​​Uputa o dostavi podataka u ele​ktroničkom obliku u standardiziranom obliku na zahtjev Porezne uprave

Ova uputa se donosi temeljem čl. 27. i 28. Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, te članka 30. Pravilnika koji navodi da će format u kojem se dostavljaju datoteke i veličinu datoteka, porezni obveznik prilagoditi standardima koji se objavljuju na web-stranicama Ministarstva financija – Porezne uprave.

Člankom 62. OPZ-a je propisano da su porezni obveznici voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza. 

Temeljem članka 67. OPZ-a, na zahtjev porezne uprave se u elektroničkom obliku moraju uručiti poslovne knjige, evidencije, izvješća i drugi podaci koji izravno ili neizravno utječu na utvrđivanje porezne osnovice, mora se omogućiti pristup i nadzor podataka elektronički vođenih poslovnih knjiga, evidencija i izvješća. te omogućiti pristup i nadzor softveru i hardveru i bazama podataka koji se koriste kao dio sustava za elektronički vođene poslovne knjige.

Temeljem članka 27. a sukladno članku 67. Općeg poreznog zakona, porezni obveznik i osobe koje za poreznog obveznika vode poslovne knjige, a koji vode podatke u elektroničkom obliku, dužni su na zahtjev poreznog tijela dostaviti na uvid u obliku elektroničkog zapisa poslovne knjige, evidencije, izvješća i druge podatke koji izravno ili neizravno utječu na visinu porezne osnovice. Pod elektroničkim zapisom podrazumijevaju se podaci koji su elektronički generirani, poslani, primljeni ili sačuvani na elektroničkom, magnetnom, optičkom ili drugom mediju. Porezni obveznik i osobe koje za poreznog obveznika vode poslovne knjige dužni su podatke iz članka 27. Pravilnika dostaviti u obliku koji omogućava čitljivost i praćenje svih promjena nastalih u poslovanju. Porezni obveznik i osobe koje za poreznog obveznika vode poslovne knjige dužne su poreznom tijelu dostaviti podatke iz članaka 27., 28. i 29. Pravilnika u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva poreznog tijela.

U tu svrhu se objavljuju standardi za predaju poslovnih knjiga, evidencija i izvješća koji se čuvaju u elektroničkom obliku, a koji se na zahtjev porezne uprave moraju uručiti, a koji podaci izravno ili neizravno utječu na utvrđivanje porezne osnovice:

Ovlaštenoj službi ili službeniku Porezne uprave dostavljaju se originalne ili izvedene baze podataka (tabele ili moduli):

I. Knjigovodstve​​​ne evidencije 

Glavna knjiga - polja (podaci) koje je potrebno dostaviti:

  • Broj dokumenta

  • Referentni broj dokumenta

  • Datum dokumenta

  • Datum knjiženja

  • Opis knjiženja / dokumenta

  • Šifra poslovne jedinice / mjesta troška

  • Naziv poslovne jedinice / mjesta troška

  • Šifra poslovnog partnera

  • Naziv poslovnog partnera

  • Mjesto poslovnog partnera

  • Adresa poslovnog partnera 

  • Država poslovnog partnera

  • Šifra  konta

  • Naziv konta

  • Protukonto

  • Iznos knjiženja (ukoliko postoje polja za dugovne / potražne stavke, potrebno je predati odvojena polja za dugovne i potražne stavke)

  • Oznaka dugovno / potražno (ukoliko ne postoje odvojena polja za dugovne i potražne stavke)

  • Šifra / vrsta dokumenta

  • Naziv vrste dokumenta

  • Šifra radnika / korisnika

  • Ime i prezime radnika / korisnika

  • Razdoblje knjiženja

        OPCIONALNA POLJA (ukoliko postoje u datotekama)

  • Redni broj knjiženja

  • Broj temeljnice

  • Oznaka valute

  • Iznos u valuti

  • Šifra poreza

  • Analitika

  • Naziv analitike


 Ukoliko se neko od gore navedenih polja nalazi u drugoj datoteci (evidenciji), potrebno je predati i tu datoteku, uključujući i polje pomoću kojega se mogu povezati druge evidencije sa glavnom knjigom. Navedeno​ uključuje Matične evidencije – Kontni plan, Popis poslovnih partnera, Vrste knjiženja, Popis poslovnih jedinica ili mjesta troška, Matične evidencije radnika i druge matične evidencije.

