu radnika radi usklađenja podataka na poreznoj kartici.Povratak na prethodnu stranicu