​​POREZNA OSLOBOĐENJA PRI STJECANJU NEKRETNINE​ 

Građani ne plaćaju porez na promet nekretnina ako su:    

  1. osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnina,

  2. prognanici i izbjeglice koji stječu nekretnine zamjenom svojih nekretnina u inozemstvu,

  3. zaštićeni najmoprimci koji kupuju stambenu zgradu ili stan u kojem stanuju na temelju ugovora o najmu,

  4. ​građani koji kupuju stambenu zgradu ili stan (uključujući i zemljište), na kojem su imali stanarsko pravo ili uz suglasnost nositelja stanarskog prava prema propisima kojima se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo,

  5. osobe koje stječu nekretnine u skladu s propisima kojima se uređuje pretvorba društvenog vlasništva u druge oblike vlasništva,

  6. bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s primateljem uzdržavanja te od njega stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju ili na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju,

  7. osobe koje razvrgnućem suvlasništva ili diobom zajedničkog vlasništva stječu posebne dijelove te ili tih nekretnina, neovisno o omjerima prije i nakon razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva.

 

Porezna oslobođenja pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade 

  • bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s umrlim ili darovateljem,

  • pravne i fizičke osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daruje, odnosno daje nekretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom,

  • bivši bračni drugovi kada uređuju svoje imovinske odnose. 

 

Povlastice pri oporezivanju prometa nekretninama na područjima posebne državne skrbi 

Porez na promet nekretnina ne plaća građanin koji u svrhu stambenog zbrinjavanja stječe nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske na području posebne državne skrbi ako ima prijavljeno prebivalište na adresi te nekretnine.

Porez na promet nekretnina plaća se naknadno ako se unutar 10 godina od dana stjecanja ta nekretnina otuđi, ili ako porezni obveznik promjeni prebivalište. Iznimno, porez na promet nekretnina se ne plaća ako građanin koji je ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja tog poreza unutar 10 godina od dana stjecanja tu nekretninu otuđi u vlasništvo nasljedniku prvoga nasljednog reda koji ima prebivalište na području posebne državne skrbi. U tom slučaju novi stjecatelj stupa u položaj pravnog slijednika, a rok od 10 godina se računa od dana kad je prednik stekao nekretninu.

Građani koji su do 31. prosinca 2013. godine stekli pravo vlasništva na nekretninama na područjima posebne državne skrbi i ispunjavali su propisane uvjete ne plaćaju porez na promet nekretnina. Oni su obvezni taj porez platiti ako u roku 10 godina od dana stjecanja nekretninu otuđe, ili ako promijene prebivalište izvan područja posebne državne skrbi, ili ako stvarno ne borave na području posebne državne skrbi. Iznimno, ako građanin unutar 10 godina otuđi nekretninu, za koju je ostvario oslobođenje, u vlasništvo svom nasljedniku prvog nasljednog reda koji ima prebivalište i boravi na području posebne državne skrbi nema obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina. U tom slučaju novi stjecatelj stupa u položaj pravnog slijednika glede zabrane otuđenja nekretnine, s time da se rok zabrane otuđenja od 10 godina računa od kada je prednik nekretninu stekao.

 

PRIJAVA PROMETA NEKRETNINA 

Svi prometi nekretnina nastali do 31. prosinca 2016. godine prijavljuju se na obrascu Prijava prometa nekretnina, dok svaki promet nekretnina nastao nakon 1. siječnja 2017. godine prijavljuju javni bilježnici, sudovi ili javnopravna tijela u okviru svoje nadležnosti. Ako ipak netko sastavi ispravu koju nije ovjerio kod javnog bilježnika, i dalje je dužan takav promet nekretnina prijaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, u roku od 30 dana od sastavljanja te isprave. Ako promet nekretnine nije prijavljen prema tržišnoj vrijednosti nekretnine Porezna uprava je ovlaštena procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnine. Ako je porezni obveznik oslobođen od plaćanja poreza, više neće dobiti rješenje o tom oslobođenju. Rješenje će dobiti samo oni porezni obveznici kojima se utvrđuje porezna obveza.

 

Potrebna dokumentacija, ovisno o vrsti oslobođenja

 
R.br.
Tražitelj oslobođenja
Potrebna dokumentacija
1
osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnina
rješenje nadležnog tijela državne uprave o povratu imovine
 
2
prognanici i izbjeglice koji stječu nekretnine zamjenom svojih nekretnina u inozemstvu
karton nadležnog ureda državne uprave, ovjeren jednom mjesečno, kojim se dokazuje status korisnika oslobođenja
3
građani koji kupuju stambenu zgradu ili stan (uključujući i zemljište), na kojem su imali stanarsko pravo, ili uz suglasnost nositelja stanarskog prava, prema propisima kojima se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo
ugovor o otkupu stana ovjeren od državnog odvjetništva
 
4
zaštićeni najmoprimci koji kupuju stambenu zgradu ili stan u kojem stanuju na temelju ugovora o najmu
ugovor o najmu
 
5
osobe koje stječu nekretnine u skladu s propisima kojima se uređuje pretvorba društvenog vlasništva u druge oblike vlasništva
a) odluka Fonda za privatizaciju o pretvorbi društvenog vlasništva
b) dokaz o stanarskom pravu
6
bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s primateljem uzdržavanja te od njega stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju ili na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
 
a) ugovor o doživotnom uzdržavanju ili ugovor o dosmrtnom uzdržavanju sastavljen u pisanom obliku i ovjeren od suca općinskog suda, ili potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku, ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta
b) izvod iz matične knjige rođenih
7
osobe koje razvrgnućem suvlasništva ili pri diobi zajedničkog vlasništva na nekretnini stječu posebne dijelove te ili tih nekretnina, neovisno o omjerima prije i nakon razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva
a) zemljišnoknjižni izvadak (vlasnički list ili izvadak iz knjige položenih ugovora)

b) ugovor o razvrgnuću suvlasništva ili o diobi zajedničkog vlasništva nekretnina
 

 

VAŽNO! 

Ako se nekretnina stječe od obveznika poreza na dodanu vrijednost, na koju je obračunat porez na dodanu vrijednost (i na građevinu i na zemljište) nema nastanka porezne obveze. 

 

Prekršajne odredbe 

Novčanom kaznom od 265,45 eura do 2.​654,46 eura (2.000,00 do 20.000,00 kuna) kaznit će se fizička osoba ako ne podnese obrazac Prijave prometa nekretnina nadležnoj ispostavi Porezne uprave u propisanom roku, onda kada ga je dužna podnijeti.

Ako se ovlaštenoj osobi ne dopusti pristup na zemljište i građevine radi procjene tržišne vrijednosti nekretnine, fizička osoba će se kazniti novčanom kaznom od ​​132,72 do 1.327,​23 eura (1.000,00 do 10.000,00 kuna).