DOPRINOSI IZ PLAĆE

 
OBVEZNIK DOPRINOSA
OBVEZNIK OBRAČUNAVA-NJA I PLAĆANJA DOPRINOSA
VRSTE DOPRINOSA I OBRAČUNSKE STOPE
OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA
ROK ZA OBRAČUN DOPRINOSA
ROK ZA UPLATU DOPRINOSA
Osiguranik po osnovi radnog odnosa
Poslodavac ili druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću
1. Doprinos za mirovinsko osiguranje - 20%
ili
1. Doprinos za mirovinsko osiguranje - 15%
2. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje - 5%
Plaća i ostali oporezivi primici što ih poslodavac ili druga osoba umjesto poslodavca isplaćuje osiguraniku ili je daje u naravi ili je postojala obveza isplate osiguraniku za rad u određenom mjesecu ili godini prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu, uz primjenu odredbi o najnižoj i najvišoj mjesečnoj osnovici
Istovremeno s obračunom plaće i ostalih primitaka uz plaću, a ako plaća nije isplaćena tada do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Ako se plaća ili dio plaće daje u naravi ili u korištenju nekog prava do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo, odnosno mjeseca na koji se odnosi primitak u naravi, ako pravo nije korišteno.​
Za ostale primitke u naravi ili u korištenju prava do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo​.​

Istovremeno s isplatom plaće i isplatom ostalih primitaka uz plaću, a ako plaća nije isplaćena tada do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Za primitke u naravi najkasnije do do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo
Osiguranik izaslani radnik po osnovi radnog odnosa
Poslodavac izaslanog radnika ili druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću,​​​​​​​​odnosno osiguranik ako je od poslodavca preuzeo obvezu obračunavanja i plaćanja doprinosa​​​​
1. Doprinos za mirovinsko osiguranje - 20%
ili
1. Doprinos za mirovinsko osiguranje - 15%
2. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje - 5%
Mjesečna osnovica za izaslanog radnika prema internom aktu poslodavca, polazeći od najviše mjesečne plaće koju bi izaslani radnik ostvario za iste ili slične poslove u RH prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru, ili posebnom propisu, uvećano za 20% . Osnovica za obračun doprinosa jesu i ostali primici što se izaslanom radniku isplaćuju uz plaću
Istovremeno s obračunom plaće ostalih primitaka uz plaću, a ako plaća nije isplaćena tada do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Ako se plaća ili dio plaće daje u naravi ili u korištenju nekog prava do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo, odnosno mjeseca na koji se odnosi primitak u naravi, ako pravo nije korišteno.
Za ostale primitke u naravi ili u korištenju prava do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo​.

Istovremeno s isplatom plaće i isplatom ostalih primitaka uz plaću, a ako plaća nije isplaćena tada do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Za primitke u naravi najkasnije do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo
Osiguranik izabrana ili imenovana osoba u predstavničkom ili izvršnom tijelu državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinici lokalne samouprave i za to prima plaću
Predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili imenovane osobe
1. Doprinos za mirovinsko osiguranje - 20%
ili
1. Doprinos za mirovinsko osiguranje - 15%
2. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje - 5%
Plaća i ostali oporezivi primici što ih tijelo isplaćuje ili daje u naravi ili je postojala obveza isplate osiguraniku za rad u određenom mjesecu prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu, uz primjenu odredbi o najnižoj i najvišoj mjesečnoj osnovici
Istovremeno s obračunom plaće ostalih primitaka uz plaću, a ako plaća nije isplaćena tada do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Ako se plaća ili dio plaće daje u naravi ili u korištenju nekog prava do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo, odnosno mjeseca na koji se odnosi primitak u naravi, ako pravo nije korišteno.​​
Za ostale primitke u naravi ili u korištenju prava do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo.

Istovremeno s isplatom plaće i isplatom ostalih primitaka uz plaću, a ako plaća nije isplaćena tada do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Za primitke u naravi najkasnije do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo​

​S radnim odnosom izjednačene su i izabrane i imenovane osobe koje te dužnosti obavljaju u predstavničkom tijelu ili izvršnom tijelu državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave kada tu dužnost obavljaju kao osnovno zanimanje i za to dobivaju plaću, a prijavljeni su na osiguranje po toj osnovi, te osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Obveze doprinosa obračunavaju se pojedinačno za svakog osiguranika i prema plaći za svaki mjesec ili dio mjeseca u kojemu je radnik bio u radnom odnosu, odnosno prema svakom pojedinačno isplaćenom ostalom primitku.

Kad poslodavac izaslanom radniku osim plaće za rad u inozemstvu isplaćuje druge primitke oporezive porezom na dohodak, a ti se primici ne odnose na naknadu za rad u inozemstvu, ​ti su primici samostalna osnovica za obračun doprinosa.

Ostalim primicima što su podložni obvezi doprinosa  smatraju se primici po osnovi nesamostalnog rada što ih poslodavac, ili druga osoba umjesto poslodavca, osim plaće, isplaćuje ili daje u naravi zaposleniku. Nadalje, to su i primici što bi bili oporezivi porezom na dohodak da odredbama međudržavnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drugačije uređeno.

Plaćom se smatraju i novčana naknada i dodatak na plaću što ih poslodavac za određeni mjesec isplati pripadniku operativnih snaga zaštite i spašavanja za vrijeme mobilizacije i sudjelovanja u akcijama pružanja pomoći u RH, ili izvan teritorija RH, a što ih poslodavac, sukladno posebnom propisu, refundira od tijela koje je naložilo mobilizaciju ili sudjelovanje u akcijama pružanja pomoći.

Kad poslodavac bivšem radniku ili drugoj osobi umjesto bivšeg radnika isplaćuje primitak, ili ga daje u naravi, a taj se primitak ne odnosi na naknadu za rad za trajanja radnog odnosa, niti je stečen unutar vremena u kojem je postojao radni odnos, taj je primitak osnovica za obračun doprinosa od drugog dohotka. Nadalje, osnovicom za obračun doprinosa od drugog dohotka smatra se i primitak što se isplaćuje osobi koju isplatitelj tog primitka nije prijavio na obvezna osiguranja po osnovi rada.   ​

​​​