Osnovne informacije o postupku izdavanja obvezujućih mišljenja prema članku 10. Općeg poreznog zakona

 
  

Obvezujuća mišljenja prema članku 10. Općeg poreznog zakona i Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona mogu se izdati za konkretna pitanja podnositelja zahtjeva koja su značajna za porezni tretman budućih i namjeravanih transakcija, odnosno poslovnih događaja i djelatnosti.

Zahtjev za izdavanje obvezujućeg mišljenja (u daljnjem tekstu: zahtjev) može podnijeti porezni obveznik rezident ili nerezident odnosno njegov porezni savjetnik, fizička ili pravna osoba koja još nije stekla status poreznog obveznika ili još nije izvršila registraciju obavljanja djelatnosti prema posebnim propisima odnosno njezin porezni savjetnik.


Zahtjev za izdavanjem obvezujućeg mišljenja podnosi se u pisanom obliku i može sadržavati više pitanja, ali se sva moraju odnositi na ista konkretna područja primjene.

Zahtjev se podnosi pisanim putem na službenu elektroničku adresu obvezujuca.misljenja@porezna-uprava.hr ili putem nadležne ispostave Porezne uprave ili Ureda za velike porezne obveznike.


Zahtjev osobito sadržava:

1. ime i prezime/naziv podnositelja zahtjeva, osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) ili porezni broj, broj putovnice ukoliko podnositelju sukladno posebnom zakonu nije dodijeljen OIB, PDV ID broj poreznog obveznika ukoliko ga posjeduje
2. podatke o poreznom savjetniku koji je od strane poreznog obveznika uključen u postupak izdavanja obvezujućeg mišljenja, OIB, broj odobrenja za rad poreznog savjetnika
3. detaljan opis planiranih (namjeravanih) poslovnih transakcija te poslovne i financijske posljedice transakcije, poslovnog događaja ili aktivnosti
4. prijedlog odgovora od strane podnositelja zahtjeva ili poreznog savjetnika uz pozivanje na relevantne zakonske odredbe
5. izjavu podnositelja zahtjeva je li u tijeku postupak odlučivanja povodom pravnih lijekova ili sudski postupak koji je vezan za zahtjev za izdavanje obvezujućeg mišljenja u kojem sudjeluje podnositelj zahtjeva kao stranka
6. isprave odnosno dokumentaciju koja se odnosi na zahtjev za izdavanje obvezujućeg mišljenja ili se na nju podnositelj zahtjeva poziva
7. sva obvezujuća mišljenja od nadležnih poreznih tijela drugih država po istom pitanju odnosno je li po istom pitanju postavljen zahtjev za izdavanjem obvezujućeg mišljenja pred poreznim tijelima druge države u odnosu na povezane osobe.


Podnositelj zahtjeva mora prilikom sastavljanja prijedloga odgovora koristiti sve obavezne elemente obvezujućeg mišljenja - postavljena pitanja, odgovor, činjenice i pravnu analizu predstavljenog slučaja odnosno transakcije, poslovnog događaja ili djelatnosti.

Porezna uprava može podnositelju zahtjeva ili njegovom poreznom savjetniku uputiti poziv za održavanjem prethodnog razgovora najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.


Porezna uprava izdaje obvezujuće mišljenje u roku od 90 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva.

Obvezujuće mišljenje ima obvezujući učinak za Poreznu upravu i važeće je od dana dostave podnositelju zahtjeva.

Obvezujuće mišljenje prestaje važiti ako:

1. se isto temelji na odredbama propisa koje su izmijenjene ili su prestale važiti, a temeljem kojih je mišljenje izdano
2. je došlo do promjena okolnosti koje imaju bitan utjecaj na obvezujuće mišljenje
3. se utvrdi da se obvezujuće mišljenje temelji na neistinitim ili nepotpunim podacima.


Troškove izdavanja obvezujućeg mišljenja u cijelosti snosi podnositelj zahtjeva. Pored troška izdavanja obvezujućeg mišljenja porezni obveznik je dužan u cijelosti podmiriti troškove sudskog vještaka, kao i dodatne troškove ukoliko nastanu u postupku izdavanja obvezujućeg mišljenja.


Troškovi izdavanja obvezujućeg mišljenja iznose:
1. 663,61 eura za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod do 398.168,43 eura
2. 929,06 eura za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 398.168,43 eura do 929.059,66 eura
3. 1.327,23 eura za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 929.059,66 eura do 1.327.228,08 eura
4. 1.725,40 eura za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 1.327.228,08 eura do 2.654.456,17 eura
5. 1.990,84 eura za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 2.654.456,17 eura do 9.290.596,59 eura
6. 2.654,46 eura za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 9.290.596,59 eura do 14.599.508,93 eura
7. 3.318,07 eura za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 14.599.508,93 eura do 19.908.421,26 eura
8. 3.981,68 eura za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod veći od 19.908.421,26 eura
9. 663,61 eura za podnositelje zahtjeva koji započinju ili su započeli poslovanje u poreznom razdoblju u kojem se podnosi zahtjev i za porezne obveznike iz članka 6. stavka 3. ovog Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona.


Troškovi izdavanja obvezujućeg mišljenja uplaćuju se, po pozivu Porezne uprave, u korist računa broj HR1210010051863000160 - prihod Porezne uprave od obvezujućih mišljenja, uz obveznu naznaku modela „HR64“ te brojčane oznake (šifre) vrste prihoda 5673-20181 i osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) uplatitelja (podnositelja zahtjeva) u pozivu na broj primatelja.

Uplaćeni troškovi izdavanja obvezujućeg mišljenja prihod su Porezne uprave.

Porezna uprava ne izdaje obvezujuće mišljenje ako:

1. se zahtjev podnositelja ne odnosi na buduće i namjeravane transakcije odnosno poslovne događaje i djelatnosti poreznog obveznika
2. se zahtjev podnositelja odnosi na predmet započetog poreznog nadzora ili predmet sudskog postupka, koji je vezan za zahtjev za izdavanje obvezujućeg mišljenja ili postupka povodom pravnih lijekova u kojem sudjeluje podnositelj zahtjeva kao stranka
3. se zahtjev podnositelja odnosi na općenito ili hipotetsko pitanje
4. iz sadržaja zahtjeva podnositelja proizlazi da nema stvarnu namjeru poduzimanja poslovnih aktivnosti koje su predmet zahtjeva
5. se radi o predmetu zahtjeva o kojem se odlučuje u okviru prava na informiranje, prema posebnom propisu
6. podnositelj zahtjeva nije u roku određenom pozivom iz članka 9. ovog Pravilnika uplatio troškove izdavanja obvezujućeg mišljenja
7. podnositelj zahtjeva nije u roku od osam dana, od dana primitka obavijesti iz članka 16. stavka 3. ovog Pravilnika, dostavio pisanu suglasnost za podmirenje troškova usluge sudskog vještaka i dodatnih troškova
8. podnositelj zahtjeva ne podmiri troškove usluga sudskog vještaka ili dodatne troškove koji nastanu u postupku izdavanja obvezujućeg mišljenja.

​​​