DRŽAVNE POTPORE ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE

 

Obveznik poreza na dobit može ostvariti pravo na dodatno umanjenje porezne osnovice ako od ministarstva nadležnog za znanost dobije potvrdu da je nositelj državne potpore. Obveznici poreza na dobit ostvaruju državnu potporu putem dodatnog umanjenja porezne osnovice za opravdane troškove projekta znanstvenih i razvojnih istraživanja na slijedeći način:

Vrsta istraživačko-razvojnog projekta
Postotak dodatnog umanjenja porezne osnovice
za temeljna istraživanja
Do 150% opravdanih troškova projekta
za primijenjena istraživanja
Do 125%  opravdanih troškova projekta
za razvojna istraživanja
Do 100% opravdanih troškova projekta
 
Posebna povećanja ukupnih svota državnih potpora:
Vrsta državne potpore
Veličina poduzetnika
Postotak povećanja svote opravdanih troškova projekta/studije
državna potpora za primijenjena i razvojna istraživanja
mali poduzetnik
do 20%
srednji poduzetnik
do 10%
veliki poduzetnik
──
državna potpora za studije o tehničkoj izvedivosti za provedbu primijenjenog istraživanja
mali poduzetnik
do 75%
srednji poduzetnik
do 75%
veliki poduzetnik
do 65%
državna potpora za studije o tehničkoj izvedivosti za provedbu razvojnog istraživanja
mali poduzetnik
do 50%
srednji poduzetnik
do 50%
veliki poduzetnik
do 40%
 
Svota umanjenja poreza na dobit odobrava se najviše do ukupne svote državnih potpora što je korisnik državne potpore može ostvariti po svim osnovama, i to:
Vrsta istraživačko-razvojnog projekta
Postotak ukupne svote državnih potpora
za temeljna istraživanja
Do 100% iznosa opravdanih troškova projekta
za primijenjena istraživanja
Do 50% iznosa opravdanih troškova projekta
za razvojna istraživanja
Do 25% iznosa opravdanih troškova projekta
 
Temeljnim istraživanjem podrazumijevaju se poslovi namijenjeni širenju znanstvenih i tehničkih znanja koja nisu povezana s industrijskim i komercijalnim ciljevima.
Primijenjena istraživanja su planirana istraživanja ili kritička ispitivanja s ciljem stjecanja novih znanja koja se mogu koristiti za razvoj novih proizvoda, proizvodnih postupaka ili usluga, ili za značajna poboljšanja već postojećih proizvoda, proizvodnih postupaka ili usluga.
Razvojnim istraživanjem smatraju se poslovi razvojnog istraživanja namijenjeni pretvaranju rezultata primijenjenih istraživanja u planove, nacrte ili modele za nove, izmijenjene ili poboljšane proizvode, proizvodne postupke ili usluge, bilo da su namijenjeni prodaji ili uporabi, uključujući i izradu prvih prototipova koji nisu komercijalno upotrebljivi. Razvojno istraživanje može, osim toga, uključivati konceptualno planiranje i modeliranje alternativnih proizvoda, proizvodnih postupaka ili usluga te prve demonstracijske ili pilot projekte, pod uvjetom da se ti projekti ne mogu preraditi ili koristiti za industrijsku primjenu ili komercijalno iskorištavati. Razvojno istraživanje ne obuhvaća rutinske ili redovite izmjene na proizvodima, proizvodnim linijama, proizvodnim postupcima, postojećim uslugama i drugim tekućim poslovima, čak i ako rečene izmjene predstavljaju poboljšanja.
Opravdanim troškovima istraživanja smatraju se:
1. plaće zaposlenika i naknade osobama koje izravno sudjeluju u istraživanjima,
2. materijalni troškovi za istraživanja (utrošene sirovine i materijal uključujući ambalažu i sitni inventar, utrošena energija, rezervni dijelovi korišteni ili potrošeni tijekom istraživanja, utrošeni materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme što se neposredno koriste za istraživanja,
3. troškovi usluga korištenih tijekom istraživanja, kao što su intelektualne usluge vezane uz istraživanja te sve druge usluge koje su uvjet za ostvarivanje istraživanja,
4. troškovi amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme u dijelu u kojem se ta sredstva koriste za istraživanja kod onih poreznih obveznika koji sami obavljaju istraživanja, a rashodi amortizacije utvrđuju se na način propisan člankom 12. Zakona o porezu na dobit,
5. troškovi amortizacije nabavljenih patenata i licencija što se koriste za konkretno istraživanje, a rashodi amortizacije utvrđuju se na način propisan člankom 12. Zakona o porezu na dobit,
6. opći troškovi pod kojima se razumijevaju samo oni troškovi što su nužni za istraživanja i što se mogu rasporediti na razumnoj i dosljednoj osnovi na tu djelatnost, kao što su premije osiguranja procesa, odgovornosti i opreme za istraživanja te najamnine i članarine stručnih udruga za istraživanja.
Procjenu vjerodostojnosti opravdanih troškova, prema potrebi, obavlja ministarstvo nadležno za poslove znanosti.