1. Po osnovi plaća što su nerezidentima isplaćene u Republici Hrvatskoj na osnovi radnog odnosa obračunava se i plaća

 

a) Porez na dohodak od nesamostalnog rada iz plaće po osnovi radnog odnosa

Poslodavac je obvezan za zaposlenog radnika obračunavati, obustavljati i plaćati predujam poreza na dohodak iz primitka od nesamostalnog rada (plaće), a ako je u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i države čiji je rezident primjenjuju se odredbe iz tog ugovora.

NAPOMENA: Fizičke osobe koje su  rezidenti država članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, osim Republike Hrvatske i u Republici Hrvatskoj ostvare dohodak, mogu u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave koristiti i osobni za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, uz uvjet da vjerodostojnim ispravama dokažu da navedeni dohodak ostvaren u Republici Hrvatskoj čini najmanje 90% njezina ukupnog (svjetskog) dohotka ostvarenog u poreznom razdoblju i da je isti izuzet ili oslobođen oporezivanja u državi članici čiji je rezident.

b) Obvezni doprinosi po osnovi radnog odnosa

Poslodavac ima obvezu za zaposlenog radnika nerezidenta obračunavati, obustavljati i plaćati obvezne doprinose. Kad nerezident obavlja poslove u Republici Hrvatskoj za poslodavca  sa sjedištem u inozemstvu koji nema registriranu poslovnu jedinicu u tuzemstvu tada ima obvezu prijaviti se na obvezna osiguranja u Republici Hrvatskoj. Obvezu doprinosa utvrđuje rješenjem Porezna uprava, a na osnovi podataka o početku osiguranja zaprimljenih od HZMO i HZZO.

Kad je u primjeni ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i države čiji je rezident primjenjuju se odredbe iz tog ugovora, pod uvjetom da nerezident ima uređen status o obveznom osiguranju. U slučaju dvojbi za tumačenje međudržavnih ugovora nadležni su HZMO i HZZO.