4. Primici nerezidenta od kapitala

 

Po osnovi primitaka nerezidenta od kapitala u Republici Hrvatskoj obračunava se i plaća porez na dohodak od kapitala.  

Dohodak od kapitala čine:

a)    Primici po osnovi kamata (obračunatih od 1. siječnja 2015.):
-          na kunsku i deviznu štednju (po viđenju, oročenu ili rentnu štednju, uključujući i prinos, nagradu, premiju i svaku drugu naknadu ostvarenu iznad visine uloženih sredstava),
-          primici od kamata po vrijednosnim papirima,
-          primici od kamata po osnovi danih zajmova uključivo i primitke što su ostvareni preko banaka po komisionim kreditima,
-          primici ostvareni na temelju podjele prihoda investicijskog fonda u obliku kamata, ako se ne oporezuju kao udjeli u dobiti na temelju podjele dobiti ili prihoda investicijskog fonda, 
b)    Primici od izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja,
 
c)    Primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu što se isplaćuju tuzemnim i inozemnim fizičkim osobama,
 
d)    Primici od udjela u dobiti ostvareni dodjelom ili opcijskom kupnjom vlastitih dionica.
 
 

Porez na dohodak od kapitala ne plaća se na:

a) primitke od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu ostvareni u okviru ESOP programa, odnosno po osnovi radničkog dioničarstva radničkog dioničarstva ili su ostvareni od ulaganja Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te su namijenjeni i dijele se članovima tog fonda i ako su dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva,

b) zatezne kamate,

c) naplaćene kamate po sudskim rješenjima i rješenjima tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave,

d) kamate na pozitivno stanje na žiroračunu, tekućem i deviznom računu koje su ostvarene od banaka, štedionica i drugih financijskih institucija i to najviše u visini koju ti isplatitelji plaćaju za pologe po viđenju. Navedeno izuzeće se primjenjuje ako je kamata za pologe po viđenju manja od najmanje kamate za oročenu štednju, odnosno ako iznosi najviše do 0,5% godišnje,

e) primitke od kamata ostvarenih ulaganjem u obveznice, neovisno o izdavatelju i vrsti obveznica,

f) primitke po osnovi prinosa na životno osiguranje s obilježjem štednje (isplaćena naknada iznad uplaćenih premija osiguranja) i prinosa po osnovi dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.

Tuzemni isplatitelji koji isplaćuju primitke nerezidentima koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u državama s kojima Republika Hrvatska primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (rezidenti država ugovornica) obvezni su prilikom isplate obračunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak u skladu s odredbama ugovora ako su im rezidenti država ugovornica do trenutka isplate dohotka dostavili popunjene odgovarajuće obrasce.