5. Primici nerezidenta od osiguranja

 

Po osnovi primitaka od osiguranja nerezidenata u Republici Hrvatskoj obračunava se i plaća porez na dohodak od osiguranja. Kad se primjenjuje  ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i države čiji je rezident primatelj naknade i ako je primatelj naknade ujedno fizička osoba stvarni korisnik te naknade primijenit će se odredbe iz ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Dohodak od osiguranja čine:

a) Primici u visini od 1. srpnja 2001. do 30. lipnja 2010. godine uplaćenih i porezno priznatih premija životnog osiguranja s obilježjem štednje i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja (ako je nerezident u tom razdoblju bio rezident Republike Hrvatske, a uplaćene premije osiguranja bile su mu kao tijekom poreznog razdoblja priznate kao porezni izdatak). U slučaju otkupa polica životnog i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja ili prestanka osiguranja dohotkom se smatra iznos primitka ako je manji od uplaćenih premija osiguranja, Pripisana dobit, odnosno prinos i poticajna sredstva po posebnim propisima ne smatraju se primitkom.

b) Primici u visini od 1. srpnja 2010. godine uplaćenih premija dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja, a te su premije oslobođene od plaćanja poreza na dohodak, te su poslodavcu ili osobno poreznom obvezniku koji obavlja samostalnu djelatnost, a dohodak utvrđuje na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga, porezno priznati rashod, odnosno izdatak.