NEREZIDENT 

 

U skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit nerezident je pravna osoba kojoj sjedište nije upisano u sudski ili drugi registar ili upisnik u Republici Hrvatskoj i kojoj je mjesto stvarne uprave i nadzor poslovanja izvan Republike Hrvatske. Nerezident je i poduzetnik fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem izvan Republike Hrvatske koji nema u Republici Hrvatskoj upisanu djelatnost u registar ili upisnik.

 

Prema Zakonu o porezu na dohodak nerezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a u njoj ostvaruje dohodak što se oporezuje u skladu s tim zakonom.

 

U ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja što su sklopljeni između Republike Hrvatske i drugih država za nerezidenta se koristi pojam „rezident druge države ugovornice" koji prema propisima Republike Hrvatske u njoj podliježe oporezivanju na temelju svoga prebivališta, boravišta, mjesta uprave ili nekoga drugog obilježja slične prirode, te ostvarivanju dohotka iz izvora u Republici Hrvatskoj ili imovine u Republici Hrvatskoj. Ako je osoba rezident obiju država ugovornica, onda se njezin status određuje na ovaj način:

 

  1. fizička osoba je rezident samo one države u kojoj ima prebivalište, a ako ima prebivalište u objema državama onda je rezident samo one države s kojom ima uže osobne i gospodarske veze (središte životnih interesa),

  2. ako se ne može odrediti u kojoj državi fizička osoba ima središte životnih interesa, ili ako ni u jednoj državi nema prebivalište, tada je ta osoba rezident samo one države u kojoj ima uobičajeno boravište,

  3. ako fizička osoba ima uobičajeno boravište u objema državama, ili ga nema ni u jednoj od njih, tad je rezident samo one države čiji je državljanin,

  4. ako je fizička osoba državljanin obiju država, ili nije državljanin niti jedne od njih, nadležna tijela država ugovornica pitanje rezidentnosti osobe rješavaju dogovorno,

  5. kad je osoba, koja nije fizička osoba, rezident obiju država ugovornica smatra se rezidentom samo one države ugovornice u kojoj joj je mjesto stvarne uprave.