KUPNJA PRVE NEKRETNINE KOJOM SE RJEŠAVA VLASTITO STAMBENO PITANJE

 

Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina ostvariti će: 

 

1. Građani koji na temelju sklopljenog kupoprodajnog ugovora stječu prvi stan ili kuću, čime rješavaju vlastito stambeno pitanje ako su ispunjeni svi ovi uvjeti: 

 

A. da imaju hrvatsko državljanstvo 

B. da građanin i članovi njegove uže obitelji prijave prebivalište i borave u mjestu i na adresi gdje se nekretnina koju stječu nalazi,

(članovima uže obitelji smatraju se bračni drug i djeca) 

C. da površina stana ili kuće, ovisno o broju članova uže obitelji građanina, ne prelazi ove površine:

 
Broj članova uže obitelji (uključujući i građanina koji traži oslobođenje)
Ukupna površina stana ili kuće
1
50 m2
2
65 m2
3
80 m2
4
90 m2
5
100 m2
6
110 m2
7 i više
120 m2
    

D. da građanin i članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu u tuzemstvu ili inozemstvu: 

D.1 stan i/ili kuću čija je ukupna površina veća od:

Broj članova uže obitelji (uključujući i građanina koji traži oslobođenje)
Ukupna površina stana i kuće u tuzemstvu ili inozemstvu u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu građanina i članova njegove uže obitelji
1
40 m2
2
55 m2
3
70 m2
4
80 m2
5
90 m2
6
100 m2
7 i više
110 m2
 

ili

D.2 nekretnine (osim poljoprivrednog zemljišta i poslovnog prostora u kojem građanin ili član njegove uže obitelji obavlja registriranu djelatnost) čija je ukupna vrijednost u trenutku nastanka porezne obveze jednaka ili veća od tržišne vrijednosti nekretnine koju građanin stječe, pri čemu se u izračun uzimaju i vrijednosti građevina iz točke D.1.

 

Ako površina nekretnine prelazi površine iz točke C. porez na promet nekretnina plaća se na razliku površine građevine.

 

Ako je porezni obveznik od 1. siječnja 2003. do trenutka nastanka porezne obveze imao u tuzemstvu ili inozemstvu u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu nekretnine koje je otuđio, neovisno o načinu otuđenja, u izračun vrijednosti nekretnina iz točke D.2 uzimaju se i te otuđene nekretnine.

 

Ako površina izgrađenog zemljišta na kojemu je stan ili kuća za koje se traži oslobođenje od plaćanja poreza prelazi površinu od 400 m2 porez na promet nekretnina plaća se na razliku površine zemljišta.

 

Porez na promet nekretnina kojeg je građanin bio oslobođen plaća se naknadno ako u roku od 3 godine od dana stjecanja:

a) građanin otuđi ili iznajmi nekretninu u cijelosti ili djelomično

b) građanin ili njegov bračni drug odjave prebivalište, ne borave ili prijave promjenu adrese stanovanja

c) Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje.

 

Otuđenjem nekretnine ne smatra se ako nekretninu, za koju je građanin ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, stječe nasljeđivanjem ili darovanjem njegov bračni drug ili dijete. U tom slučaju novi stjecatelj stupa u položaj pravnog slijednika u pogledu zabrane otuđenja nekretnine, s time da se rok zabrane otuđenja računa od kada je prednik stekao nekretninu.

 

2. Građani koji na temelju sklopljenog kupoprodajnog ugovora stječu zemljište unutar građevinskog područja površine do 600 m2 na kojem će izgraditi kuću za rješavanje vlastitoga stambenog pitanja, i to samo ako su ispunjeni svi ovi uvjeti:

 

A. da imaju hrvatsko državljanstvo 

B. da građani i članovi njihove uže obitelji nemaju u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu u tuzemstvu ili inozemstvu: 

B.1 stan i/ili kuću čija je ukupna površina veća od:

 
Broj članova uže obitelji (uključujući i građanina koji traži oslobođenje)
Ukupna površina stana i kuće u tuzemstvu ili inozemstvu u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu građanina i članova njegove uže obitelji
1
40 m2
2
55 m2
3
70 m2
4
80 m2
5
90 m2
6
100 m2
7 i više
110 m2
 

ili

B.2 nekretnine (osim poljoprivrednog zemljišta i poslovnog prostora u kojem građanin ili član njegove uže obitelji obavlja registriranu djelatnost) čija je ukupna vrijednost u trenutku nastanka porezne obveze jednaka ili veća od tržišne vrijednosti nekretnine koju građanin stječe, pri čemu se u izračun uzimaju i vrijednosti građevina iz točke B.1.

Ako površina zemljišta unutar građevinskog područja prelazi 600 m2 porez na promet nekretnina plaća se na razliku površine zemljišta.

Porez na promet nekretnina kojeg je građanin bio oslobođen plaća se naknadno ako u roku od 3 godine od dana stjecanja građanin ne izgradi kuću, otuđi ili iznajmi zemljište u cijelosti ili djelomično, ili ako Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na porezno oslobođenje.

 

Napomena:

Građanin kojemu je rješenjem Porezne uprave utvrđeno pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina za kupnju prve nekretnine kojom rješava stambeno pitanje kao i za kupnju zemljišta unutar građevinskog područja površine do 600 m2 na kojem će izgraditi kuću za rješavanje vlastitoga stambenog pitanja, nema pravo na ponovno oslobođenje, kao niti u slučaju ako mu je porez na promet nekretnina naknadno utvrđen rješenjem Porezne uprave. Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina nema niti bračni drug građanina ako je građaninu utvrđeno pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, kao niti u slučaju ako je građaninu porez na promet nekretnina naknadno utvrđen rješenjem Porezne uprave.

VAŽNO!

Stjecanje nekretnine na bilo koji drugi način, osim kupoprodajnim ugovorom, ne može biti oslobođeno plaćanja poreza na promet nekretnina iako je riječ o nekretnini kojom se rješava vlastito stambeno pitanje. Dakle, stjecanje nekretnine u postupku licitacije (ovrha) ili ugovorom o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju, ali i kupnja nekretnine od obveznika PDV-a, ne mogu biti oslobođene plaćanja poreza na promet nekretnina za prvokup.