6. Primici nerezidenta po osnovi drugog dohotka

 

Drugi dohodak je razlika između svakoga pojedinačnog primitka što se ne smatra primitkom od nesamostalnog rada (plaće i mirovine), od samostalne djelatnosti (obrt i s obrtom izjednačenih djelatnosti, od slobodnih zanimanja i od poljoprivrede i šumarstva), od imovine i imovinskih prava, od kapitala i od osiguranja i propisanih izdataka. 

Po osnovi primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak nerezidenta u Republici Hrvatskoj obračunava se i plaća:

a) Porez na dohodak od drugog dohotka - obračunava, obustavlja i plaća isplatitelj primitka nerezidentu prilikom svake isplate primitka po osnovi drugog dohotka. Ako je u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i države čiji je rezident primjenjuju se odredbe iz tog ugovora,

b) Porez na dodanu vrijednost (PDV-a) - obračunava i plaća tuzemni poduzetnik isplatitelj primitka nerezidentu za isporuke oporezive u tuzemstvu,

c) Obvezne doprinose - obračunavaju i plaćaju isplatitelji primitaka nerezidentima po osnovi drugog dohotka. Kad je u primjeni ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i države čiji je rezident primjenjuju se odredbe iz tog ugovora, pod uvjetom da u državi čiji je rezidenti ima uređen status u obveznom osiguranju.