Osnovne informacije o postupku izdavanja obvezujućih mišljenja prema članku 10. Općeg poreznog zakona

 
  

Obvezujuća mišljenja prema članku 10. Općeg poreznog zakona i Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona mogu se izdati za konkretna pitanja podnositelja zahtjeva koja su značajna za porezni tretman budućih i namjeravanih transakcija, odnosno poslovnih događaja i djelatnosti.

 

Prijedlog za održavanjem prethodnog razgovora i popunjeni Upitnik PR-OM​ podnosi se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi (u daljnjem tekstu Porezna uprava), putem posebno određene mail adrese za te svrhe, a glasi obvezujuca.misljenja@porezna-uprava.hr.

 

Porezna uprava obvezna je podnositelju prijedloga za održavanjem prethodnog razgovora ili njegovom opunomoćeniku ili poreznom savjetniku uputiti poziv za održavanjem prethodnog razgovora najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prijedloga.

 

Prethodnim razgovorom usmeno se razjašnjavaju činjenice i okolnosti pitanja koje bi moglo biti predmetom obvezujućeg mišljenja.

 

Iznimno prijedlog za održavanjem prethodnog razgovora može se podnijeti i u pisanom obliku putem nadležne ispostave Porezne uprave ili Ureda za velike porezne obveznike.

 

 

Zahtjev za izdavanjem obvezujućeg mišljenja podnosi se u pisanom obliku. 

Ako je podnositelj zahtjeva zatražio prethodni razgovor, zahtjev se podnosi nakon što je prethodni razgovor obavljen.

Zahtjev može sadržavati više pitanja, ali se sva moraju odnositi na ista konkretna područja primjene.

Zahtjev se podnosi putem nadležne ispostave Porezne uprave ili Ureda za velike porezne obveznike.

Podnositelj zahtjeva obvezan je do podnošenja zahtjeva izvršiti uplatu troškova izdavanja obvezujućeg mišljenja.

 

Zahtjev sadržava:

 

1.   ime i prezime/naziv podnositelja zahtjeva, OIB ili porezni broj, broj putovnice ukoliko podnositelju sukladno posebnom zakonu nije dodijeljen OIB, PDV ID broj poreznog obveznika ukoliko ga posjeduje,

2.    podatke o opunomoćeniku ili poreznom savjetniku koji je od strane poreznog obveznika uključen u postupak izdavanja obvezujućeg mišljenja,    

detaljan opis planiranih (namjeravanih) poslovnih transakcija kao i poslovne i financijske posljedice transakcije, poslovnog događaja ili aktivnosti,

3.    prijedlog odgovora od strane podnositelja zahtjeva uz pozivanje na relevantne zakonske odredbe,

4.   izjavu podnositelja zahtjeva je li u tom predmetu transakcija, poslovni događaj ili aktivnost  već započeta, je li u tijeku postupak odlučivanja povodom pravnih lijekova ili sudski postupak,

5.    isprave odnosno dokumentaciju koja se odnosi na zahtjev za izdavanje obvezujućeg mišljenja ili se na nju podnositelj zahtjeva poziva,

6.   sva obvezujuća mišljenja od nadležnih poreznih tijela drugih država po istom pitanju odnosno je li po istom pitanju postavljen zahtjev za izdavanjem obvezujućeg mišljenja pred poreznim tijelima druge države u odnosu na povezane osobe.

 

Porezna uprava ne donosi obvezujuće mišljenje i obavijestiti će podnositelja zahtjeva pisanim putem ako:

 

1. se zahtjev podnositelja odnosi na predmet započetog poreznog nadzora, predmet sudskog postupka ili postupka povodom pravnih lijekova,

2. se zahtjev podnositelja odnosi na općenito ili hipotetsko pitanje,

3. iz sadržaja zahtjeva podnositelja proizlazi da nema stvarnu namjeru poduzimanja poslovnih aktivnosti koje su predmet zahtjeva,

4. se radi o predmetu zahtjeva o kojem se odlučuje u okviru prava na informiranje, prema posebnom propisu,

5. podnositelj zahtjeva nije do dana podnošenja zahtjeva uplatio troškove izdavanja obvezujućeg mišljenja.

 

Porezna uprava izdaje obvezujuće mišljenje u roku od 60 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva.

Porezna uprava može, obzirom na složenost pitanja, produljiti rok najdulje slijedećih 30 dana.

Iznimno, kada Porezna uprava, s obzirom na složenost pitanja, pri izdavanju obvezujućeg mišljenja mora uključiti i druga tijela (institucije), u tuzemstvu ili u inozemstvu, a u svrhu dobivanja podataka ili informacija bitnih za donošenje obvezujućeg mišljenja, obvezujuće mišljenje može se donijeti nakon isteka  roka 60 + 30 dana. Razlozi produljenja obrazložit će se u obvezujućem mišljenju.

Rok od 90 dana može se produljiti u kojem je slučaju Porezna uprava  obvezna  pisanim putem izvijestiti podnositelja zahtjeva o produljenju roka.

 

Podnositelj zahtjeva mora prilikom sastavljanja prijedloga odgovora koristiti sve obavezne elemente obvezujućeg mišljenja - postavljena pitanja, odgovor, činjenice i pravnu analizu predstavljenog slučaja odnosno transakcije, poslovnog događaja ili djelatnosti.

 

Obvezujuće mišljenje ima obvezujući učinak za Poreznu upravu.  

 

Obvezujuće mišljenje je važeće od dana dostave podnositelju zahtjeva.

 

Obvezujuće mišljenje prestaje važiti ako:

 

1.    se isto temelji na odredbama propisa koje su izmijenjene ili su prestale važiti, a temeljem  kojih je mišljenje izdano,

2.    je došlo do promjena okolnosti koje imaju  bitan utjecaj na obvezujuće mišljenje,

3.    se utvrdi da se obvezujuće mišljenje temelji na neistinitim ili nepotpunim podacima.

 

Troškove izdavanja obvezujućeg mišljenja u cijelosti snosi podnositelj zahtjeva.

Troškovi izdavanja obvezujućeg mišljenja iznose:

 

1.    5.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju  prihod do 3.000.000,00 kuna,

2.    7.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 3.000.000,00 kuna do 7.000.000,00 kuna,

3.    10.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 7.000.000,00 kuna do 10.000.000,00 kuna,

4.    13.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 10.000.000,00 kuna do 20.000.000,00 kuna,

5.    15.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju  prihod od 20.000.000,00 kuna do 70.000.000,00 kuna,

6.    20.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju   prihod od 70.000.000,00 kuna do 110.000.000,00 kuna,

7.    25.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 110.000.000,00 kuna do 150.000.000,00 kuna,

8.    30.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju  prihod veći od 150.000.000,00 kuna,

9.    5.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji započinju ili su započeli poslovanje u poreznom razdoblju u kojem se podnosi zahtjev, za porezne obveznike iz članka 6. stavka 3. ovog Pravilnika te kada se obvezujuće mišljenje traži u odnosu na investicijske projekte iz članka 10. stavka 2. točke 2. Zakona.

 

Troškovi izdavanja obvezujućeg mišljenja uplaćuju se u korist računa broj HR1210010051863000160 - prihod Porezne uprave od obvezujućih mišljenja, uz obveznu naznaku modela „HR64“ te brojčane oznake (šifre) vrste prihoda 5673-20181 i osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) uplatitelja (podnositelja zahtjeva) u pozivu na broj primatelja.

 

Uplaćeni troškovi izdavanja obvezujućeg mišljenja prihod su Porezne uprave. ​​​