OSOBNI ODBITAK

 
Osobni odbitak poreznog obveznika je neoporezivi dio dohotka.
 

OSOBNI ODBITAK OD 1. SIJEČNJA 2017. GODINE

 

Osnovica osobnog odbitka iznosi 2.500,00 kn.
 
OSOBNI ODBITAK
Koeficijent
Mjesečna svota (kn)
Godišnja svota (kn)
Osnovni osobni odbitak 1
1,5  
3.800,00
45.600,00
Uzdržavani članovi uže obitelji i bivši bračni drug za kojeg se plaća alimentacija
0,7  
1.750,00
21.000,00
Prvo dijete
0,7  
1.750,00
21.000,00
Drugo dijete
1,0  
2.500,00
30.000,00
Treće dijete
1,4  
3.500,00
42.000,00
Četvrto dijete
1,9  
4.750,00
57.000,00
Peto dijete 
2,5  
6.250,00
75.000,00
Šesto dijete
3,2  
8.000,00
96.000,00
Sedmo dijete
4,0  
10.000,00
120.000,00
Osmo dijete
4,9  
12.250,00
147.000,00
Deveto dijete 2
5,9  
14.750,00
177.000,00
Porezni obveznik i svaki uzdržavani član uže obitelji i svako dijete, ako su osobe s invaliditetom
0,4  
1.000,00
12.000,00
1,5  
3.750,00
45.000,00
  
 

 
1 Mjesečni osnovni osobni odbitak se izračunava kao koeficijent 1,5 osnovice osobnog odbitka (1,5 x 2.500,00 kn = 3.750,00 kn) zaokruženo na stoticu
2 Za svako daljnje uzdržavano dijete koeficijent osnovnoga osobnog odbitka progresivno se uvećava se za 1,1 … više u odnosu prema koeficijentu za prethodno dijete
3 U ovim slučajevima porezni obveznik ne može za sebe koristiti osobni odbitak za invalidnost (faktor 0,4), niti za uzdržavanu osobu
 
 

 

OSOBNI ODBITAK REZIDENTA:

 
Uzdržavani članovi uže obitelji i uzdržavana djeca su fizičke osobe kojima oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom na godišnjoj razini ne prelaze 15.000,00 kn. Iznimno, pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu ne uzimaju se u obzir primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatka za djecu, primitaka za opremu novorođenog djeteta, potpora za novorođenče i obiteljskih mirovina nakon smrti roditelja.
Uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju se bračni drug, roditelji poreznog obveznika, djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu.
Djecom se smatraju djeca koju roditelji, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju. Djecom se smatraju i djeca nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja.
Osobama s invaliditetom smatraju se fizičke osobe – porezni obveznik i/ili uzdržavani članovi njegove uže obitelji i uzdržavana djeca kojima je rješenjem donesenim prema propisima o mirovinskom osiguranju, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju te prema drugim posebnim propisima utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje.
Ako porezni obveznik koristi uvećanje osobnog odbitka za 100%-tni invaliditet ili za pravo na tuđu pomoć i njegu sebe, uzdržavanog člana uže obitelji ili dijete (faktor 1,5) ne može za sebe niti za uzdržavanu osobu koristiti osobni odbitak za invalidnost (faktor 0,4).


OSOBNI ODBITAK NEREZIDENTA:

 

• Nerezidenti mogu u poreznom razdoblju odbiti osobni odbitak u visini osnovnoga osobnog odbitka prilikom obračuna predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada ili u godišnjem obračunu poreza.

• Rezident države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, osim Republike Hrvatske koji u Republici Hrvatskoj ostvari dohodak prema članku 5. ovoga Zakona, može u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave ili u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak koristiti i osobni odbitak iz članka 14. stavka 4. ovoga Zakona za cijelo porezno razdoblje, uz uvjet da vjerodostojnim ispravama dokaže da navedeni dohodak ostvaren u Republici Hrvatskoj čini najmanje 90% njegova ukupnog (svjetskog) dohotka ostvarenog u poreznom razdoblju i da je isti izuzet ili oslobođen oporezivanja u državi članici čiji je rezident. 

 

REZIDENTU ILI NEREZIDENTU se osobni odbitak može dodatno uvećati za:

 

• svotu plaćenu za zdravstveno osiguranje, ako porezni obveznik nije drukčije osiguran, do visine propisanoga obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje,

• darovanja u tuzemstvu u naravi i u novcu što su doznačena na žiro račun udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak ili je proveden poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Iznimno, osobni odbitak se uvećava za darovanja dana iznad propisane visine, pod uvjetom da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovitu djelatnost primatelja darovanja.

 

 

OSOBNI ODBITAK DO 31. PROSINCA 2016. GODINE

 
OSOBNI ODBITAK
OSOBNI ODBITAK                   (faktore osobnog odbitka se zbraja)
Faktor
IZVAN POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA GRADA VUKOVARA
1. SKUPINA POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJE GRADA VUKOVARA
2. SKUPINA POTPOMOGNUTIH PODRUČJA
Mjesečna svota (kn)
Godišnja svota (kn)
Mjesečna svota (kn)
Godišnja svota (kn)
Mjesečna svota (kn)
Godišnja svota (kn)
Osnovni osobni odbitak
1
2.600,00
31.200,00
3.500,00
42.000,00
3.000,00
36.000,00
Osobni odbitak umirovljenika
 
u visini mjesečne mirovine, najmanje 2.600,00, a najviše 3.800,00
u visini godišnje mirovine, najmanje 31.200,00 a najviše 45.600,00
u visini mjesečne mirovine, a najviše 3.800,00
u visini godišnje mirovine, a najviše 45.600,00
u visini mjesečne mirovine, a najviše 3.800,00
u visini godišnje mirovine, a najviše 45.600,00
Uzdržavani članovi uže obitelji i bivši bračni drug za kojeg se plaća alimentacija
0,5
1.300,00
15.600,00
1.750,00
21.000,00
1.500,00
18.000,00
Prvo dijete
0,5
1.300,00
15.600,00
1.750,00
21.000,00
1.500,00
18.000,00
Drugo dijete
0,7
1.820,00
21.840,00
2.450,00
29.400,00
2.100,00
25.200,00
Treće dijete
1
2.600,00
31.200,00
3.500,00
42.000,00
3.000,00
36.000,00
Četvrto dijete
1,4
3.640,00
43.680,00
4.900,00
58.800,00
4.200,00
50.400,00
Peto dijete[1]
1,9
4.940,00
59.280,00
6.650,00
79.800,00
5.700,00
68.400,00
Porezni obveznik i svaki uzdržavani član uže obitelji i svako dijete, ako su osobe s invaliditetom
0,3
780,00
9.360,00
1.050,00
12.600,00
900,00
10.800,00
1
2.600,00
31.200,00
3.500,00
42.000,00
3.000,00
36.000,00


[1]
Za svako daljnje dijete faktor osnovnoga osobnog odbitka progresivno se povećava u odnosu prema faktoru osnovnoga osobnog odbitka za prethodno dijete
[2]
U ovim slučajevima porezni obveznik ne može za sebe koristiti osobni odbitak za invalidnost (faktor 0,3), niti za uzdržavanu osobu