Ostale evidencije koje se mogu zatražiti uz glavnu knjigu: 

  • Računovodstvo imovine - Polja: šifra, naziv, vrsta ili grupa sredstva, amortizacijska grupa, nabavna vrijednost, ispravak vrijednosti, sadašnja vrijednost, datumi nabave, promjene na sredstvu, obračuna amortizacije i druga polja koja može zahtijevati ovlašteni službenik

  •  Računovodstvo troškova i obračun troškova po nositeljima troška, ukoliko se vodi računovodstvo proizvodnje i / ili računovodstvo po segmentima / kontroling (Polja: šifra mjesta troška, naziv mjesta troška, podaci o adresi mjesta troška, podaci o obračunu troškova – vrsta troška, datum obračuna, jedinična cijena, jedinična količina, šifra troška, naziv troška, kalkulativni elementi i druga polja koja može zahtijevati ovlašteni službenik)

  • Blagajnički/POS sustavi - ukoliko se provodi fiskalizacija, potrebno je predati podatke prema Zakonu u fiskalizaciji: 

  • OIB obveznika fiskalizacije

  • Oznaka je li obveznik u sustavu PDV-a ili nije

  • Datum i vrijeme izdavanja koji se ispisuju na računu

  • Oznaka slijednosti brojeva računa

  • Broj računa - brojčana oznaka računa/oznaka poslovnog prostora/oznaka naplatnog uređaja

  • PDV - Porezna stopa, Osnovica, Iznos poreza (u posebnim poljima)

  • Porez na potrošnju - Porezna stopa, Osnovica, Iznos poreza (u posebnim poljima)

  • Ostali porezi – Naziv poreza, Porezna stopa, Osnovica, Iznos poreza (u posebnim poljima)

  • Iznos oslobođenja od PDV-a (ukupni iznos)

  • Iznos na koji se odnosi poseban postupak oporezivanja marže

  • Iznos koji ne podliježe oporezivanju

  • Naknade (npr. za ambalažu) – Naziv naknade, Iznos naknade (u posebnim poljima)

  • Ukupan iznos iskazan na računu.

  • Način plaćanja – G-gotovina, K- kartica, C-ček, T-transakcijski račun, O-ostalo

  • OIB operatera na naplatnom uređaju

  • Zaštitni kod izdavatelja

  • Oznaka naknadne dostave računa - kad je isti prethodno izdan kupcu bez JIR-a (npr. prekid Internet veze ili potpuni prestanak rada naplatnog uređaja)

  • Oznaka paragon računa - u slučaju potpunog prestanka rada naplatnog uređaja kada obveznik fiskalizacije mora prepisati izdane paragon račune i prijaviti ih putem poruke Poreznoj upravi

  • Specifična namjena - za slučaj da se naknadno pojavi potreba za dostavom podataka koji nisu prepoznati tokom analize

  • Oznaka poslovnog prostora

  • Adresni podatak – Adresa (Ulica, Kućni broj, Dodatak kućnom broju, Broj pošte, Naselje, Općina – u posebnim poljima)

  • Ostali tipovi poslovnog prostora (kad ne postoji adresa, npr. Internet trgovina, pokretna trgovina)

  • Radno vrijeme poslovnog prostora

  • Datum početka primjene

  • Oznaka zatvaranja (u slučaju trajnog zatvaranja)

  • Specifična namjena (podaci o programskom rješenju)

Ostale blagajničke evidencije – evidencije blagajničkog poslovanja koje ne podliježu zakonu o fiskalizaciji: polja – broj blagajničkog dnevnika, datum blagajničkog dnevnika, poveznica sa glavnom knjigom, šifra uplate / isplate, opis uplate / isplate, datum uplate / isplate, šifra i naziv / ime i prezime blagajnika i druga polja koja može zahtijevati ovlašteni službenik.

Materijalno i robno knjigovodstvo – Polja: šifra skladišta /mjesta troška, naziv skladišta / mjesta troška, podaci o adresi skladišta / mjesta troška, podaci o ulazu / izlazu robe, materijala i sl. – vrsta, datum primitka / izdatka, jedinična cijena, jedinična količina, šifra, naziv, kalkulativni elementi i druga polja koja može zahtijevati ovlašteni službenik.

Fakturiranje i prodaja / nabava – Polja: šifra poslovnog partnera, naziv poslovnog partnera, datum računa, datum knjiženja, iznos računa, poveznica s glavnom knjigom (vrsta knjiženja, vrsta poreza i sl.) i druga polja koja može zahtijevati ovlašteni službenik.

Mogu se zatražiti i druge evidencije bitne za oporezivanje, kao što su knjigovodstvo projekata i građevinskih radova, podaci o evidenciji radnog vremena te druge evidencije.

II. P​​DV 

Potrebno je predati najmanje podatke propisane čl. 162 do 172. Pravilnika o PDV-u: 

 • Knjiga IRA ili knjige po vrstama izlaznih računa (tuzemne, isporuke unutar EU, izvoz, neoporezivi i sl.), Polja (podaci) propisana člankom 164. Pravilnika

 • Knjiga URA ili knjige po vrstama ulaznih računa (tuzemne, uvoz, stjecanje, i sl.), Polja (podaci) propisana člankom 165. te člankom 173 st. 4. Pravilnika i ostale evidencije propisane Pravilnikom o PDV-u koje može zahtijevati ovlašteni službenik.


