PLAĆA 

 

1.    Svi primici što ih poslodavac isplaćuje u novcu ili u naravi ili daje radniku  po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, a to su:
 
1.1.  plaća što je poslodavac isplaćuje radnicima u svezi sa sadašnjim radom, prijašnjim radom po osnovi prijašnjeg radnog odnosa ili budućim radom po osnovi sadašnjeg radnog odnosa
 
 Plaćom se smatraju i svi priljevi u novcu ili naravi što fizičkoj osobi pritječu po osnovi prijašnjeg radnog odnosa, bez obzira na sadašnji status te osobe (umirovljenik ili neki drugi status), i to ako se radi o plaći za rad koji je obavljen za vrijeme radnog odnosa, kao i druge isplate na koje je radnik imao pravo u vrijeme toga radnog odnosa (božićnica i neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici iznad propisanih iznosa).
 
Plaćom po osnovi prijašnjeg radnog odnosa smatraju se i povoljnije kamate pri odobravanju kredita (razlika između ugovorene niže stope i stope kamate od 3% godišnje, osim kamata po kreditima što se daju ili subvencioniraju iz proračuna, ali ne radnicima uprave) ako je kredit uz povoljnije kamate ugovoren i iskorišten za vrijeme radnog odnosa.
 
1.2.  primici po osnovi naknada, dnevnica, dodataka, potpora, darova, prigodnih nagrada i otpremnina što ih poslodavac isplaćuje ili daje radnicima iznad propisanih iznosa
1.3.  plaća koju radniku umjesto poslodavca isplati druga osoba
1.4.  premije osiguranja što ih poslodavci plaćaju za svoje radnike po osnovi životnog osiguranja, dopunskog, dodatnog i privatnog zdravstvenog osiguranja, po osnovi osiguranja njihove imovine i premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist radnika iznad 6.000,00 kuna godišnje (uz radnikov pristanak premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja uplaćene tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu registriranom u skladu s propisima što uređuju dobrovoljno mirovinsko osiguranje)
1.5.  svi drugi primici što ih poslodavac isplaćuje ili daje radniku za obavljeni rad po osnovi ugovora o radu ili drugog akta kojim se uređuje radni odnos.
 
Plaće su i isplaćene naknade radnicima po osnovi:
·         godišnjeg i tjednog odmora, dopusta, državnih blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom, slobodnih dana,
·         rada izvan redovnog radnog vremena (primici za prekovremeni rad i noćni rad, za rad nedjeljom, za dežurstvo, za pripravnost, i slično, i
·         bolesti i povreda radnika, a poslodavac ih radnicima isplaćuje iz svojih sredstava i na svoj teret.
 
2. poduzetnička plaća koja ulazi u rashod pri utvrđivanju poreza na dobit
 
3. plaća članova predstavničkih i izvršnih tijela državne vlasti i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave što im se isplaćuju na temelju posebnih propisa kojima se uređuju prava na plaću i po toj osnovi su osigurani
 
4. plaća fizičkih osoba izaslanih na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za potrebe obavljanja djelatnosti tuzemnog poslodavca.
 
Izaslanim radnicima na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva smatraju se fizičke osobe koje su zaposlene u radnom odnosu kod inozemnog poslodavca.
 
5. naknada plaće koju prema posebnom propisu isplaćuje nadležno ministarstvo osobama koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata I. skupine.