7. Primici nerezidenta od najamnine/zakupnine nekretnina i pokretnina 

 

Po osnovi primitaka nerezidenta od najamnine/zakupnine nekretnina i pokretnina u Republici Hrvatskoj obračunava se i plaća:

a) Porez na dohodak od imovine – plaća nerezident fizička osoba kad u Republici Hrvatskoj daje u najam ili zakup nekretninu i pokretninu u svojem vlasništvu,

b) Porez na dohodak od imovine, a dohodak od imovine se utvrđuje na temelju podataka iz poslovnih knjiga – plaća nerezident fizička osoba kad u Republici Hrvatskoj daje u najam ili zakup nekretninu i pokretninu u svojem vlasništvu, a porez na dohodak utvrđuju na temelju podataka iz poslovnih knjiga.

Prema odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, ako drugačije nije uređeno međunarodnim ugovorom koji je na snazi u Republici Hrvatskoj, državljani država članica Europske unije i Europskoga ekonomskog prostora od 01.07.2013., odnosno od dana pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije plaćaju porez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova u tuzemstvu, osim na način propisan člankom 72. stavkom 4. Pravilnika o porezu na dohodak i na način propisan za paušalno oporezivanje uz ispunjavanje ostalih uvjeta.

Ako je u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i države čiji je rezident primjenjuju se odredbe iz tog ugovora.

c) Porez na dodanu vrijednost (PDV) – obračunava i plaća tuzemni  poduzetnik za uslugu koju mu je obavio nerezident,

d) Obvezne doprinoseobveza doprinosa za obvezna osiguranja po toj osnovi postoji samo kad se prema primicima nerezidenta od najamnine/zakupnine nekretnina i pokretnina dohodak utvrđuje na način što je propisan za samostalne djelatnosti, a na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga. Ako je u primjeni međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju što ga je Republika Hrvatska sklopila s državom rezidentnosti nerezidenta primjenjuju se odredbe iz međudržavnog ugovora.