III. Porez na dohodak i ​​doprinosi - osim matičnih evidencija navedenih pod točkom I. potrebno je predati podatke iz obračuna plaća / naknada – Polja: organizacijska jedinica – šifra, naziv; razdoblje obračuna / isplate; podaci o primatelju (i matični podaci); podaci o nazivu radnog mjesta; podaci o osnovici / bodovanju / složenosti poslova / ugovoru i sl.; obračunati iznosi – osnovica, ukupna plaća, dodaci na plaću, doprinosi, porez na dohodak, naknade iz plaće;

Za isplate naknada: organizacijska jedinica – šifra, naziv; razdoblje obračuna / isplate; podaci o primatelju (i matični podaci);; podaci o osnovici / izračunu / ugovoru i sl.; obračunati iznosi – osnovica, bruto iznos, dodaci, doprinosi, porez na dohodak; 

Zbirna izvješća koja sadržavaju navedene podatke (izvješća o isplati i /ili obračunu plaća i naknada, druge evidencije)

Također, najmanje podaci propisani Pravilnikom o porezu na dohodak, a koji su sadržani u obrascima DNR, IP, PK, te JOPPD, kao i druge evidencije koje može zahtijevati ovlašteni službenik.


IV. Fiskalizacija, osim pod​​​ataka navedenih pod I., podaci propisani Zakonom o fiskalizaciji i Pravilnikom o fiskalizaciji


V. Ostali porezi, posebni porezi i troša​rine, osim evidencija navedenih pod I., svi podaci koji izravno ili neizravno utječu na utvrđivanje porezne osnovice. 

Prema članku 28. Pravilnika porezni obveznik i osobe koje za poreznog obveznika vode poslovne knjige putem računalne mreže i interneta dužne su na zahtjev poreznog tijela, pored podataka iz članka 27. Pravilnika, dostaviti na uvid u obliku elektroničkog zapisa:

 • podatke o mrežnim adresama (URL) mrežnih i internetskih podataka, uključujući IP adrese podataka koje izravno ili neizravno utječu na utvrđivanje porezne osnovice

 • podatke s mrežnih stranica, uključujući sve razine mrežnih stranica, kao i podatke o korisnicima prijavljenim na mrežnoj stranici koju vodi porezni obveznik.


 ​VI. Podatke iz ​​točke I. do VI. je potrebno predati u jednom od slijedećih formata:

  1. MS Office Excel - xls ili xslx format

  2. MS ACCES - mdb

  3. Tekstualni format - jedan od oblika txt formata (txt, csv) ili sličnih ovisno o programskom paketu

  4. dbf format

 O podacima poredanima u poljima koja će sadržavati pojedine baze podataka navedene u točkama I. – VI. će ovlašteni službenik porezne uprave usmenim ili pismenim putem obavijestiti poreznog obveznika pri postavljanju zahtjeva za dostavu podataka.

Pri tome nije nužno da se polja s podacima nalaze u jednoj bazi podataka, nego da se nakon preuzimanja od strane porezne uprave navedena polja mogu kreirati spajanjem ili kombiniranjem pojedinih originalnih ili izvedenih baza podataka u kojima se nalaze podaci ili dijelovi podataka koji se traže. 

Baze podataka moraju sadržavati svaku transakciju koja je izvršena ili knjižena u razdoblju koje se odnosi na poslovnu godinu ili drugo razdoblje, te pri tome svaka transakcija mora biti u posebnom retku, a retci moraju biti razdvojeni posebnom oznakom.

Prema čl. 67. OPZ-a i čl. 39. Pravilnika o obliku, sadržaju, roku i načinu dostave poslovnih knjiga, evidencija i izvješća koji se čuvaju u elektroničkom obliku, porezni obveznik je za svaku od predanih baza podataka dužan predati i podatke o strukturi podataka:

 • broj polja u bazi podataka koja se odnose na pojedini niz podataka

 • ukupan broj redaka 

 • nazive polja

 • oblik i vrstu polja:

  • numerički, sa brojem decimalnih mjesta i oznakom pozitivnog ili negativnog iznosa

  • tekstualni, 

  • datumski, sa naznačenim oblikom datuma

  • vremenski, sa oblikom sati, minuta i sekundi

  • ostali oblici, sa pojašnjenjem o kojem se obliku radi i opisom formata u kojem su podaci u polju prikazani

  • znak kojim su polja međusobno razdvojena te jesu li polja standardne dužine ili delimitirana (dužine sadržaja u polju, razdvojena znakom za razdvajanje polja)

 • presliku (s računalnog ekrana ili iz datoteke) prvih 20 redaka svake od predanih baza podataka 

 • total ili ukupni zbroj numeričkih polja koja sadrže iznose knjiženja za svaku od predanih baza podataka

O rokovima i medijima za predaju podataka iz ove Upute će ovlašteni službenik porezne uprave usmenim ili pismenim putem obavijestiti poreznog obveznika pri postavljanju zahtjeva za dostavu podataka, uzimajući u obzir rokove iz čl. 40 Pravilnika.