POREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA (PLAĆA)

 

POREZNI OBVEZNIK, POREZNA OSNOVICA, OBVEZNIK OBRAČUNA, OBUSTAVE I UPLATE PREDUJMA POREZA I ROK ZA UPLATU PREDUJMA POREZA

 
Porezni obveznik
Porezna osnovica
Obveznik obračuna, obustave i uplate predujma poreza
Rok za uplatu predujma poreza
Radnik
Ukupni mjesečni primici   iz radnog odnosa umanjeni za
uplaćene doprinose za obvezno mirovinsko osiguranje iz plaće i
mjesečni osobni odbitak
Poslodavac
Istovremeno s isplatom plaće.
Za primitke u naravi najkasnije do zadnjega dana u mjesecu u kojemu su se ti primici koristili
Radnik u inozemnoj organizaciji koja ne uživa diplomatski imunitet u RH
Inozemna organizacija koja ne uživa diplomatski imunitet u RH i radnici u toj organizaciji
 
 

POREZNE STOPE

 

Mjesečna porezna osnovica
Godišnja porezna osnovica
Stopa
Do 30.000,00 kn
Do 360.000,00 kn
24%
Iznad 30.000,00 kn
Iznad 360.000,00 kn
36%

 

 

OSOBNI ODBITAK

 

POREZNA OSLOBOĐENJA

 

Oslobođenja za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i članove obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata:

    • Radnici kojima je po posebnom propisu rješenjem utvrđen status hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata ne plaćaju porez na dohodak od nesamostalnog rada razmjerno stupnju utvrđene invalidnosti (na primjer, ako je stupanj invalidnosti 80% plaća se na 20% od obračunatog poreza). 

    •  

    • Primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se iznosi koje isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje kao naknadu plaće hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, a prema posebnom zakonu, od dana stjecanja prava na profesionalnu rehabilitaciju, za vrijeme profesionalne rehabilitacije i od završene profesionalne rehabilitacije do zaposlenja, a najduže 12 mjeseci od dana završetka profesionalne rehabilitacije.

POSEBNA OSLOBOĐENJA


Obračunani porez na dohodak od nesamostalnog rada umanjuje se za 50% poreznim obveznicima koji imaju prebivalište i borave na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara.