​​​​POREZNA KARTICA     

Porezna kartica (Obrazac PK) je obrazac koji sadrži podatke o osobnom odbitku​ (neoporezivom dijelu dohotka), pripadnosti općini/gradu i ostale bitne podatke radnika, umirovljenika odnosno fizičke osobe koja ostvaruje primitke po osnovi nesamostalnog rada, a na temelju kojih poslodavac odnosno isplatitelj primitka obračunava predujam poreza na dohodak pri isplati plaće, mirovine ili primitka.  

Osobni odbitak, pripadnost općini/gradu i ostali podaci bitni za utvrđivanje predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada priznaje se i utvrđuje isključivo na temelju porezne kartice koju za radnika, umirovljenika i fizičku osobu koja ostvaruje primitke po osnovi nesamostalnog rada imaju poslodavci i isplatitelji primitka, plaće i mirovine ili sam porezni obveznik.

Izdavanje ili upis promjena podataka na Obrascu PK omogućeno je podnošenjem zahtjeva za izdavanje ili izmjenu podataka na poreznoj kartici na četiri načina:

Zahtjevi za promjenu podataka podnose se zbog promjene prezimena, upisa ili brisanja uzdržavanog člana, raspodjele osobnog odbitka na više poslodavaca, dijeljenja osobnog odbitka s drugim uzdržavateljem, upisa oznake za invalidnost ili potpomognuto područje I. skupine i grada Vukovara i slično.​ ​

Poreznu karticu poslodavcu i isplatitelju plaće ili mirovine ili samom poreznom obvezniku dostavlja elektroničkim putem Porezna uprava na njegov zahtjev i uz suglasnost radnika, odnosno fizičke osobe koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada, dok za umirovljenika – korisnika mirovine koju isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje podatke bitne za utvrđivanje predujma poreza na dohodak Porezna uprava dostavlja elektroničkim putem po službenoj dužnosti.​

Iznimno, ako poslodavac nije korisnik sustava ePorezna ili ne ishodi suglasnost radnika ili umirovljenika, poreznu karticu može besplatno izdati Porezna uprava u papirnatom obliku, a poslodavac ju je dužan čuvati dok radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitak od nesamostalnog rada kod njega radi, odnosno dok isplaćuje mirovinu ili primitak po osnovi nesamostalnog rada.

Radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada obvezni su svaku promjenu u svezi s uzdržavanim članovima, promjenu prebivališta ili uobičajenog boravišta i drugo, koja utječe na osobni odbitak, odnosno neoporezivi dio dohotka, prijaviti Poreznoj upravi, u roku od 30 dana od dana nastanka promjene, putem svog poslodavca ili izravno putem sustava e-građani (iznimno putem nadležne ispostave Porezne uprave) i dostaviti vjerodostojne isprave. Prihvaćene i evidentirane promjene poslodavac i isplatitelj plaće, mirovine ili sam porezni obveznik primjenjuje pri sljedećim isplatama plaća i mirovina. 

Obveznik može putem usluge e-Novorođenče zatražiti uvećanje osobnog odbitka upisom novorođenog djeteta na postojeći Obrazac PK. 

Radnik koji istovremeno ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više poslodavca odnosno isplatitelja može zatražiti raspodjelu osobnog odbitka. U tom slučaju Porezna uprava na poreznoj kartici evidentira omjer (postotak) raspodjele osobnog odbitka sukladno zahtjevu, a nakon evidentiranih promjena izdaje novi Obrazac PK. Tako svaki poslodavac može koristiti osobni odbitak samo do utvrđenog postotka, neovisno što u pojedinim mjesecima ostvareni dohodak može prelaziti taj iznos. 

Ukoliko osobni odbitak nije iskorišten tijekom godine kod obračunavanja predujma poreza na dohodak ili uzdržavatelji žele preraspodijeliti osobne odbitke za uzdržavane članove  moguće je to učiniti na temelju godišnje porezne prijave ili u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak​

Potrebna dokumentacija za izdavanje i promjenu podataka u poreznoj kartici:

 • ​za radnika / umirovljenika:

  • predočenje osobne iskaznice ili potvrde o boravištu (Porezna uprava raspolaže uvidom u podatke)

  • rješenje o utvrđenom invaliditetu

 • za uzdržavane članove uže obitelji:

  • izvatke iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih (Porezna uprava raspolaže uvidom u podatke)

  • potvrda o usvojenju djeteta i skrbništvu

  • potvrda nadležnog tijela za zapošljavanje

  • rješenje o utvrđenom invaliditetu

  • potvrda o redovitom školovanju na školama i fakultetima

  • potvrde o prebivalištu ili uobičajenom boravištu i drugo (Porezna uprava raspolaže uvidom u podatke)

  • podatke o dohotku i drugim primicima uzdržavanih osoba na osnovi kojih se može procijeniti mogu li se smatrati uzdržavanim članovima

 

NAPOMENA! 

UZDRŽAVANI ČLANOVI U INOZEMSTVU: 

Ako supružnik, djeca i drugi uzdržavani članovi uže obitelji radnika / umirovljenika imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u inozemstvu tada se uvjeti za korištenje osobnog odbitka moraju dokazati potvrdama mjerodavnih inozemnih tijela (ne smiju biti starije od 6 mjeseci).  

Ove potvrde moraju sadržavati sljedeće:

 • osobne podatke o bračnom drugu, djeci i uzdržavanim članovima uže obitelji, uz naznaku stupnja srodstva

 • podatke o dohotku i drugim primicima uzdržavanih osoba na osnovi kojih se može procijeniti mogu li se smatrati uzdržavanim članovima

 • ​rješenja o invalidnosti članova uže obitelji