​​​​​​​​​​​​​​​

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama​

Sukladno članku 13. ZPPI tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja prava na pristup informacijama imenovati službenika za informiranje, kao posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

​S​​lužbenica za informiranje u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi je Jelena Marković.

Odluka o izmjeni Odluke o razrješenju i imenovanju službenika za informiranje Ministarstva financija, Porezne uprave i Odluke o imenovanju zamjenika službenika za informiranje Ministarstva financija, Porezne uprave​​

 Odluka o​ ​imenovanju zamjenika službenika za informiranje

Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za informiranje Ministarstva financija, Porezne uprave​


OBRASCI za pristup informacijama:

Obrazac 2 - Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 4 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


Pisani zahtjev za pristup informacijama mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi

 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije

 • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva

 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.


Svoj zahtjev za pristup informacijama, zahtjev za dopunu ili ispravak informacija i zahtjev za ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

 • usmeno ili putem telefona 01 2386 817 (o čemu će se sastaviti službena bilješka)

 • ispunjeni i potpisani obrazac putem pošte na adresu:

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO FINANCIJA

POREZNA UPRAVA – Središnji ured

Boškovićeva 5, 10 000 Zagreb

Za: Službenika za informiranje, SU-Albrechtova 42


Radi lakše i brže komunikacije te navođenja svih potrebnih informacija u zahtjevu preporučamo komunikaciju pisanim putem (putem ispunjenih obrazaca ili elektroničkom poštom).

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe, ali tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije (članak 19. ZPPI).

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Rok za odgovor počinje teći od dana podnošenja (zaprimanja) urednog zahtjeva (članak 20. ZPPI), a može se produžiti za 15 dana, računajući od dana kad je tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji, sukladno članku 22. ZPPI-a.​


​​Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama:


  • ​traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, 

  • objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, 

  • izrade analize ili tumačenja nekog propisa, 

  • stvaranje nove informacije.

Svaki korisnik ima pravo i na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama ZPPI (čl. 27-34.)

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija


Pisani zahtjev za ponovnu uporabu informacija mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi

 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije

 • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva

 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

 • informacije koje želi ponovno upotrijebiti, 

 • oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,

 • svrhu korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna svrha).


Protiv rješenja tijela javne vlasti podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje (članak 25. ZPPI) u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Kad utvrdi da je žalba osnovana, Povjerenik će rješenjem naložiti tijelu javne vlasti da korisniku omogući pristup traženoj informaciji, odnosno da odluči o zahtjevu korisnika te odrediti primjeren rok u kojem je dužno to učiniti.

Protiv rješenja Povjerenika žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske (članak 26. ZPPI).

Povjerenik za informiranje štiti, prati i promiče pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija te obavlja poslove drugostupanjskog tijela u rješavanju žalbi o ostvarivanju prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija.

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 21. studenoga 2018. godine izabrao dr. sc. Zorana Pičuljana za novog Povjerenika za informiranje.

Sve informacije o Povjereniku za informiranje možete naći na internet stranici www.pristupinfo.hr

​Godišnja izvješća Ministarstva financija o provedbi ZPPI-a dostupna su ovdje.​