Porezna osnovica i nastanak porezne obveze s obzirom na način stjecanja nekretnine

 
Način stjecanja nekretnine
Porezna osnovica
Nastanak porezne obveze
Uz naknadu (isplata u novcu, ustupanje druge nekretnine, stvari ili prava, preuzeti dugovi bivšeg vlasnika, i drugo)
Tržišna vrijednost nekretnine, odnosno ukupan iznos naknade za preneseno vlasništvo nekretnine
u trenutku sklapanja ugovora
Stjecanje nekretnina po osnovi sudske odluke ili odluke tijela državne uprave
Tržišna vrijednost nekretnine
u trenutku pravomoćnosti odluke o stjecanju nekretnine
Zamjena nekretnina
Tržišna vrijednost nekretnine što je pojedini sudionik stječe zamjenom
u trenutku sklapanja ugovora
Stjecanje nekretnine bez naknade nasljeđivanjem
Tržišna vrijednost nekretnine
u trenutku pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju
Stjecanje nekretnine bez naknade (darovanje i drugo)
Tržišna vrijednost nekretnine
u trenutku sklapanja ugovora
Unošenje nekretnine u trgovačko društvo
Tržišna vrijednost nekretnine
u trenutku sklapanja ugovora
Izuzimanje nekretnine iz trgovačkog društva
Tržišna vrijednost nekretnine
u trenutku sklapanja ugovora
Stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja
Tržišna vrijednost nekretnine
u trenutku pravomoćnosti sudske odluke
Stjecanje nekretnine za života primatelja uzdržavanja na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
Tržišna vrijednost nekretnine
u trenutku sklapanja ugovora
Stjecanje nekretnine nakon smrti primatelja uzdržavanja na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju
Tržišna vrijednost nekretnine, do smrti uzdržavanog umanjena za 5% za svaku godinu trajanja uzdržavanja od dana sklapanja ugovora što je ovjerovljen od nadležnog suda, ili solemniziran od javnog bilježnika, ili je sastavljen u obliku javnobilježnickog akta,
u trenutku smrti primatelja uzdržavanja
Stjecanje nekretnine dosjelošću
Tržišna vrijednost nekretnine
u trenutku pravomoćnosti sudske odluke
Stjecanje nekretnine javnim natječajem, javnom prodajom ili u stečajnom postupku, te postupcima u kojima je jedan od sudionika pravna osoba u većinskom vlasništvu RH ili RH, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne vlasti, ustanove čiji je jedini osnivač RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Sve što stjecatelj, ili druga osoba za stjecatelja, da ili plati za stjecanje nekretnine
u trenutku stvaranja akta
Stjecanje nekretnine strane fizičke ili pravne osobe kojoj je za stjecanje nekretnine na području RH potrebna suglasnost ministra pravosuđa
Tržišna vrijednost nekretnine
u trenutku dobivanja suglasnosti ministra pravosuđa
Stjecanje nekretnine strane fizičke ili pravne osobe po osnovi sudske odluke
Tržišna vrijednost nekretnine
u trenutku pravomoćnosti sudske odluke