​​​​OSOBNI ODBITAK 

Osobni odbitak poreznog obveznika je neoporezivi dio dohotka. 

Osnovica osobnog odbitka iznosi 331,81 euro (2.500,00 kn).

 
OSOBNI ODBITAK​​

Koeficijent

 

Mjesečna svota

 

Osnovni osobni odbitak 1

 

1,6

 

530,90 ​eura (4.000,00 kn)

 

Uzdržavani članovi uže obitelji i bivši bračni drug za kojeg se plaća alimentacija

 

0,7​

232,27 eura (1.750,00 kn)

 

Prvo dijete

 

0,7

 

232,27 eura (1.750​,00 kn)

 

Drugo dijete

 

1,0

 

331,81 euro (2.500,00 kn)

 

Treće dijete

 

1,4

464,53 eura (3.500,0​0 kn)

 

Četvrto dijete

 

1,9

 

630,44 eura (4.750,00 kn)

 

Peto dijete 

 

2,5

 

829,53 eura (6.250,00 kn)

 

Šesto dijete

 

3,2​

1.061,79 eura (8.000,00 kn)

 

Sedmo dijete

 

4,0

 

1.327,24 eura (10.000,00 kn)

 

Osmo dijete

 

4,9

 

1.625,87 eura (12.250,00 kn)

 

Deveto dijete 2

 

5,9

 

1.957,68 eura (14.750,00 kn)

 

Porezni obveznik i svaki u​​​zdržavani član uže obitelji i svako dijete, ako su osobe s invaliditetom

0,4

 

132,72 eura (1.​000,00 kn)

 

Porezni obveznik i svaki uzdržavani član uže obitelji i svako dijete ako su osobe kojima je rješenjem, na temelju posebnih p​ropisa, utvr​đena invalidnost po jednoj osnovi 100% i/ili koji radi invalidnosti imaju, na temelju posebnih propisa, pravo na tuđu pomoć i njegu 3

1,5

 

497,72 eura (3.750,​00 kn)

​ 


 
1 Mjesečni osnovni osobni odbitak se izračunava kao koeficijent 1,6 osnovice osobnog odbitka (1,6 x 331,81 euro = 530,90​ eura) odnosno (1,6 x 2.500,00 kn = 4.000,00 kn) 
2 Za svako daljnje uzdržavano dijete koeficijent osnovnoga osobnog odbitka progresivno se uvećava se za 1,1 … više u odnosu prema koeficijentu za prethodno dijete
3 U ovim slučajevima porezni obveznik ne može za sebe koristiti osobni odbitak za invalidnost (faktor 0,4), niti za uzdržavanu osobu
 

​OSOBNI ODBITAK REZIDENTA: 

Uzdržavani članovi uže obitelji i uzdržavana djeca su fizičke osobe kojima oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom na godišnjoj razini ne prelaze šesterostruki iznos osnovnog osobnog odbitka.
Iznimno, pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove ne uzimaju se u obzir:

  1. primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora

  2. doplatak za djecu

  3. novčane potpore utvrđene u iznosu koji je zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore propisan kao iznos ispod kojeg se ne može isplatiti novčana potpora

  4. potpore za novorođenče, odnosno primitak za opremu novorođenog djeteta

  5. obiteljske mirovine djece nakon smrti roditelja

  6. primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji

  7. primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja pravnih i fizičkih osoba, a za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala te troškove prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove), rješavanje kojih nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe, a pod uvjetom da je darovanje, odnosno plaćanje nastalih izdataka za tu namjenu obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava.​

  8. naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja do propisanih iznosa na koje se ne plaća porez na dohodak

  9. odštete od osiguranja isplaćene zbog teške ozljede i priznate invalidnosti

  10. stipendije, nagrade za izvrsnost učenika i studenata isplaćene iz proračuna i bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja 

  11. potpore djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koju poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti pod uvjetom da bivši radnik ne ostvaruje primitke po osnovi nesamostalnog rada

  12. nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja​

  13. ​nacionalna naknada za starije osobe


Uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju se bračni drug, roditelji poreznog obveznika, maćehe odnosno očusi koje punoljetno pastorče uzdržava, djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu. 

Djecom se smatraju djeca koju roditelji, maćehe odnosno očusi, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju. Djecom se smatraju i djeca nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja.

Osobama s invaliditetom smatraju se fizičke osobe – porezni obveznik i/ili uzdržavani članovi njegove uže obitelji i uzdržavana djeca kojima je rješenjem donesenim prema propisima o mirovinskom osiguranju, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju te prema drugim posebnim propisima utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje.
Ako porezni obveznik koristi uvećanje osobnog odbitka za 100%-tni invaliditet ili za pravo na tuđu pomoć i njegu sebe, uzdržavanog člana uže obitelji ili dijete (faktor 1,5) ne može za sebe niti za uzdržavanu osobu koristiti osobni odbitak za invalidnost (faktor 0,4).


OSOBNI ODBITAK NEREZIDENTA:
 

 • Nerezidenti mogu u poreznom razdoblju odbiti osobni odbitak u visini osnovnoga osobnog odbitka prilikom obračuna predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada ili u godišnjem obračunu poreza.

 • Rezident države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, osim Republike Hrvatske koji u Republici Hrvatskoj ostvari dohodak od nesamostalnog rada,  samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala ili drugi dohodak, može u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave ili u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak koristiti i osobni odbitak za cijelo porezno razdoblje, uz uvjet da vjerodostojnim ispravama dokaže da navedeni dohodak ostvaren u Republici Hrvatskoj čini najmanje 90% njegova ukupnog (svjetskog) dohotka ostvarenog u poreznom razdoblju i da je isti izuzet ili oslobođen oporezivanja u državi članici čiji je rezident.  

 

REZIDENTU ILI NEREZIDENTU se osobni odbitak može dodatno uvećati za: 

 • svotu plaćenu za zdravstveno osiguranje, ako porezni obveznik nije drukčije osiguran, do visine propisanoga obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje,

 • darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiroračun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u tekućoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak ili je proveden poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak; iznimno, osobni odbitak se uvećava za darovanja dana iznad propisane visine, pod uvjetom da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovitu djelatnost primatelja darovanja​