​​​​​OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA (GDPR) 

Opća uredba o zaštiti podataka stupila je na snagu 24. svibnja 2016. godine, a primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine. U cijelosti je obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije.

U nastavku, uz Opću uredbu o zaštiti podataka, možete preuzeti Zahtjev za pristup informacijama, te pročitati Izjavu o privatnosti i zaštiti osobnih podataka. 

Porezna uprava kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija zadužena je za primjenu i nadzor primjene poreznih propisa i propisa o prikupljanju doprinosa te drugih javnih davanja. Jedna od najvažnijih zadaća Porezne uprave je naplata poreza i doprinosa kojima se financiraju zajedničke potrebe svih građana.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN RH 48/18), Porezna uprava na svojoj Web stranici objavljuje slijedeću

 

IZJAVU O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 

Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR, punim imenom - Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka regulira zaštitu osobnih podataka građana Europske unije.  

Ministarstvo financija, Porezna uprava, kao tijelo državne uprave, dužna je primjenjivati Opću uredbu o zaštiti podataka te se pridržavati svih načela i pravila propisanih Uredbom. 

Postupanje službenika Ministarstva financija, Porezne uprave temelji se isključivo na važećim propisima Republike Hrvatske.

 

Djelovanje i organizacija Ministarstva financija, Porezne uprave određeno je slijedećim propisima:

 

1. VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA 

Ministarstvo financija,
Porezna uprava,
Boškovićeva 5,
10 000 Zagreb


2. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 

Porezna uprava, kao tijelo javne vlasti koje je voditelj obrade podataka, imenovala je službenika za zaštitu osobnih podataka koji je uključen u sva pitanja u pogledu zaštite osobnih podataka te služi kao kontakt za sva pitanja ispitanika u pogledu zaštite njihovih osobnih podataka.
Službenik za zaštitu osobnih podataka u svom djelovanju obavlja poslove informiranja i savjetovanja voditelja obrade te zaposlenika koji vrše obradu, surađuje s nadzornim tijelom te djeluje kao kontrolna točka prema nadzornom tijelu.

Kontakt podaci:

osobni.podaci@porezna-uprava.hr
​​​

3. KOJE OSOBNE PODATKE I TEMELJEM KOJE OSNOVE POREZNA UPRAVA PRIKUPLJA

U sklopu obavljanja poslova iz djelokruga svog rada Ministarstvo financija, Porezna uprava je temeljem zakona i drugih propisa ovlaštena prikupljati i obrađivati različite kategorije, kao što su: podaci o identitetu poreznih obveznika (ime, prezime, OIB, JMBG, podaci o mjestu prebivališta i boravišta poreznih obveznika, podaci o zaposlenju, podaci o primanjima i isplatiteljima plaće, imovinski podaci…), koji su potrebni za provođenje poreznog postupka.


4. TAJNOST I ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA 

Porezni obveznici mogu očekivati da Porezna uprava:

  • štiti osobne podatke poreznih obveznika i da će se strogo pridržavati zakona u tom pogledu,

  • neće dati podatke trećoj osobi, osim u slučaju kada je to dopušteno zakonom,

  • će tražiti samo one informacije koje su potrebne za provođenje poreznog postupka,

  • će Porezna uprava dozvoliti pristup informacijama samo onim službenicima koji su ovlašteni za provođenje poreznog postupka.


Porezna uprava očekuje da:

  • porezni obveznici poštuju pravo Porezne uprave da prikuplja, objavi i zadrži informacije o poreznim obveznicima, kada je to zakonom dopušteno,

  • porezni obveznici budu otvoreni i kooperativni u svim pitanjima od značaja za obavljanje svojih zadataka.


5. OBAVJEŠĆIVANJE O POVREDI OSOBNIH PODATAKA

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo u roku 72 sata od trenutka saznanja za povredu.
Obavijest o povredi osobnih podataka sadržavat će:


Podatke o razmjerima povrede i obuhvaćenim osobnim podacima
Podatke o možebitnom nastanku štete za poreznog obveznika

Obrazac povrede osobnih podataka


6. PRAVO NA OBAVIJEST

Sukladno članku 15. Opće uredbe ( pravo ispitanika na pristup) porezni obveznik ima pravo od Porezne uprave zatražiti informaciju (Zahtjev​) obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primatelju ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti otkriveni, roku pohrane i iznošenju u treće zemlje. 

Zahtjev je potrebno ispisati s internet stranice Porezne uprave ili podići u pisarnici najbliže ispostave Porezne uprave, čitljivo i cjelovito ispuniti kemijskom olovkom te predati osobno (uz predočenje valjanog osobnog dokumenta sa slikom) u pisarnici najbliže ispostave Porezne uprave. 

Rok za odgovor je 30 dana od dana predaje Zahtjeva, uz mogućnost produljenja roka za još 30 dana u slučaju potrebe.

Porezna uprava će odgovor poreznom obvezniku poslati na adresu elektroničke pošte navedene u Zahtjevu ili porezni obveznik odgovor može preuzeti u pisarnici ispostave Porezne uprave u kojoj je predao Zahtjev po isteku 30 ili 60 dana od datuma predaje Zahtjeva.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Porezna uprava je dužna odgovoriti poreznom obvezniku na njegov Zahtjev načelno bez iznošenja pojedinosti o konkretnom predmetu.

Zah​​tjev za pristup i​​​nformacijama​ 

 ​